خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم موتوری هایلوکس » منيفولد هايلوكس ۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴-۲۰۰۵
۱۷۱۱۱ MANIFOLD, INTAKE
۱۷۱۱۱-۷۵۰۷۰ ۱ منيفولد هوا
۱۷۱۱۱A PLUG, NO.1
۹۶۴۱۱-۴۳۵۰۰ ۲ $۵٫۶۱
۱۷۱۱۱B PLUG, NO.2
۹۰۳۴۱-۱۰۰۰۹ ۱ $۳٫۳۲
۱۷۱۱۱S GASKET(FOR MANIFOLD PLUG)
۹۰۴۳۰-۰۹۰۰۵ ۱ $۰٫۷۹
۱۷۱۲۵ STAY, SURGE TANK, NO.1
۱۷۱۲۵-۷۵۰۳۰ ۱ $۳۲٫۳۰
۱۷۱۲۹ TANK, INTAKE AIR SURGE
۱۷۱۰۹-۷۵۰۳۰ ۱ $۵۶۹٫۱۰
۱۷۱۲۹A UNION, NO.1
۹۰۴۰۶-۰۶۰۰۲ ۱ $۱٫۲۷
۱۷۱۲۹F PLUG, INTAKE MANIFOLD SUCTION HOLE
۹۰۳۴۵-۵۱۰۲۵ ۱ $۳٫۴۴
۱۷۱۴۱ منيفولد دود
۱۷۱۴۱-۷۵۰۸۰ ۱ $۴۲۸٫۸۱
۱۷۱۴۱F GASKET(FOR EXHAUST MANIFOLD PLATE)
۲۵۶۳۴-۷۵۰۱۰ ۱ $۱۴٫۵۱
۱۷۱۴۸ PLATE, EXHAUST MANIFOLD(FOR EGR INLET)
۱۷۱۴۸-۴۱۰۱۰ ۱ $۱۲٫۶۹
۱۷۱۵۲ BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO EXHAUST PIPE)
۹۰۱۱۶-۱۰۱۴۹ ۳ $۲٫۱۳
۱۷۱۵۹ BOLT, STUD(FOR MANIFOLD TO CYLINDER HEAD)
۹۰۱۱۶-۱۰۱۶۳ ۶ $۸٫۵۴
۱۷۱۶۷ INSULATOR, EXHAUST MANIFOLD HEAT, NO.1
۱۷۱۶۷-۷۵۱۰۰ ۱ $۹۲٫۶۷
۱۷۱۷۳ GASKET, EXHAUST MANIFOLD TO HEAD
۱۷۱۷۳-۷۵۰۲۰ ۱ $۳۷٫۷۰
۱۷۱۷۶ GASKET, AIR SURGE TANK TO INTAKE MANIFOLD
۱۷۱۷۶-۷۵۰۱۰ ۱ $۸٫۳۴
۱۷۱۷۷ GASKET, INTAKE MANIFOLD TO HEAD, NO.1
۱۷۱۷۷-۷۵۰۳۰ ۱ $۱۲٫۱۰
۲۵۶۱۷C PLATE, EGR HOLE COVER
۲۵۶۱۷-۷۴۰۲۰ ۱ $۳٫۸۰
۲۵۶۲۸B GASKET, EGR INLET
۲۵۶۲۸-۷۵۰۱۰

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید