خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی اوریون » لوازم موتوری اوریون » رادیاتور اب اوریون ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱
۱۶۳۶۱ FAN
۱۶۳۶۱-۰P080  پروانه ۱
۱۶۳۶۱B FAN, NO.2
۱۶۳۶۱-۰P090  پروانه شماره ۲ ۱
۱۶۳۶۳ MOTOR, COOLING FAN
۱۶۳۶۳-۰P080  موتور پروانه ۱
۱۶۳۶۳A MOTOR, COOLING FAN, NO.2
۱۶۳۶۳-۰P090  موتور پروانه شماره ۲ ۱
۱۶۴۰۰ RADIATOR ASSY
۱۶۴۰۰-۰P150  رادیاتور اب ۱
۱۶۴۰۰A COCK SUB-ASSY, RADIATOR DRAIN
۱۶۴۱۷-۲۱۲۸۰ ۱ $۵٫۳۰
۱۶۴۰۰F PACKING(FOR RADIATOR DRAIN COCK)
۱۶۴۹۲-۲۱۰۵۰ ۱ $۳٫۲۴
۱۶۴۰۱ CAP SUB-ASSY, RADIATOR
۱۶۴۰۱-۳۱۴۸۰  درب رادیاتور اب ۱ $۳۰٫۰۵
۱۶۴۷۰ TANK ASSY, RADIATOR RESERVE
۱۶۴۷۰-۰H060  مخزن رادیاتور ۱
۱۶۴۷۰B CLAMP OR CLIP(FOR RADIATOR RESERVE TANK HOSE)
۹۰۴۶۹-۱۲۰۱۴ ۱ $۲٫۸۹
۱۶۴۷۱ CAP SUB-ASSY, RESERVE TANK
۱۶۴۰۵-۰H050  درب مخزن رادیاتور ۱
۱۶۴۹۵B PIPE (FOR ATM OIL COOLER)
۱۶۴۹۲-۰P150 NO.1 ۱ $۱۰٫۵۶
۱۶۴۹۵-۰P150 NO.2 ۱ $۲۲٫۴۲
۱۶۵۲۳A CUSHION, RADIATOR SUPPORT
۱۶۵۲۳-۲۰۰۲۰ ۲ $۱۰٫۲۸
۱۶۵۳۵ SUPPORT, RADIATOR, LOWER
۱۶۵۳۵-۰A040 ۲
۱۶۵۶۱ SEAL, RADIATOR TO SUPPORT, NO.1
۱۶۵۶۱-۰P010 ۱
۱۶۵۶۲ SEAL, RADIATOR TO SUPPORT, NO.2
۱۶۵۶۲-۰P010 ۱
۱۶۵۶۳ SEAL, RADIATOR TO SUPPORT, NO.3
۱۶۵۶۳-۰P010 ۲
۱۶۵۷۱A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR INLET)
۹۰۴۶۶-۳۵۰۰۱ ۲ $۹٫۱۷
۱۶۵۷۱C HOSE, RADIATOR, NO.1
۱۶۵۷۱-۰P080 ۱
۱۶۵۷۲A CLAMP OR CLIP, HOSE(FOR RADIATOR OUTLET NO.1)
۹۰۴۶۶-۳۵۰۰۱  شلنگ رادیاتور ۲ $۹٫۱۷
۱۶۵۷۲D HOSE, RADIATOR, NO.2
۱۶۵۷۲-۰P080  شلنگ رادیاتور شماره ۲ ۱
۱۶۶۱۱ BRACKET, RADIATOR RESERVE TANK
۱۶۶۱۱-۰H020 ۱
۱۶۷۱۱ SHROUD, FAN
۱۶۷۱۱-۰P090  بادگیر رادیاتور ۱
۹۰۰۶۸-۰۴۰۳۷ *** STD. PART $۱٫۲۷
۹۰۰۹۹-۰۴۱۱۹ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۰۰۹۹-۰۵۱۶۴ *** STD. PART $۱٫۱۹
۹۰۴۶۷-۰P150 *** STD. PART $۱٫۷۴
۹۱۶۵۳-A0620 *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۳۳۸۵-۱۶۰۱۲ *** STD. PART $۱٫۳۴
 11

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید