خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم الکتریکی و کامپیوتر کمری » سیم کشی کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۸۲۱۱۱ WIRE, ENGINE ROOM MAIN
۸۲۱۱۱-۰۶G50  سیم کشی اصلی موتور ۱
۸۲۱۱۱-۰۶G60 WIRELESS DOOR LOCK-WITH ۱
۸۲۸۲۴ CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable
۸۲۸۲۴D CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable

diag_2zietx

۸۲۱۲۱ سیم کشی موتور
۸۲۱۲۱-۰۶۸۵۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۶/۲۰۰۶) ۱
۸۲۱۲۱-۰۶۸۵۱ (۰۷/۲۰۰۶ – ۰۲/۲۰۰۷) ۱
۸۲۱۲۱-۰۶۸۵۲ (۰۳/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱
۸۲۱۲۲ سیم کشی موتور ۲
۸۲۱۲۲-۰۶۰۷۰ ۱
۸۲۶۶۱D COVER, RELAY BLOCK, SIDE NO.1
Not applicable
۸۲۸۲۳A CAP, TERMINAL, NO.2

diag_2zietx

۸۲۱۴۱ WIRE, INSTRUMENT PANEL
۸۲۱۴۱-۰۶L20  سیم کشی پشت داشبورد ۱
۸۲۱۴۱-۰۶L30 WIRELESS DOOR LOCK-WITH ۱
۸۲۱۴۲ WIRE, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۸۲۱۴۲-۰۶۲۳۰  سیم کشی داشبورد ۲ ۱
۸۲۳۴۵B DIODE
Not applicable
۸۲۶۶۶A HOLDER, CONNECTOR NO.2
Not applicable
۸۲۶۶۶B HOLDER, CONNECTOR NO.3
Not applicable
۸۲۶۶۶C HOLDER, CONNECTOR NO.4
Not applicable
۸۲۶۶۶D HOLDER, CONNECTOR NO.5
Not applicable
۸۲۶۶۶F HOLDER, CONNECTOR NO.7
Not applicable
۸۲۶۷۰ BLOCK ASSY, JUNCTION, NO.1
Not applicable
۸۲۶۷۱ BLOCK, JUNCTION
Not applicable
۸۲۶۷۳ BRACKET, JUNCTION BLOCK
Not applicable
۸۲۸۲۱A COVER, CONNECTOR
Not applicable
۸۲۸۲۴H CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable
۸۲۸۲۴M CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable
۸۲۸۲۴N CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable
۸۲۸۲۴P CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable
۸۲۸۲۴S CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable
۸۲۸۲۴T CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable
۸۲۸۲۴W CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable
۸۲۸۲۵C CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable
۸۲۸۲۵D CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable
۸۲۸۲۵M CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable

diag_2zietx

۸۲۱۵۱ WIRE, FRONT DOOR, RH
۸۲۱۵۱-۰۶۶۷۰  سیم کشی درب جلو راست ۱
۸۲۱۵۱-۰۶۶۸۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH ۱
۸۲۱۵۱A WIRE, FRONT DOOR, NO.2, RH
Not applicable
۸۲۱۵۲ WIRE, FRONT DOOR, LH
۸۲۱۵۲-۰۶۷۸۰  سیم کشی درب جلو چپ ۱
۸۲۱۵۲A WIRE, FRONT DOOR, NO.2, LH
۸۲۱۵۶-۰۶۰۷۰  سیم کشی درب جلو چپ۲ ۱
۸۲۱۵۳ WIRE, REAR DOOR, NO.1
۸۲۱۵۳-۰۶۱۷۰  سیم کشی درب عقب ۱
۸۲۱۵۴ WIRE, REAR DOOR, NO.2
۸۲۱۵۴-۰۶۲۲۰  سیم کشی درب عقب ۱
۸۲۱۸۱ سیم کشی درب صندوق
۸۲۱۸۱-۰۶۱۴۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۱/۲۰۰۷) ۱
۸۲۱۸۱-۰۶۱۴۱ (۰۲/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱
۸۲۱۸۱-۰۶۱۵۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH (06/2006 – 01/2007) ۱
۸۲۱۸۱-۰۶۱۵۱ WIRELESS DOOR LOCK-WITH (02/2007 – 05/2009) ۱
۸۲۱۸۲ WIRE, LUGGAGE ROOM, NO.2
Not applicable

diag_2zietx

۸۲۱۶۱ سیم کشی کف
۸۲۱۶۱-۰۶D00 ۱
۸۲۱۶۲ سیم کشی کف ۲
۸۲۱۶۲-۰۶۵۴۰ ۱
۸۲۱۶۳ سیم کشی کف ۳
۸۲۱۶۳-۰۶۱۵۰ ۱
۸۲۱۷۱ سیم کشی سقف ۱
۸۲۱۷۱-۰۶۷۱۰ ۱
۸۲۳۴۵A DIODE
Not applicable
۸۲۶۶۶E HOLDER, CONNECTOR NO.6
Not applicable
۸۲۶۶۶G HOLDER, CONNECTOR NO.8
Not applicable
۸۲۸۲۴F CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable
۸۲۸۲۴K CONNECTOR, WIRING HARNESS
Not applicable

diag_2zietx

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید