خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کمری » مخزن شیشه شور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۸۲۷۱۱-۱۶۷۹۰ *** STD. PART $۲٫۱۰
۸۵۰۳۵ نازل شیشه شور
۸۵۳۸۱-۳۰۱۱۰ TYPE A:REFER ILLUST. ۲ $۲۰٫۵۶
۸۵۳۸۱-۳۰۱۳۰ TYPE B:REFER ILLUST. ۲ $۱۰٫۱۶
۸۵۳۸۱-۳۰۱۴۰ TYPE C:REFER ILLUST. ۲ $۱۰٫۱۶
۸۵۳۸۱-۳۰۱۵۰ TYPE D:REFER ILLUST. ۲ $۱۰٫۱۶
۸۵۳۸۱-۳۰۱۶۰ TYPE E:REFER ILLUST. ۲ $۱۰٫۱۶
۸۵۳۱۰ MOTOR AND PUMP ASSY, WINDSHIELD WASHER
۸۵۳۳۰-۲۱۰۱۰  موتور آب پاش ۱ $۱۴۷٫۴۷
۸۵۳۳۰ JAR ASSY, WINDSHIELD WASHER
۸۵۳۱۰-۰۶۱۷۰  مخزن شیشه شور ۱
۸۵۳۳۲ CAP, WINDSHIELD WASHER JAR
۸۵۳۸۶-۶۰۰۵۰  درب مخزن شیشه شور ۱ $۲٫۲۹
۸۵۳۳۶J PROTECTOR, WASHER JAR
۸۵۳۳۶-۶۰۳۰۰ ۱ $۳٫۹۹
۸۵۳۴۸ JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.1
۸۵۳۷۵-۲۰۸۰۰ ۱ $۲٫۱۷
۸۵۳۴۸G JOINT, WINDSHIELD WASHER HOSE, NO.2
۸۵۳۷۵-۱۰۲۶۰ ۱ $۲٫۱۰
۸۵۳۵۵ VALVE, WINDSHIELD WASHER HOSE
۸۵۳۲۱-۲۸۰۲۰ (۱۱/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ $۱۶٫۷۲
۸۵۳۲۱-۳۰۰۸۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۹/۲۰۰۶) ۱ $۳٫۴۸
۸۵۳۷۲ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.1
۹۰۰۹۹-۳۳۸۰۳ L=1530 ۱ $۲۰٫۸۰
۸۵۳۷۲B HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.2
۹۰۴۴۶-۰۷۰۰۱ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=1000 ۱ $۷٫۵۹
۸۵۳۷۲H HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO JOINT), NO.3
۹۰۴۴۶-۰۷۰۰۱ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=1000 ۱ $۷٫۵۹
۸۵۳۷۳ HOSE, WINDSHIELD WASHER (FROM JOINT TO NOZZLE)
۹۰۰۹۹-۳۳۰۸۰ CUT HOSE TO LENGTH AS SPECIFIED IN REMARKS, L=240 ۱۰ $۸٫۳۰
۸۵۳۸۷ CLAMP NO.1 (FOR WINDSEIELD WASHER)
۸۵۳۸۷-۳۳۰۸۰

diag_2zietx

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید