خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم بدنه RX » داشبورد لکسوس RX350 مدل ۲۰۱۲
۵۵۳۰۶B BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL TO COWL
۵۵۳۰۶-۴۸۱۲۰ ۱
۵۵۳۰۷E BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۰۷-۴۸۱۲۰ ۱
۵۵۳۰۸C BRACKET SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, CENTER
۵۵۳۰۸-۴۸۰۸۰ ۱
۵۵۳۱۵A SPACER, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۱۵-۴۸۱۶۰ ۲
۵۵۳۱۷A PANEL, INSTRUMENT SIDE, RH
۵۵۳۱۷-۴۸۱۴۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۳۱۷-۴۸۱۴۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۳۱۸C PANEL, INSTRUMENT SIDE, LH
۵۵۳۱۸-۴۸۱۰۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۳۱۸-۴۸۱۰۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۳۲۵B BRACKET, INSTRUMENT PANEL, NO.5
۵۵۳۲۵-۴۸۰۴۰ ۲
۵۵۳۲۸ PIN, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۲۸-۵۰۱۶۰ ۲ € ۵٫۵۴
۵۵۳۲۸A STAY, INSTRUMENT PANEL, NO.3
۵۵۳۲۸-۴۸۱۱۰ ۵
۵۵۳۳۰B REINFORCEMENT ASSY, INSTRUMENT PANEL
۵۵۳۳۰-۴۸۱۸۰ ۱
۵۵۳۴۶A CLIP, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۴۵-۱۲۰۶۰ ۲ € ۰٫۹۲
۵۵۳۷۷A BRACKET, INSTRUMENT PANEL MOUNTING, NO.2
۵۵۳۷۷-۴۸۰۷۰ ۲
۵۵۳۹۴C BOLT, INSTRUMENT PANEL
۵۵۳۹۴-۴۸۰۳۰ NO.1 ۱
۵۵۳۹۴-۴۸۰۴۰ NO.2 ۲
۵۵۳۹۴-۴۸۰۵۰ NO.3 ۱
۵۵۳۹۴-۴۸۰۶۰ NO.4 ۱
۵۵۴۰۱E پو سته داشبورد کامل
۵۵۴۰۱-۴۸۱۲۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۰۱-۴۸۱۲۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۴۰۱F CLIP(FOR SAFETY PAD)
۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ ۲ € ۲٫۱۵
۵۵۴۱۶A RETAINER, METER HOOD, NO.1
۵۵۴۱۶-۳۰۱۴۰ ۲ € ۳٫۰۴
۵۵۴۴۳ GARNISH, INSTRUMENT PANEL, RH
۵۵۴۴۳-۴۸۰۷۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۴۳-۴۸۰۷۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۴۴۴ GARNISH, INSTRUMENT PANEL, LH
۵۵۴۴۴-۴۸۰۵۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۴۴-۴۸۰۵۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۴۵۸A CAP, INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD
۵۵۴۵۸-۵۰۱۰۰ ۵ € ۲٫۸۶
۵۵۹۸۱ GARNISH, DEFROSTER NOZZLE, NO.1
۵۵۹۸۱-۴۸۰۴۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۹۸۱-۴۸۰۴۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۹۸۱-۴۸۰۶۰-C0 HEAD UP DISPLAY-WITH, BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۹۸۱-۴۸۰۶۰-E0 HEAD UP DISPLAY-WITH, DK. BROWN, TRIM0* ۱
۶۹۰۶۵ CYLINDER SUB-ASSY, AIR BAG CUT OFF SW
Not applicable
۷۳۹۰۰ AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER NO.1
۷۳۹۰۰-۴۸۰۶۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۷۳۹۰۰-۴۸۰۶۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۷۳۹۰۰-۴۸۰۶۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۷۳۹۶۰A AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL PASSENGER W/O DOOR
۷۳۹۶۰-۴۸۰۶۰  ایربگ داشبورد ۱
۷۳۹۹۰ ایربگ شماره ۲ پایینی (ایربگ زانویی)
۷۳۹۹۰-۴۸۰۲۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۷۳۹۹۰-۴۸۰۲۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۷۳۹۹۰-۴۸۰۲۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۸۲۱۴۰ WIRE ASSY, INSTRUMENT PANEL
۸۲۱۴۰-۴۸۰۱۰ ۱
۹۰۰۸۴-۴۶۰۲۷ *** STD. PART € ۰٫۹۲
۹۰۱۰۵-۰۸۱۲۰ *** STD. PART € ۱٫۲۰
۹۰۱۱۹-۰۶۹۵۱ *** STD. PART € ۰٫۸۸
۹۰۱۱۹-۰۸C20 *** STD. PART € ۰٫۹۹
۹۰۱۵۹-۵۰۳۲۷ *** STD. PART € ۰٫۷۸
۹۰۱۷۹-۰۶۲۷۸ *** STD. PART € ۱٫۱۳
۹۰۱۷۹-۰۶۲۸۸ *** STD. PART € ۰٫۷۸
۹۰۱۸۳-۰۵۰۹۴ *** STD. PART € ۱٫۰۶
۹۰۴۶۷-۱۰۲۰۱ *** STD. PART € ۱٫۲۰
۹۰۴۶۸-۰۴۱۷۵ *** STD. PART € ۰٫۴۶
۹۱۶۳۱-۶۰۸۱۶ *** STD. PART € ۱٫۱۳
۹۱۶۷۳-۸۰۶۱۶ *** STD. PART € ۰٫۶۳
۹۴۱۵۰-۸۰۸۰۰ *** STD. PART € ۰٫۹۹
 
قسمت دوم داشبورد بدین شکل میباشد :
۵۵۰۴۵ PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER
۵۵۰۴۵-۴۸۱۶۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۰۴۵-۴۸۱۶۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۰۴۵-۴۸۱۶۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۰۵۴ STOPPER SUB-ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR
۵۵۰۵۴-۴۸۰۵۰ ۱
۵۵۳۱۲A CLIP, INSTRUMENT PANEL
۹۰۴۶۷-۰۷۰۷۱-۲۲ BLACK ۲ € ۰٫۸۸
۵۵۴۰۲C PAD SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER RH
۵۵۴۰۳-۴۸۰۴۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۴۰۳-۴۸۰۴۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۴۰۳-۴۸۰۴۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۴۱۱G PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, NO.1
۵۵۴۰۴-۴۸۰۶۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۰۴-۴۸۰۶۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۴۱۲D PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER
۵۵۴۰۵-۴۸۱۹۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۰۵-۴۸۱۹۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۴۱۹A CUSHION, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL
۵۵۴۱۹-۴۸۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۱۹-۴۸۰۱۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۴۳۱A PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH
۵۵۴۳۱-۴۸۰۲۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۳۱-۴۸۰۲۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۴۳۲B PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER
۵۵۴۳۲-۴۸۴۰۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۳۲-۴۸۴۰۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۴۴۶A BASE, SWITCH HOLE, NO.1
۵۵۴۴۶-۴۸۰۵۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۴۴۶-۴۸۰۵۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۴۴۶-۴۸۰۵۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۴۴۷C BASE, SWITCH HOLE, NO.2
۵۵۴۴۷-۴۸۰۷۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۴۴۷-۴۸۰۷۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۴۴۷-۴۸۰۷۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۴۵۸D COVER, INSTRUMENT LOWER, RH
۵۵۴۵۹-۴۸۰۴۰ ۱
۵۵۴۸۹B LENS, FRONT FOOT LAMP, NO.2
۵۵۴۸۹-۵۰۰۱۰ ۱ € ۷٫۱۳
۵۵۵۱۰A CUSHION(FOR GLOVE COMPARTMENT DOOR)
۹۰۵۴۱-۰۴۰۰۲ ۲ € ۱٫۱۳
۵۵۵۱۰F COVER ASSY, SPEAKER OPENING, NO.1
۵۵۵۱۰-۴۸۰۳۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۵۱۰-۴۸۰۳۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۵۱۰-۴۸۰۴۰-C0 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۵۱۰-۴۸۰۴۰-E0 AUDIO-DVD CHANGER, 15SPEAKER, MARK LEVINSON, DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۵۱۲A PLATE, GLOVE COMPARTMENT
۵۵۵۱۲-۴۸۰۴۰ ۱
۵۵۵۱۳D PLATE, GLOVE COMPARTMENT, NO.2
Not applicable
۵۵۵۳۱C PIN, GLOVE DOOR STOPPER
۵۵۵۳۱-۴۸۰۳۰ ۱
۵۵۵۳۹ COVER, SPARE SWITCH HOLE
۵۵۵۳۹-۴۸۰۲۰ ۱ € ۴٫۸۴
۵۵۵۳۹C COVER, SPARE SWITCH HOLE
۵۵۵۳۹-۴۸۰۴۰ ۱
۵۵۵۳۹D COVER, SPARE SWITCH HOLE
۵۵۵۳۹-۴۸۰۵۰ ۱
۵۵۵۴۸A COVER, INSTRUMENT PANEL HOLE
۵۵۵۴۸-۴۸۰۲۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۵۴۸-۴۸۰۲۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۵۴۸B COVER, INSTRUMENT PANEL HOLE
۵۵۵۴۹-۴۸۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۵۴۹-۴۸۰۱۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۵۵۰ درب داشبورد
۵۵۵۵۰-۴۸۰۲۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۵۵۰-۴۸۰۲۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۵۵۰-۴۸۰۲۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۵۶۰A قفل درب داشبورد
۵۵۵۶۰-۴۸۰۴۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۵۶۰-۴۸۰۴۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۵۶۰-۴۸۰۴۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۵۶۹ COVER, GLOVE COMPARTMENT DOOR LOCK
۵۵۵۶۹-۴۸۰۲۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۵۶۹-۴۸۰۲۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۵۶۹-۴۸۰۲۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۶۰۴B HOLDER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL CUP
۵۵۶۱۸-۴۸۲۰۰ ۱
۵۵۶۰۶ COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.1
۵۵۶۰۶-۴۸۰۲۰ ۱
۵۵۶۰۷ COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2
۵۵۶۰۷-۴۸۱۸۰ ۱
۵۵۶۱۵A CASE, INSTRUMENT PANEL CUP HOLDER, OUTER
۵۵۶۱۵-۴۸۰۹۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۶۱۵-۴۸۰۹۰-B0 LT.GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۶۱۵-۴۸۰۹۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۶۵۰ REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۶۵۰-۴۸۰۷۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۶۵۰-۴۸۰۷۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۶۶۰ REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۶۶۰-۴۸۰۷۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۶۶۰-۴۸۰۷۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۶۷۰ REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.3
۵۵۶۷۰-۴۸۰۷۰ ۱
۵۵۶۸۰A REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.4
۵۵۶۸۰-۴۸۰۶۰ ۱
۵۵۹۶۱B NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.1
۵۵۹۶۱-۴۸۰۳۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۹۶۱-۴۸۰۳۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۵۵۹۶۲ NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.2
۵۵۹۶۲-۴۸۰۳۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۹۶۲-۴۸۰۳۰-E0 DK. BROWN, TRIM0* ۱
۹۰۱۵۹-۵۰۰۰۲ *** STD. PART € ۰٫۹۹
۹۰۱۵۹-۵۰۳۲۷ *** STD. PART € ۰٫۷۸
۹۰۴۶۷-۰۹۲۱۸ *** STD. PART € ۱٫۰۶
۹۰۴۶۷-۱۰۱۶۱ *** STD. PART € ۰٫۷۸
۹۰۴۶۷-۱۰۲۰۱ *** STD. PART € ۱٫۲۰
۹۰۴۶۷-۱۰۲۰۳ *** STD. PART € ۰٫۸۱
۹۰۴۶۸-۰۵۱۳۵ *** STD. PART € ۱٫۱۰
۹۳۵۶۸-۵۵۰۱۲ *** STD. PART € ۰٫۶۰

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید