خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی اوریون » لوازم موتوری اوریون » سر سیلندر اوریون ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱
۱۱۱۰۱ HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
۱۱۱۰۱-۳۹۵۳۵  سرسیلندر ۱ $۱,۷۵۳٫۵۹
۱۱۱۰۲ HEAD, CYLINDER, LH
۱۱۱۰۲-۳۹۰۵۵  سرسیلندر چپ ۱ $۱,۷۵۳٫۵۹
۱۱۱۰۳C HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, RH
۱۱۱۰۳-۳۱۰۳۱ هوزینگ میل سوپاپ(۰۱/۲۰۰۹ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱ $۲۶۱٫۳۰
۱۱۱۰۳-۳۱۰۳۲ (۰۸/۲۰۰۹ – ) ۱
۱۱۱۰۴A HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, LH
۱۱۱۰۴-۳۱۰۴۲ هوزینگ میل سوپاپ(۰۱/۲۰۰۹ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱ $۲۶۱٫۳۰
۱۱۱۰۴-۳۱۰۴۳ (۰۸/۲۰۰۹ – ) ۱
۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD
۱۱۱۱۵-۳۱۰۸۰  واشر سرسیلندر ۱ $۶۵٫۰۴
۱۱۱۱۶ GASKET, CYLINDER HEAD, NO.2
۱۱۱۱۶-۳۱۰۶۰  واشر سرسیلندر شماره ۲ ۱ $۶۵٫۰۴
۱۱۱۱۷E PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
۹۰۳۴۱-۲۰۰۱۲ ۲ $۶٫۰۵
۱۱۱۱۷F PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.2
۹۰۳۴۱-۲۷۰۰۶ ۱ $۱۰٫۴۴
۱۱۱۱۷H GASKET(FOR WATER HOLE)
۹۰۴۳۰-۲۰۰۰۴ ۲ $۱٫۳۴
۱۱۱۱۷J GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
۹۰۴۳۰-۲۷۰۰۵ ۱ $۲٫۶۹
۱۱۱۱۷K PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, LH NO.1
۹۰۳۴۱-۲۰۰۱۲ ۲ $۶٫۰۵
۱۱۱۱۷L PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, LH NO.2
۹۰۳۴۱-۲۷۰۰۶ ۱ $۱۰٫۴۴
۱۱۱۱۷M GASKET(FOR WATER HOLE NO.2)
۹۰۴۳۰-۲۰۰۰۴ ۲ $۱٫۳۴
۱۱۱۱۷N GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG NO.2)
۹۰۴۳۰-۲۷۰۰۵ ۱ $۲٫۶۹
۱۱۱۱۹A PIN, STRAIGHT, NO.1
۹۰۲۵۰-۰۵۰۲۱ L=13.8, OD=5 ۳ $۰٫۷۹
۱۱۱۲۲ BUSH, INTAKE VALVE GUIDE
۱۱۱۲۲-۳۱۰۵۰ گیت سوپاپ دود STD ۶ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۲۳-۳۱۰۵۰ O/S 0.05 ۶ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۲۲B BUSH, INTAKE VALVE GUIDE, NO.2
۱۱۱۲۲-۳۱۰۵۰ گیت سوپاپ دود STD ۶ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۲۳-۳۱۰۵۰ O/S 0.05 ۶ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۲۶ BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE
۱۱۱۲۶-۳۱۰۳۰ گیت سوپاپ اگزوز STD ۶ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۲۷-۳۱۰۳۰ O/S 0.05 ۶ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۲۶B BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE, NO.2
۱۱۱۲۶-۳۱۰۳۰ گیت سوپاپ اگزوز STD ۶ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۲۷-۳۱۰۳۰ O/S 0.05 ۶ $۱۲٫۷۳
۱۱۱۳۱ SEAT, INTAKE VALVE
۱۱۱۳۱-۳۱۰۵۰ STD ۶ $۱۰٫۳۶
۱۱۱۳۲-۳۱۰۵۰ O/S 0.03 ۶ $۱۱٫۲۳
۱۱۱۳۱A SEAT, INTAKE VALVE, NO.2
۱۱۱۳۱-۳۱۰۵۰ STD ۶ $۱۰٫۳۶
۱۱۱۳۲-۳۱۰۵۰ O/S 0.03 ۶ $۱۱٫۲۳
۱۱۱۳۵ SEAT, EXHAUST VALVE
۱۱۱۳۵-۳۱۰۸۰ شیم سوپاپ STD ۶ $۱۱٫۲۳
۱۱۱۳۶-۳۱۰۸۰ O/S 0.03 ۶ $۱۱٫۲۳
۱۱۱۳۵A SEAT, EXHAUST VALUE, NO.2
۱۱۱۳۵-۳۱۰۸۰ شیم سوپاپ STD ۶ $۱۱٫۲۳
۱۱۱۳۶-۳۱۰۸۰ O/S 0.03 ۶ $۱۱٫۲۳
۱۱۱۵۱E BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING RH, NO.1)
۹۰۱۱۹-۰۷۰۰۹  پیچ سرسیلندر ۸ $۱٫۱۱
۱۱۱۵۳A BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING LH, NO.1)
۹۰۱۱۹-۰۷۰۰۹  پیچ سرسیلندر ۸ $۱٫۱۱
۱۱۱۵۵A PIN, RING W/HEAD
۹۰۲۵۳-۱۱۰۲۱ ۱۰ $۲٫۱۳
۱۱۱۵۹F GASKET, CAMSHAFT BEARING CAP OIL HOLE, RH
۱۱۱۵۹-۳۱۰۱۰ ۲ $۲٫۱۳
۱۱۱۵۹G GASKET, CAMSHAFT BEARING CAP OIL HOLE, LH
۱۱۱۵۹-۳۱۰۱۰ ۲ $۲٫۱۳
۱۱۱۹۳ GASKET, SPARK PLUG TUBE
۱۱۱۹۳-۷۰۰۱۰ ۳ $۳٫۵۲
۱۱۱۹۳A GASKET, SPARK PLUG TUBE, LH
۱۱۱۹۳-۷۰۰۱۰ ۳ $۳٫۵۲
۱۱۲۰۱ COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
۱۱۲۰۱-۳۱۲۵۰ ۱ $۳۵۰٫۶۱
۱۱۲۰۲ COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD, LH
۱۱۲۰۲-۳۱۰۳۰ ۱ $۳۷۵٫۰۹
۱۱۲۰۹ COVER SUB-ASSY, V-BANK
۱۱۲۰۹-۳۱۰۳۱ (۰۸/۲۰۰۹ – )    کاور موتور ۱ $۲۳۳٫۵۱
۱۱۲۰۹-۳۱۱۳۰ (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۹) ۱ $۲۲۶٫۳۵
۱۱۲۱۳ GASKET, CYLINDER HEAD COVER
۱۱۲۱۳-۳۱۰۵۰ ۱ $۲۳٫۳۷
۱۱۲۱۴ GASKET, CYLINDER HEAD COVER, NO.2
۱۱۲۱۴-۳۱۰۲۰ ۱ $۲۳٫۳۷
۱۱۲۵۴ BRACKET, V-BANK COVER, NO.1
۱۱۲۵۴-۳۱۰۲۰ ۳ $۲٫۷۳
۱۱۴۰۱M SENSOR, CRANK POSITION, NO.2
۹۰۹۱۹-۰۵۰۶۰  سنسور موقعیت میلنگ شماره ۲ ۴ $۱۳۰٫۸۷
۱۲۱۰۸ CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
۱۲۱۸۰-۲۸۰۱۰ ۱ $۱۸٫۲۷
۱۲۱۰۸A GASKET(FOR OIL FILLER CAP)
۹۰۴۳۰-۳۷۰۰۴ ۱ $۱٫۹۴
۱۲۲۸۱A HANGER, ENGINE, NO.1
۱۲۲۸۱-۳۱۱۲۰ ۱ $۳۸٫۵۵
۱۲۲۸۲D HANGER, ENGINE, NO.2
۱۲۲۸۲-۳۱۱۰۰ ۱ $۳۶٫۱۸
۱۵۳۳۰A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
۹۰۰۹۹-۱۴۱۳۷ ۲ $۳٫۲۴
۱۵۳۳۰B VALVE ASSY, CAM TIMING OIL CONTROL, RH
۱۵۳۳۰-۳۱۰۲۰ NO.1 ۱ $۱۳۳٫۷۹
۱۵۳۳۰-۳۱۰۳۰ NO.2 ۱ $۱۳۳٫۷۹
۱۵۳۴۰ VALVE ASSY, CAM TIMING OIL CONTROL, LH
۱۵۳۳۰-۳۱۰۲۰ NO.1 ۱ $۱۳۳٫۷۹
۱۵۳۴۰-۳۱۰۲۰ NO.2 ۱ $۱۳۵٫۰۲
۱۵۳۴۰A RING, O(FOR CAM TIMING OIL CONTROL VALVE)
۹۰۰۹۹-۱۴۱۳۷ ۲ $۳٫۲۴
۱۵۶۷۸D FILTER, OIL CONTROL VALVE, RH
۱۵۶۷۸-۴۶۰۲۰ ۱ $۵٫۳۴
۱۵۶۷۸E FILTER, OIL CONTROL VALVE, LH
۱۵۶۷۸-۴۶۰۲۰ ۱ $۵٫۳۴
۹۰۱۲۶-۰۶۰۲۹ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۰۱۲۶-۰۸۰۵۲ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۰۲۵۰-۰۸۰۲۸ *** STD. PART $۱٫۵۰
۹۰۲۵۳-۱۱۰۲۱ *** STD. PART $۲٫۱۳
۹۰۴۳۰-۱۰۰۲۴ *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۰۴۸۰-۲۲۰۲۴ *** STD. PART $۳٫۱۲
۹۱۵۵۱-۸۰۶۱۶ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۱۶۷۱-۱۰۸۲۵ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۶۷۱-۸۰۶۱۶ *** STD. PART $۰٫۷۱
 %d8%b3%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%84
۱۱۱۰۱A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)
۹۰۹۱۰-۰۲۱۶۲ ۱۶ $۱۰٫۳۲
۱۱۱۰۱B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET)
۹۰۲۰۱-۱۱۰۳۴ ۱۶ $۱٫۲۷
۱۱۱۰۱V BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET SUB)
۹۰۱۰۵-۱۰۵۲۱ ۲ $۲٫۲۱
۱۱۱۰۳D BOLT(FOR CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER HEAD, RH)
۹۰۱۱۹-۰۸C84 ۳ $۱٫۲۳
۱۱۱۰۴B BOLT(FOR CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER HEAD, LH)
۹۰۱۱۹-۰۸C84 ۴ $۱٫۲۳
۱۱۱۵۱F BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING RH, NO.2)
۹۰۱۱۹-۰۸C85 ۹ $۱٫۴۶
۱۱۱۵۳B BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING LH, NO.2)
۹۰۱۱۹-۰۸C85 ۹ $۱٫۴۶
۱۱۲۰۱B WASHER, SEAL(FOR CYLINDER HEAD COVER)
۹۰۲۱۰-۰۶۰۱۳ ۱ $۱٫۰۷
۱۱۲۰۲B WASHER, SEAL(FOR CYLINDER HEAD COVER, LH)
۹۰۲۱۰-۰۶۰۱۳ ۱ $۱٫۰۷
۹۰۱۰۵-۰۶۳۲۳ *** STD. PART $۰٫۷۱
۹۰۱۰۵-۰۸۴۵۶ *** STD. PART $۰٫۹۵
۹۱۵۵۱-۸۰۶۶۰ *** STD. PART $۰٫۹۹
۹۱۵۵۱-۸۰۸۷۰ *** STD. PART $۱٫۳۸
 1

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید