خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر » کیت گیربکس لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۳۵۰۴۷ SPRING SUB-ASSY, REVERSE CLUTCH RETURN
۳۵۰۴۷-۶۰۰۱۰ ۱ $۳۰٫۹۶
۳۵۰۴۸ PISTON SUB-ASSY, REVERSE CLUTCH
۳۵۰۴۸-۶۰۰۱۰ ۱ $۲۴۰٫۹۴
۳۵۰۴۸A RING, O (FOR REVERSE CLUTCH PISTON)
۹۰۳۰۱-۹۹۱۴۱ OUTER ۱ $۴٫۴۰
۹۰۳۰۱-۹۹۱۴۷ INNER ۱ $۴٫۴۰
۳۵۰۴۸B RING, O (FOR REVERSE CLUTCH PISTON)
۹۰۳۰۱-۹۹۱۴۰ ۱ $۴٫۴۰
۳۵۰۴۹ HUB SUB-ASSY, REVERSE CLUTCH
۳۵۰۴۹-۶۰۰۱۰ ۱ $۱۶۸٫۶۶
۳۵۰۶۱ HUB SUB-ASSY, FORWARD CLUTCH
۳۵۰۶۱-۵۰۰۱۰ ۱ $۲۶۵٫۸۵
۳۵۶۰۱ DRUM SUB-ASSY, CLUTCH
۳۵۶۰۱-۵۰۰۳۰ ۱ $۶۰۲٫۳۱
۳۵۶۰۲B RING, O (FOR FORWARD CLUTCH PISTON)
۹۰۳۰۱-۳۹۰۱۲ INNER ۱ $۳٫۲۹
۹۰۳۰۱-۹۹۰۹۶ CENTER ۱ $۴٫۴۸
۹۰۳۰۱-۹۹۱۴۵ OUTER ۱ $۴٫۸۷
۳۵۶۰۲D RING, SHAFT SNAP(FOR FORWARD CLUTCH PISTON RETURN SPRING)
۹۰۵۲۰-۳۵۰۰۳ ۱ $۲٫۶۱
۳۵۶۰۳A SPRING SUB-ASSY, FORWARD CLUTCH RETURN
۳۵۶۰۳-۶۰۰۲۰ ۱ $۳۱٫۳۱
۳۵۶۰۴ SPRING SUB-ASSY, DIRECT CLUTCH RETURN
۳۵۶۰۴-۶۰۰۲۰ ۱ $۲۷٫۰۸
۳۵۶۰۶A PISTON SUB-ASSY, DIRECT CLUTCH
۳۵۶۵۲-۶۰۰۲۱ ۱ $۱۴۱٫۴۲
۳۵۶۰۶C RING, O (FOR DIRECT CLUTCH PISTON)
۹۰۳۰۱-۷۴۰۰۲ INNER ۱ $۳٫۵۴
۹۰۳۰۱-۹۹۱۴۹ OUTER ۱ $۴٫۴۰
۳۵۶۰۶E RING, SHAFT SNAP (FOR DIRECT CLUTCH PISTON RETURN SPRING)
۹۰۵۲۰-۶۴۰۰۳ ۱ $۲٫۱۷
۳۵۶۱۲B PISTON, FORWARD CLUTCH
۳۵۶۱۲-۶۰۰۱۰ ۱ $۱۱۵٫۰۱
۳۵۶۳۱ HUB, CLUTCH(FOR MULTIPLE DISC CLUTCH)
۳۵۶۳۱-۶۰۰۴۰ ۱ $۱۲۹٫۵۶
۳۵۶۳۳B DISC, CLUTCH (FOR FORWARD MULTIPLE DISC CLUTCH)
۳۵۶۳۳-۶۰۰۷۰ ۶ $۴۲٫۱۱
۳۵۶۳۴A PLATE, CLUTCH (FOR FORWARD MULTIPLE DISC CLUTCH)
۳۵۶۳۴-۶۰۰۲۰ T=1.8 ۵ $۳۰٫۹۶
۳۵۶۳۵ FLANGE, FORWARD CLUTCH
۳۵۶۳۵-۶۰۰۱۰ T=3.0, MARK 0 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۳۵-۶۰۰۲۰ T=3.1, MARK 1 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۳۵-۶۰۰۳۰ T=3.2, MARK 2 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۳۵-۶۰۰۴۰ T=3.3, MARK 3 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۳۵-۶۰۰۵۰ T=3.4, MARK 4 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۳۵-۶۰۰۶۰ T=3.5, MARK 5 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۳۵-۶۰۰۷۰ T=3.6, MARK 6 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۳۵-۶۰۰۸۰ T=3.7, MARK 7 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۳۵-۶۰۰۹۰ T=3.8, MARK 8 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۳۵-۶۰۱۰۰ T=3.9, MARK 9 ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۳۵-۶۰۱۱۰ T=4.0, MARK A ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۳۵B FLANGE, FORWARD CLUTCH
۳۵۶۳۵-۶۰۰۱۰ ۱ $۸۱٫۰۱
۳۵۶۴۷A PLATE, CLUTCH (FOR DIRECT MULTIPLE DISC CLUTCH)
۳۵۶۴۷-۶۰۰۱۰ ۵ $۳۲٫۱۸
۳۵۶۴۸D PLATE, CLUTCH, NO.3
۳۵۶۴۸-۶۰۰۱۰ ۴ $۴۱٫۶۳
۳۵۶۴۹ FLANGE, REVERSE CLUTCH
۳۵۶۴۹-۶۰۰۳۰ T=3.0, MARK 2 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۴۰ T=3.1.MARK 3 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۵۰ T=3.2, MARK 4 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۶۰ T=3.3, MARK 5 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۷۰ T=3.4, MARK 6 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۸۰ T=3.5, MARK 7 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۹۰ T=3.6, MARK 8 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۱۰۰ T=3.7, MARK 9 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۱۱۰ T=3.8, MARK A ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹A RING, HOLE SNAP(FOR REVERSE CLUTCH FLANGE)
۹۰۵۲۰-۹۹۰۷۴ ۲ $۸٫۲۶
۳۵۶۴۹B FLANGE, REVERSE CLUTCH
۳۵۶۴۹-۶۰۰۳۰ ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹C FLANGE, REVERSE CLUTCH
۳۵۶۴۹-۶۰۰۱۰ T=2.8, MARK 0 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۲۰ T=2.9, MARK 1 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۳۰ T=3.0, MARK 2 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۴۰ T=3.1.MARK 3 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۵۰ T=3.2, MARK 4 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۶۰ T=3.3, MARK 5 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۷۰ T=3.4, MARK 6 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۸۰ T=3.5, MARK 7 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۰۹۰ T=3.6, MARK 8 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۱۰۰ T=3.7, MARK 9 ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۴۹-۶۰۱۱۰ T=3.8, MARK A ۱ $۱۸٫۶۲
۳۵۶۵۹ SLEEVE, REVERSE CLUTCH REACTION
۳۵۶۵۹-۶۰۰۲۰ ۱ $۳۰٫۸۸
۳۵۶۵۹A RING, SNAP (FOR REVERSE CLUTCH REACTION SLEEVE)
۹۰۵۲۰-۹۹۰۸۳ ۱ $۸٫۲۶
۳۵۶۶۷A DISK, DIRECT CLUTCH
۳۵۶۶۷-۶۰۰۲۰ ۵ $۳۶٫۰۶
۳۵۶۶۸ BALANCER, CLUTCH, NO.1
۳۵۶۶۸-۶۰۰۱۰ ۱ $۷۴٫۱۳
۳۵۶۶۹ BALANCER, CLUTCH, NO.2
۳۵۶۶۹-۶۰۰۱۰ ۱ $۶۷٫۷۳
۳۵۶۷۲A PLATE, CLUTCH CUSHION (FOR DIRECT MULTIPLE DISC CLUTCH)
۳۵۶۷۲-۶۰۰۲۰ ۱ $۳۹٫۵۸
۳۵۶۷۵B RING, HOLE SNAP (FOR FORWARD CLUTCH FLANGE)
۹۰۵۲۰-۹۹۰۸۲ ۱ $۸٫۲۶
۳۵۶۷۷C DISC, REAR CLUTCH
۳۵۶۷۷-۶۰۰۳۰ ۵ $۵۱٫۷۹
۳۵۶۸۸ BALANCER, CLUTCH, NO.3
۳۵۶۸۸-۵۰۰۱۰ ۱ $۸۸٫۵۲
۳۵۶۸۸A RING, SNAP (FOR REVERSE CLUTCH RETURN SPRING)
۹۰۵۲۰-۷۹۰۰۱ ۱ $۲٫۱۷
۳۵۷۰۱ SHAFT SUB-ASSY, INPUT
۳۵۷۰۱-۶۰۰۸۰ ۱ $۷۴۵٫۴۳
۳۵۷۰۱J BEARING, THRUST NEEDLE ROLLER (FOR INPUT SHAFT FRONT)
۹۰۳۷۴-۳۴۰۱۱ ۱ $۲۸٫۸۲
۳۵۷۱۲A RING, INPUT SHAFT OIL SEAL
۳۵۷۱۲-۶۰۰۱۰ ۳ $۱۴٫۳۹
۳۵۷۸۶A RACE, THRUST BEARING, NO.1
۳۵۷۸۶-۶۰۰۱۰ ۱ $۳۳٫۱۷
۳۵۷۸۶G BEARING,THRUST NEEDLE ROLLER
۹۰۳۷۴-۷۱۰۰۱ ۱ $۲۸٫۸۲
۳۵۷۸۷C RACE, THRUST BEARING, NO.2
۳۵۷۸۷-۶۰۰۱۰ ۱ $۲۰٫۵۲
۳۵۷۸۷D BEARING, THRUST NEEDLE ROLLER
۹۰۳۷۴-۳۸۰۰۵ ۱ $۳۱٫۵۵
۳۵۷۸۷E BEARING, THRUST NEEDLE ROLLER
۹۰۳۷۴-۴۲۰۰۸ ۱ $۲۸٫۸۲
۳۵۷۸۹J RACE, THRUST BEARING (FOR INPUT SHAFT FRONT)
۳۵۷۸۹-۵۰۰۶۰ ۱ $۳۲٫۵۴
۳۵۷۸۹T RACE, THRUST BEARING (INPUT SHAFT REAR)
۳۵۷۸۹-۶۰۰۴۰ ۱ $۲۷٫۴۴
۳۵۷۸۹Z BEARING, THRUST NEEDLE ROLLER
۹۰۳۷۴-۲۱۰۰۴ ۱ $۲۸٫۸۲

diag_1rsmvq0

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید