خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم موتوری لندکروزر » میل سوپاپ و زنجیر موتور لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲
۱۱۸۱۱ BEARING, CAMSHAFT, NO.1
۱۱۸۱۱-۳۱۰۲۱  بوش میل سوپاپ۱ ۱ $۷٫۰۴
۱۱۸۲۱ بوش میل سوپاپ ۲
۱۱۸۲۱-۲۸۰۱۰-۰۱ MARK 1 ۱ $۷٫۶۳
۱۱۸۲۱-۲۸۰۱۰-۰۲ MARK 2 ۱ $۷٫۶۳
۱۱۸۲۱-۲۸۰۱۰-۰۳ MARK 3 ۱ $۷٫۶۳
۱۳۰۵۰ GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING
۱۳۰۵۰-۳۱۰۳۰  دنده میل سوپاپ ۲ $۲۹۷٫۷۵
۱۳۰۵۳ CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.3
۱۳۰۵۳-۳۱۰۱۰  میل سوپاپ ۳ ۱ $۷۵۳٫۶۶
۱۳۰۵۴ CAMSHAFT SUB-ASSY, NO.4
۱۳۰۵۴-۳۱۰۱۰  میل سوپاپ ۴ ۱ $۷۵۳٫۶۶
۱۳۵۰۶ CHAIN SUB-ASSY
۱۳۵۰۶-۳۱۰۱۰  زنجیر موتور ۱ $۱۷۱٫۰۰
۱۳۵۰۷ CHAIN SUB-ASSY, NO.2
۱۳۵۰۷-۳۱۰۱۰  زنجیر موتور ۲ ۲ $۵۰٫۶۵
۱۳۵۱۱ CAMSHAFT
۱۳۵۰۱-۳۱۰۴۰  میل سوپاپ ۱ $۷۵۳٫۶۶
۱۳۵۱۲ CAMSHAFT, NO.2
۱۳۵۰۲-۳۱۰۱۰  میل سوپاپ ۲ ۱ $۷۵۳٫۶۶
۱۳۵۱۶ JET, OIL
۱۳۵۱۶-۳۱۰۱۰ ۱ $۵٫۷۷
۱۳۵۲۳ GEAR OR SPROCKET, CAMSHAFT TIMING
۱۳۵۲۳-۳۱۰۳۰  دنده تایم سر میل سوپاپ ۲ $۳۳٫۰۱
۱۳۵۳۰ SPROCKET ASSY, IDLE
۱۳۵۳۰-۳۱۰۱۰ (۰۹/۲۰۰۷ – ۱۱/۲۰۰۷) ۱ $۲۲٫۵۸
۱۳۵۳۰-۳۱۰۱۱ (۱۲/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۱۱) ۱ $۲۲٫۵۴
۱۳۵۴۰ TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1
۱۳۵۴۰-۳۱۰۱۱  سفت کن زنجیر ۱ ۱ $۱۰۹٫۱۲
۱۳۵۵۰ TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.2
۱۳۵۵۰-۳۱۰۱۰  سفت کن زنجیر ۲ ۱ $۱۲۹٫۵۶
۱۳۵۵۹ SLIPPER, CHAIN TENSIONER
۱۳۵۵۹-۳۱۰۱۰  بالشتک زنجیر بلند ۱ $۳۹٫۸۱
۱۳۵۶۰A TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.3
۱۳۵۶۰-۳۱۰۱۰  سفت کن زنجیر ۳ ۱ $۴۶٫۸۵
۱۳۵۶۱ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1
۱۳۵۶۱-۳۱۰۱۰  بالشتک زنجیر بلند ۱ $۹۰٫۰۳
۱۳۵۶۲ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.2
۱۳۵۶۲-۳۱۰۱۰  بالبشتک زنجیر کوتاه ۲ $۲۱٫۶۳
۱۳۷۱۱ VALVE, INTAKE
۱۳۷۱۱-۳۱۰۷۰  سوپاپ هوا ۱۲ $۳۴٫۵۸
۱۳۷۱۱B SPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
۹۰۹۰۵-۰۱۰۸۷ ۲۴ $۸٫۶۲
۱۳۷۱۱E SEAL, INTAKE VALVE STEM OIL
۹۰۹۱۳-۰۲۱۰۱  لاستیک سوپاپ هوا ۱۲ $۹٫۶۱
۱۳۷۱۵ VALVE, EXHAUST
۱۳۷۱۵-۳۱۰۹۰  سوپاپ دود ۱۲ $۸۱٫۸۰
۱۳۷۱۵A SEAL, EXHAUST VALVE STEM OIL
۹۰۹۱۳-۰۲۱۱۲  لاستیک سوپاپ دود ۱۲ $۹٫۶۱
۱۳۷۳۴ SEAT, VALVE SPRING
۱۳۷۳۴-۶۲۰۲۰ ۲۴ $۰٫۵۹
۱۳۷۴۱ RETAINER, VALVE SPRING
۱۳۷۴۱-۲۰۰۲۱ ۲۴ $۲٫۹۷
۱۳۷۴۱A LOCK, VALVE SPRING RETAINER
۹۰۹۱۳-۰۳۰۲۸ ۴۸ $۱٫۳۴
۱۳۷۵۱ شیم سوپاپ
۱۳۷۵۱-۴۶۰۳۰ T=5.06 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۴۰ T=5.08 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۵۰ T=5.10 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۶۰ T=5.12 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۷۰ T=5.14 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۸۰ T=5.16 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۰۹۰ T=5.18 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۰۰ T=5.20 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۱۰ T=5.22 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۲۰ T=5.24 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۳۰ T=5.26 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۴۰ T=5.28 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۵۰ T=5.30 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۶۰ T=5.32 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۷۰ T=5.34 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۸۰ T=5.36 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۱۹۰ T=5.38 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۰۰ T=5.40 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۱۰ T=5.42 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۲۰ T=5.44 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۳۰ T=5.46 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۴۰ T=5.48 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۵۰ T=5.50 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۶۰ T=5.52 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۷۰ T=5.54 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۸۰ T=5.56 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۲۹۰ T=5.58 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۰۰ T=5.60 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۱۰ T=5.62 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۲۰ T=5.64 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۳۰ T=5.66 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۴۰ T=5.68 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۵۰ T=5.70 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۶۰ T=5.72 X $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۴۶۳۷۰ T=5.74 X $۱۹٫۷۷

diag_2q1xqg

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید