خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی اوریون » لوازم موتوری اوریون » میلنگ و پیستون اوریون ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱
۱۱۰۱۱ WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST
۱۱۰۱۱-۰P030 بغل یاتاقان STD, (L) ۱ $۴۲٫۴۲
۱۱۰۱۱-۳۱۰۶۰ بغل یاتاقان STD, (J) ۱ $۴۲٫۴۲
۱۱۷۱۱ یاتاقان های ثابتBEARING, CRANKSHAFT
۱۱۰۷۱-۰P030-01 MARK1, NO.2, (L):REFER R/M ۲ $۲۰٫۷۶
۱۱۰۷۱-۰P030-02 MARK2, NO.2, (L):REFER R/M ۲ $۲۰٫۷۶
۱۱۰۷۱-۰P030-03 MARK3, NO.2, (L):REFER R/M ۲ $۲۰٫۷۶
۱۱۰۷۱-۰P030-04 MARK4, NO.2, (L):REFER R/M ۲ $۲۰٫۷۶
۱۱۰۷۱-۰P030-05 MARK5, NO.2, (L):REFER R/M ۲ $۲۰٫۷۶
۱۱۰۷۱-۳۱۰۳۱-۰۱ MARK1, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰٫۷۶
۱۱۰۷۱-۳۱۰۳۱-۰۲ MARK2, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰٫۷۶
۱۱۰۷۱-۳۱۰۳۱-۰۳ MARK3, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰٫۷۶
۱۱۰۷۱-۳۱۰۳۱-۰۴ MARK4, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰٫۷۶
۱۱۰۷۱-۳۱۰۳۱-۰۵ MARK5, NO.2, (J):REFER R/M ۲ $۲۰٫۷۶
۱۱۷۰۱-۰P030-01 MARK1, NO.1, (L):REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۷۰۱-۰P030-02 MARK2, NO.1, (L):REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۷۰۱-۰P030-03 MARK3, NO.1, (L):REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۷۰۱-۰P030-04 MARK4, NO.1, (L):REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۷۰۱-۰P030-05 MARK5, NO.1, (L):REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۶۱-۰۱ MARK1, NO.1, (J):REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۶۱-۰۲ MARK2, NO.1, (J):REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۶۱-۰۳ MARK3, NO.1, (J):REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۶۱-۰۴ MARK4, NO.1, (J):REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۶۱-۰۵ MARK5, NO.1, (J):REFER R/M ۲ $۲۳٫۶۵
۱۱۷۰۱-۳۱۰۹۰-۰۱ MARK 1, NO.1, (J):REFER R/M ۲
۱۱۷۰۱-۳۱۰۹۰-۰۲ MARK 2, NO.1, (J):REFER R/M ۲
۱۱۷۰۱-۳۱۰۹۰-۰۳ MARK 3, NO.1, (J):REFER R/M ۲
۱۱۷۰۱-۳۱۰۹۰-۰۴ MARK 4, NO.1, (J):REFER R/M ۲
۱۱۷۰۱-۳۱۰۹۰-۰۵ MARK 5, NO.1, (J):REFER R/M ۲
۱۳۰۱۱ RING SET, PISTON
۱۳۰۱۱-۳۱۱۵۰ رینگ موتور سایز STD ۱
۱۳۰۴۱ یاتاقان های متحرک BEARING, CONNECTING ROD
۱۳۰۴۱-۰P040-01 MARK1, (L):REFER R/M ۶ $۱۷٫۲۷
۱۳۰۴۱-۰P040-02 MARK2, (L):REFER R/M ۶ $۱۷٫۲۷
۱۳۰۴۱-۰P040-03 MARK3, (L):REFER R/M ۶ $۱۷٫۲۷
۱۳۰۴۱-۰P040-04 MARK4, (L):REFER R/M ۶ $۱۷٫۲۷
۱۳۰۴۱-۳۱۰۷۰-۰۱ MARK1, (J):REFER R/M ۶ $۱۷٫۲۷
۱۳۰۴۱-۳۱۰۷۰-۰۲ MARK2, (J):REFER R/M ۶ $۱۷٫۲۷
۱۳۰۴۱-۳۱۰۷۰-۰۳ MARK3, (J):REFER R/M ۶ $۱۷٫۲۷
۱۳۰۴۱-۳۱۰۷۰-۰۴ MARK4, (J):REFER R/M ۶ $۱۷٫۲۷
۱۳۱۰۱  پستون PISTON SUB-ASSY, W/PIN
۱۳۱۰۱-۳۱۰۹۱ STD (03/2007 – 05/2009) ۶ $۹۱٫۱۲
۱۳۱۰۱-۳۱۰۹۲ STD (06/2009 – 07/2009) ۶
۱۳۱۰۱-۳۱۰۹۲-A0 STD, MARK A, REFER REPAIR MANUAL ۶
۱۳۱۰۱-۳۱۰۹۲-B0 STD, MARK B, REFER REPAIR MANUAL ۶
۱۳۱۰۱-۳۱۰۹۲-C0 STD, MARK C, REFER REPAIR MANUAL ۶
۱۳۱۰۱A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
۹۰۵۲۰-۲۲۰۲۵  رینگ بوش گژنپین ۱۲ $۲٫۸۹
۱۳۲۰۱ ROD SUB-ASSY, CONNECTING
۱۳۲۰۱-۳۹۱۳۵  شاتون ۶ $۱۵۰٫۱۸
۱۳۲۶۵ BOLT, CONNECTING ROD
۱۳۲۶۵-۲۸۰۱۰ ۱۲ $۴٫۳۵
۱۳۴۱۱ CRANKSHAFT
۱۳۴۰۱-۳۱۰۴۰  میلنگ ۱ $۱,۵۵۸٫۳۴
۱۳۴۷۱ PULLEY, CRANKSHAFT
۱۳۴۷۰-۳۱۰۳۰ ۱ $۲۷۲٫۰۹
۱۳۴۷۱C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۱۱۹-۱۶۰۰۴ ۱ $۷٫۸۳
۱۳۵۲۱ GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
۱۳۵۲۱-۳۱۰۴۱ ۱ $۲۸٫۰۷
۱۳۵۲۱A KEY(FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR)
۹۵۱۶۱-۳۰۵۱۶ ۲ $۱٫۴۶
۱۳۵۸۱ SHAFT, IDLE GEAR, NO.1
۱۳۵۸۱-۳۱۰۳۰ ۱ $۹٫۶۵
۱۳۵۸۲ SHAFT, IDLE GEAR, NO.2
۱۳۵۸۲-۳۱۰۳۱ ۱ $۳٫۵۲
 5

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید