خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم بدنه RX » درب عقب لکسوس RX350 مدل ۲۰۱۲
۶۷۰۰۳ PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, RH
۶۷۰۰۳-۴۸۱۳۰  درب عقب راست ۱
۶۷۰۰۳C CUSHION, REAR DOOR PANEL
۹۰۵۴۱-۰۹۰۶۹ ۲ € ۲٫۹۶
۶۷۰۰۴ PANEL SUB-ASSY, REAR DOOR, LH
۶۷۰۰۴-۴۸۱۳۰  درب عقب چپ ۱
۶۷۱۱۳ PANEL, REAR DOOR, OUTER RH
۶۷۱۱۳-۴۸۰۶۰  رو دربی از بیرون راست ۱
۶۷۱۱۴ PANEL, REAR DOOR, OUTER LH
۶۷۱۱۴-۴۸۰۶۰  رو دربی از بیرون چپ ۱
۶۷۴۰۷D GUIDE SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR RH
۶۷۴۰۷-۴۸۰۵۰ ۱
۶۷۴۰۸D GUIDE SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR LH
۶۷۴۰۸-۴۸۰۵۰ ۱
۶۷۴۸۷C SEAL, REAR DOOR REAR GUIDE, RH
۶۷۴۸۷-۴۸۰۴۰ ۱
۶۷۴۸۸C SEAL, REAR DOOR REAR GUIDE, LH
۶۷۴۸۸-۴۸۰۴۰ ۱
۶۷۶۷۳A GARNISH, REAR DOOR FRAME, RH
۶۷۶۷۳-۴۸۰۳۱ ۱
۶۷۶۷۴A GARNISH, REAR DOOR FRAME, LH
۶۷۶۷۴-۴۸۰۳۱ ۱
۶۷۸۱۳E SHEET, QUARTER PANEL SILENCER, RH
۶۷۸۱۷-۴۷۰۱۰ ۱ € ۱۳٫۸۴
۶۷۸۱۴E SHEET, QUARTER PANEL SILENCER, LH
۶۷۸۱۷-۴۷۰۱۰ ۱ € ۱۳٫۸۴
۶۷۸۴۱E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, RH
۶۷۸۴۱-۴۸۰۵۰  کاور روی باند راست ۱
۶۷۸۴۲E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, LH
۶۷۸۴۲-۴۸۰۵۰  کاور روی باند چپ ۱
۶۷۸۴۷B SEAL, REAR DOOR VENT, RH NO.1
۶۷۸۴۷-۴۸۰۴۰ ۱
۶۷۸۴۷F SEAL, REAR DOOR VENT, LH
۶۷۸۴۷-۴۸۰۴۰ ۱
۶۷۸۶۷B CLIP, DOOR WEATHERSTRIP(FOR REAR DOOR)
۹۰۴۶۷-۰۴۰۳۴ ۲ € ۰٫۸۱
۶۷۸۶۷D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, RH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۶ € ۲٫۶۲
۶۷۸۶۸D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, LH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۶ € ۲٫۶۲
۶۷۸۶۸G RETAINER, DOOR WEATHERSTRIP
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۲ € ۲٫۶۲
۶۷۸۷۱ WEATHERSTRIP, REAR DOOR, RH
۶۷۸۷۱-۴۸۰۶۰ ۱
۶۷۸۷۲ WEATHERSTRIP, REAR DOOR, LH
۶۷۸۷۲-۴۸۰۶۰ ۱
۶۸۱۰۳ شیشه عقب راست
۶۸۱۰۳-۴۸۱۰۰ TEMPERED GLASS, T=4.0, DARK GLAY ۱
۶۸۱۰۳-۴۸۱۱۰ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN, GCC SPEC ۱
۶۸۱۰۴ شیشه عقب چپ
۶۸۱۰۴-۴۸۱۳۰ TEMPERED GLASS, T=4.0, DARK GLAY ۱
۶۸۱۰۴-۴۸۱۴۰ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN, GCC SPEC ۱
۶۸۱۴۲C نوار دور شیشه عقب راست
۶۸۱۴۲-۴۸۰۵۰ MARK 68142-48050 ۱
۶۸۱۵۲C نوار دور شیشه عقب چپ
۶۸۱۵۲-۴۸۰۵۰ MARK 68152-48050 ۱
۶۸۱۹۶B SEAL, REAR DOOR BELT, FRONT RH
Not applicable
۶۸۱۹۷A SEAL, REAR DOOR BELT, FRONT LH
Not applicable
۶۸۱۹۸ SEAL, REAR DOOR BELT, REAR RH
Not applicable
۶۸۱۹۹ SEAL, REAR DOOR BELT, REAR LH
Not applicable
۶۸۶۲۱C COVER, REAR DOOR CHECK, RH
۶۸۶۲۱-۵۳۰۱۰ ۱ € ۲٫۸۹
۶۸۶۲۲A COVER, REAR DOOR CHECK, LH
۶۸۶۲۲-۵۳۰۱۰ ۱ € ۲٫۸۹
۶۸۶۳۰D CHECK ASSY, REAR DOOR, RH
۶۸۶۳۰-۴۸۰۵۱ ۱
۶۸۶۴۰A CHECK ASSY, REAR DOOR, LH
۶۸۶۴۰-۴۸۰۴۱ ۱
۹۰۱۰۹-۰۸۲۹۵ *** STD. PART € ۰٫۹۲
۹۰۱۵۹-۶۰۳۰۳ *** STD. PART € ۰٫۹۲
۹۰۱۶۱-۴۰۰۲۰ *** STD. PART € ۰٫۸۸
۹۰۴۶۷-۰۵۱۶۱-B4 *** STD. PART € ۰٫۸۵
۹۰۴۶۷-۱۰۱۶۱ *** STD. PART € ۰٫۷۸
۹۰۹۵۰-۰۱۸۴۱ *** STD. PART € ۲٫۶۵
۹۰۹۵۰-۰۱۹۵۸ *** STD. PART € ۳٫۲۱
۹۱۶۳۱-B0616 *** STD. PART € ۰٫۷۱
۹۴۱۵۱-۸۰۶۰۰ *** STD. PART € ۰٫۶۳
 
رو دربی عقب و اجزا ان بدین شکل میباشد
۶۷۶۰۳ BOARD SUB-ASSY, REAR DOOR TRIM, RH
۶۷۶۳۰-۴۸۵۹۱-C6 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۳۰-۴۸۵۹۱-C8 BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۳۰-۴۸۵۹۱-E2 IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۳۰-۴۸۶۰۱-C6 AUDIO-CD CHANGER, 12SPEAKER, LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۳۰-۴۸۶۰۱-C8 AUDIO-CD CHANGER, 12SPEAKER, BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۳۰-۴۸۶۰۱-E2 AUDIO-CD CHANGER, 12SPEAKER, IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۳۰-۴۸۶۱۱-C6 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۳۰-۴۸۶۱۱-C8 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۳۰-۴۸۶۱۱-E2 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۰۳A RETAINER(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
۶۷۷۷۱-۳۲۱۲۰ ۴ € ۳٫۲۵
۶۷۶۰۳B CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
۹۰۴۶۷-۰۹۲۰۶ ۱۶ € ۱٫۱۰
۶۷۶۰۴ BOARD SUB-ASSY, REAR DOOR TRIM, LH
۶۷۶۴۰-۴۸۵۹۱-C6 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۴۰-۴۸۵۹۱-C8 BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۴۰-۴۸۵۹۱-E2 IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۴۰-۴۸۶۰۱-C6 AUDIO-CD CHANGER, 12SPEAKER, LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۴۰-۴۸۶۰۱-C8 AUDIO-CD CHANGER, 12SPEAKER, BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۴۰-۴۸۶۰۱-E2 AUDIO-CD CHANGER, 12SPEAKER, IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۴۰-۴۸۶۱۱-C6 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۴۰-۴۸۶۱۱-C8 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۴۰-۴۸۶۱۱-E2 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۲۶C BRACKET, REAR DOOR TRIM, NO.2
۶۷۶۴۵-۴۸۰۲۰ ۲
۶۷۹۲۳-۴۸۰۴۰ *** STD. PART
۶۸۱۷۳B WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER RH
۶۸۱۷۳-۴۸۰۵۰ ۱
۶۸۱۷۴A WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER LH
۶۸۱۷۴-۴۸۰۵۰ ۱
۹۰۱۵۹-۵۰۰۶۸ *** STD. PART € ۰٫۷۸
۹۰۱۵۹-۶۰۳۰۳ *** STD. PART € ۰٫۹۲
۹۰۱۵۹-۶۰۳۷۰ *** STD. PART € ۰٫۹۲
۹۰۱۸۹-۰۶۲۲۷ *** STD. PART € ۰٫۷۴
۹۰۹۰۱-۸۹۰۲۱ *** STD. PART € ۴٫۸۰
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید