خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم موتوری لندکروزر » میل لنگ و پیستون لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۱۱۰۱۱ بغل یاتاقان
۱۱۰۱۱-۳۱۰۴۰ STD ۱ $۵۴٫۵۶
۱۱۷۱۱ یاتاقان ثابت
۱۱۰۷۱-۳۱۰۱۱-۰۱ MARK1, NO.2, REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۰۷۱-۳۱۰۱۱-۰۲ MARK2, NO.2, REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۰۷۱-۳۱۰۱۱-۰۳ MARK3, NO.2, REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۰۷۱-۳۱۰۱۱-۰۴ MARK4, NO.2, REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۰۷۱-۳۱۰۱۱-۰۵ MARK5, NO.2, REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۴۱-۰۱ MARK1, NO.1, REFER R/M ۲ $۲۵٫۰۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۴۱-۰۲ MARK2, NO.1, REFER R/M ۲ $۲۵٫۰۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۴۱-۰۳ MARK3, NO.1, REFER R/M ۲ $۲۵٫۰۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۴۱-۰۴ MARK4, NO.1, REFER R/M ۲ $۲۵٫۰۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۴۱-۰۵ MARK5, NO.1, REFER R/M ۲ $۲۵٫۰۵
۱۳۰۱۱ رینگ موتور
۱۳۰۱۱-۳۱۱۰۰ STD ۱ $۳۸۴٫۱۶
۱۳۰۴۱ یاتاقان متحرک
۱۳۰۴۱-۳۱۰۴۲-۰۱ MARK1, REFER REPAIR MANUAL ۶ $۱۸٫۹۶
۱۳۰۴۱-۳۱۰۴۲-۰۲ MARK2, REFER REPAIR MANUAL ۶ $۱۸٫۹۶
۱۳۰۴۱-۳۱۰۴۲-۰۳ MARK3, REFER REPAIR MANUAL ۶ $۱۸٫۹۶
۱۳۰۴۱-۳۱۰۴۲-۰۴ MARK4, REFER REPAIR MANUAL ۶ $۱۸٫۹۶
۱۳۱۰۱ پیستون
۱۳۱۰۱-۳۱۰۳۰-A0 STD, MARK A, REFER R/M ۶ $۱۰۸٫۴۲
۱۳۱۰۱-۳۱۰۳۰-B0 STD, MARK B, REFER R/M ۶ $۱۰۸٫۴۲
۱۳۱۰۱-۳۱۰۳۰-C0 STD, MARK C, REFER R/M ۶ $۱۰۸٫۴۲
۱۳۱۰۱A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
۹۰۵۲۰-۲۲۰۲۵ ۱۲ $۲٫۸۹
۱۳۲۰۱ ROD SUB-ASSY, CONNECTING
۱۳۲۰۱-۳۹۱۲۶  شاطون ۶ $۲۰۷٫۴۳
۱۳۲۰۱A BUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END)
۹۰۹۹۹-۷۳۱۴۴  بوش گژنپین ۶ $۳٫۸۰
۱۳۲۶۵ BOLT, CONNECTING ROD
۱۳۲۶۵-۲۸۰۱۰  پیچ شاطون ۱۲ $۴٫۳۵
۱۳۴۰۵ FLYWHEEL SUB-ASSY
Not applicable
۱۳۴۰۵A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
Not applicable
۱۳۴۰۵B BOLT, FLYWHEEL SET
Not applicable
۱۳۴۱۱ میل لنگ
۱۳۴۰۱-۳۱۰۱۰ (۰۹/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۸) ۱ $۱,۸۶۵٫۳۲
۱۳۴۰۱-۳۱۰۱۱ (۰۶/۲۰۰۸ – ۱۲/۲۰۱۱) ۱ $۱,۹۵۸٫۶۲
۱۳۴۵۳ GEAR, FLYWHEEL RING
Not applicable
۱۳۴۷۱ PULLEY, CRANKSHAFT
۱۳۴۷۰-۳۱۰۱۳  پولی سر میل لنگ ۱ $۲۹۷٫۷۵
۱۳۴۷۱C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۱۱۹-۱۶۰۰۴ ۱ $۷٫۸۳
۱۳۵۲۱ GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
۱۳۵۲۱-۳۱۰۳۰  دنده سر میل لنگ ۱ $۳۰٫۷۲
۱۳۵۲۱A KEY(FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR)
۹۵۱۶۱-۳۰۵۱۶ ۱ $۱٫۴۶
۱۳۵۸۱ SHAFT, IDLE GEAR, NO.1
۱۳۵۸۱-۳۱۰۳۰ ۱ $۹٫۶۵
۱۳۵۸۲ SHAFT, IDLE GEAR, NO.2
۱۳۵۸۲-۳۱۰۱۰ ۱ $۳٫۸۷

diag_2q1xqg

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید