خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم بدنه RX » درب جلو لکسوس RX350 مدل ۲۰۱۲
۶۷۰۰۱ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
۶۷۰۰۱-۴۸۱۱۰  درب جلو راست ۱
۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
۹۰۵۴۱-۰۹۰۶۹ ۲ € ۲٫۹۶
۶۷۰۰۲ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
۶۷۰۰۲-۴۸۱۱۰  درب جلو چپ ۱
۶۷۱۱۱ PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
۶۷۱۱۱-۴۸۰۶۰  رو دربی از بیرون (فلزی) راست ۱
۶۷۱۱۲ PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
۶۷۱۱۲-۴۸۰۶۰  رو دربی از بیرون (فلزی) چپ ۱
۶۷۴۰۳F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
۶۷۴۰۳-۴۸۰۷۱ ۱
۶۷۴۰۴F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
۶۷۴۰۴-۴۸۰۷۱ ۱
۶۷۶۶۳D GARNISH, DOOR FRAME, RH
۶۷۶۶۳-۴۸۰۳۱ ۱
۶۷۶۶۴C GARNISH, DOOR FRAME, LH
۶۷۶۶۴-۴۸۰۳۱ ۱
۶۷۸۳۱ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
۶۷۸۳۱-۴۸۰۵۰ ۱
۶۷۸۳۲ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
۶۷۸۳۲-۴۸۰۵۰ ۱
۶۷۸۳۷A SEAL, FRONT DOOR VENT, RH
Not applicable
۶۷۸۳۸A SEAL, FRONT DOOR VENT, LH
Not applicable
۶۷۸۵۵B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, RH
Not applicable
۶۷۸۵۶B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, LH
Not applicable
۶۷۸۶۱ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
۶۷۸۶۱-۴۸۰۷۰ ۱
۶۷۸۶۲ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
۶۷۸۶۲-۴۸۰۷۰ ۱
۶۷۸۶۷A CLIP, DOOR WEATHERSTRIP(FOR FRONT DOOR)
۹۰۴۶۷-۰۴۰۳۴ ۴ € ۰٫۸۱
۶۷۸۶۷C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۵ € ۲٫۶۲
۶۷۸۶۸C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۵ € ۲٫۶۲
۶۷۸۶۹B CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
۶۷۸۶۸-۳۰۰۳۰ ۲ € ۱٫۸۰
۶۷۹۲۳ CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.1
۶۷۹۲۳-۴۸۰۶۰ ۲
۶۸۱۰۱ شیشه درب جلو راست
۶۸۱۰۱-۴۸۱۱۳ LAMINATED GLASS, T=5.16, GREEN ۱
۶۸۱۰۲ شیشه درب جلو چپ
۶۸۱۰۲-۴۸۱۱۳ LAMINATED GLASS, T=5.16, GREEN ۱
۶۸۱۴۱C RUN, FRONT DOOR GLASS, RH
۶۸۱۴۱-۴۸۰۶۰  نوار دور شیشه جلو راست ۱
۶۸۱۵۱C RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
۶۸۱۵۱-۴۸۰۶۰  نوار دور شیشه جلو چپ ۱
۶۸۶۱۰B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
۶۸۶۱۰-۴۸۰۵۱ ۱
۶۸۶۲۰ CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
۶۸۶۲۰-۴۸۰۴۱ ۱
۶۸۶۲۱A COVER, FRONT DOOR CHECK, RH
۶۸۶۲۱-۵۳۰۱۰ ۱ € ۲٫۸۹
۶۸۶۲۲ COVER, FRONT DOOR CHECK, LH
۶۸۶۲۲-۵۳۰۱۰ ۱ € ۲٫۸۹
۸۷۹۱۲A PROTECTOR, OUTER MIRROR
۸۷۹۱۲-۴۸۰۱۰ ۲
۸۷۹۶۳ COVER, OUTER MIRROR INSTALL HOLE, RH
۸۷۹۶۳-۴۸۰۱۰ ۱
۸۷۹۶۴ COVER, OUTER MIRROR INSTALL HOLE, LH
۸۷۹۶۴-۴۸۰۱۰ ۱
۹۰۱۰۹-۰۸۲۹۵ *** STD. PART € ۰٫۹۲
۹۰۱۱۹-۰۶۹۵۶ *** STD. PART € ۰٫۶۳
۹۰۱۸۹-۰۴۲۰۰ *** STD. PART € ۰٫۸۵
۹۰۴۶۷-۰۵۱۶۱-B4 *** STD. PART € ۰٫۸۵
۹۰۹۵۰-۰۱۷۸۹ *** STD. PART € ۲٫۶۵
۹۰۹۵۰-۰۱۸۴۱ *** STD. PART € ۲٫۶۵
۹۰۹۵۰-۰۱۹۵۸ *** STD. PART € ۳٫۲۱
۹۳۵۶۰-۵۴۰۲۵ *** STD. PART € ۱٫۰۶
۹۴۱۵۱-۸۰۶۰۰ *** STD. PART € ۰٫۶۳
 
رو دربی از داخل و اجزای ان بدین شکل میباشد
۶۷۶۰۱ رو دربی کامل به تفکیک رنگ ها سمت راست
۶۷۶۱۰-۴۸۷۸۰-C6 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۱۰-۴۸۷۸۰-C8 BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۱۰-۴۸۷۸۰-E2 IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۱۰-۴۸۷۹۰-C6 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۱۰-۴۸۷۹۰-C8 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۱۰-۴۸۷۹۰-E2 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۱۰-۴۸۸۰۰-C6 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۱۰-۴۸۸۰۰-C8 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۱۰-۴۸۸۰۰-E2 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۱۰-۴۸۸۱۰-C6 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۱۰-۴۸۸۱۰-C8 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۱۰-۴۸۸۱۰-E2 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۰۱A RETAINER(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
۶۷۷۷۱-۳۲۱۲۰ ۲ € ۳٫۲۵
۶۷۶۰۱B CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
۹۰۴۶۷-۰۹۲۰۶ ۲۰ € ۱٫۱۰
۶۷۶۰۲ رو دربی کامل به تفکیک رنگ  چپ
۶۷۶۲۰-۴۸۷۲۰-C6 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۲۰-۴۸۷۲۰-C8 BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۲۰-۴۸۷۲۰-E2 IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۲۰-۴۸۷۳۰-C6 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۲۰-۴۸۷۳۰-C8 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۲۰-۴۸۷۳۰-E2 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۲۰-۴۸۷۴۰-C6 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۲۰-۴۸۷۴۰-C8 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۲۰-۴۸۷۴۰-E2 ULTRA LUXURY PACKAGE & WOOD PACKAGE, IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۲۰-۴۸۷۵۰-C6 LUXURY PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۲۰-۴۸۷۵۰-C8 LUXURY PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۶۲۰-۴۸۷۵۰-E2 LUXURY PACKAGE & AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۶۰۹D GRILLE SUB-ASSY, FRONT DOOR SPEAKER, RH
۶۷۶۰۹-۴۸۰۱۰ ۱
۶۷۶۰۹E GRILLE SUB-ASSY, FRONT DOOR SPEAKER, LH
۶۷۷۰۹-۴۸۰۱۰ ۱
۶۷۶۲۵A BRACKET, FRONT DOOR TRIM, NO.1
۶۷۶۴۵-۴۸۰۲۰ ۲
۶۷۷۷۷ POCKET, FRONT DOOR TRIM, RH
۶۷۷۷۰-۴۸۰۲۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۷۷۰-۴۸۰۲۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۷۷۰-۴۸۰۲۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۷۷۸ POCKET, FRONT DOOR TRIM, LH
۶۷۷۸۰-۴۸۰۲۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۶۷۷۸۰-۴۸۰۲۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۷۸۰-۴۸۰۲۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۶۷۹۲۳-۴۸۰۳۰ *** STD. PART
۶۸۱۷۱B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
۶۸۱۷۱-۴۸۰۵۰ ۱
۶۸۱۷۲A WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER LH
۶۸۱۷۲-۴۸۰۵۰ ۱
۹۰۱۵۹-۵۰۰۶۸ *** STD. PART € ۰٫۷۸
۹۰۱۵۹-۶۰۳۰۳ *** STD. PART € ۰٫۹۲
۹۰۱۵۹-۶۰۳۷۰ *** STD. PART € ۰٫۹۲
۹۰۱۸۹-۰۶۲۲۷ *** STD. PART € ۰٫۷۴
۹۰۹۰۱-۸۹۰۲۱ *** STD. PART € ۴٫۸۰
 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید