خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی IS » لوازم بدنه IS » قفل و دستگیره درب IS 300 مدل ۲۰۱۳ کروک
۶۹۲۰۱A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
۶۹۲۰۱-۵۳۰۱۰  قاب دستگیره از بیرون درب جلو راست ۱ $۳۰۴٫۷۵
۶۹۲۰۲A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
۶۹۲۰۲-۵۳۰۱۰  قاب دستگیره از بیرون درب جلو چپ ۱ $۳۰۴٫۷۵
۶۹۲۰۵B CUSHION(FOR FRONT DOOR INSIDE HANDLE)
۹۰۵۴۱-۰۴۰۱۴ ۲ $۱٫۰۳
۶۹۲۰۷ دستگیره از داخل درب جلو راست
۶۹۲۰۷-۳۰۰۷۱-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱
۶۹۲۰۸ دستگیره از داخل درب جلو چپ
۶۹۲۰۸-۳۰۰۵۱-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱
۶۹۲۱۰ دستگیره از بیرون درب جلو راست
۶۹۲۱۰-۵۳۰۴۰-A2 WHITE PEARL CS., 077 ۱ $۲۱۲٫۷۹
۶۹۲۱۰-۵۳۰۴۰-A3 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۱۰-۵۳۰۴۰-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۱۰-۵۳۰۴۰-B5 PLATINUM SILVER ME., 1J4 ۱
۶۹۲۱۰-۵۳۰۴۰-C1 BLACK, 212 ۱ $۲۱۲٫۷۹
۶۹۲۱۰-۵۳۰۴۰-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۱۰-۵۳۰۴۰-D0 RED MC.CS., 3R1 ۱ $۲۱۲٫۷۹
۶۹۲۱۰-۵۳۰۴۰-J4 BLUE ME., 8U1 ۱ $۲۱۲٫۷۹
۶۹۲۱۰-۵۳۰۴۰-J6 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۱۰-۵۳۰۴۰-K0 CATTLEYA M.M., 9AL ۱
۶۹۲۱۷E شستی دستگیره از بیرون درب جلو راست
۶۹۲۱۷-۵۳۰۲۱-A2 WHITE PEARL CS., 077 ۱ $۳۰٫۸۸
۶۹۲۱۷-۵۳۰۲۱-A3 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۱۷-۵۳۰۲۱-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۱۷-۵۳۰۲۱-B5 PLATINUM SILVER ME., 1J4 ۱
۶۹۲۱۷-۵۳۰۲۱-C1 BLACK, 212 ۱ $۳۰٫۸۸
۶۹۲۱۷-۵۳۰۲۱-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۱۷-۵۳۰۲۱-D0 RED MC.CS., 3R1 ۱ $۳۰٫۸۸
۶۹۲۱۷-۵۳۰۲۱-J4 BLUE ME., 8U1 ۱ $۳۰٫۸۸
۶۹۲۱۷-۵۳۰۲۱-J6 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۱۷-۵۳۰۲۱-K0 CATTLEYA M.M., 9AL ۱
۶۹۲۱۷F شستی دستگیره از بیرون درب جلو چپ
۶۹۲۱۸-۵۳۰۲۱-A2 WHITE PEARL CS., 077 ۱ $۱۰٫۹۵
۶۹۲۱۸-۵۳۰۲۱-A3 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۱۸-۵۳۰۲۱-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۱۸-۵۳۰۲۱-B5 PLATINUM SILVER ME., 1J4 ۱
۶۹۲۱۸-۵۳۰۲۱-C1 BLACK, 212 ۱ $۱۰٫۹۵
۶۹۲۱۸-۵۳۰۲۱-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۱۸-۵۳۰۲۱-D0 RED MC.CS., 3R1 ۱ $۱۰٫۹۵
۶۹۲۱۸-۵۳۰۲۱-J4 BLUE ME., 8U1 ۱ $۱۰٫۹۵
۶۹۲۱۸-۵۳۰۲۱-J6 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۱۸-۵۳۰۲۱-K0 CATTLEYA M.M., 9AL ۱
۶۹۲۲۰ دستگیره از بیرون درب جلو چپ
۶۹۲۲۰-۵۳۰۴۰-A2 WHITE PEARL CS., 077 ۱ $۲۱۲٫۷۹
۶۹۲۲۰-۵۳۰۴۰-A3 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۲۰-۵۳۰۴۰-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۲۰-۵۳۰۴۰-B5 PLATINUM SILVER ME., 1J4 ۱
۶۹۲۲۰-۵۳۰۴۰-C1 BLACK, 212 ۱ $۲۱۲٫۷۹
۶۹۲۲۰-۵۳۰۴۰-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۲۰-۵۳۰۴۰-D0 RED MC.CS., 3R1 ۱ $۲۱۲٫۷۹
۶۹۲۲۰-۵۳۰۴۰-J4 BLUE ME., 8U1 ۱ $۲۱۲٫۷۹
۶۹۲۲۰-۵۳۰۴۰-J6 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۲۰-۵۳۰۴۰-K0 CATTLEYA M.M., 9AL ۱
۶۹۲۴۱H PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, FRONT
۶۹۲۴۱-۵۳۰۱۰ RH ۱ $۱۰٫۴۴
۶۹۲۴۲-۵۳۰۱۰ LH ۱ $۱۰٫۴۴
۶۹۲۴۲E PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
۶۹۲۴۱-۵۰۰۳۰ ۱ $۱۰٫۴۴
۶۹۲۴۲F PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
۶۹۲۴۲-۵۰۰۳۰ ۱ $۱۰٫۴۴
۶۹۲۸۳ PLUG, FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, RH
۶۹۲۸۳-۳۰۰۵۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۱۷٫۳۶
۶۹۲۸۴C PLUG, FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, LH
۶۹۲۸۴-۳۰۰۵۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۱۷٫۳۶
۶۹۳۱۰ LOCK ASSY, FRONT DOOR, RH
۶۹۰۳۰-۴۲۲۲۱  قفل از داخل درب جلو راست ۱ $۱۹۵٫۵۵
۶۹۳۱۱A ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, RH
۶۹۳۱۱-۵۳۰۵۰ ۱
۶۹۳۱۲ ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, LH
۶۹۳۱۲-۵۳۰۵۰ ۱
۶۹۳۱۸C SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
۶۹۳۱۸-۵۱۰۱۰ ۲ $۲٫۱۳
۶۹۳۲۰ LOCK ASSY, FRONT DOOR, LH
۶۹۰۴۰-۴۲۲۴۱  قفل از داخل درب جلو چپ ۱ $۱۹۹٫۷۴
۶۹۴۱۰ PLATE ASSY, FRONT DOOR LOCK STRIKER
۶۹۴۱۰-۳۰۰۶۰ ۲ $۲۵٫۰۳
۶۹۴۱۵B COVER, DOOR LOCK STRIKER, FRONT
۶۹۴۱۵-۳۳۰۱۰ ۲ $۵٫۲۲
۶۹۷۱۰B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
۶۹۷۱۰-۵۳۰۵۰ ۱
۶۹۷۲۰B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, LH
۶۹۷۱۰-۵۳۰۵۰ ۱
۶۹۷۵۰C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING, RH
۶۹۷۵۰-۵۳۰۶۰ ۱
۶۹۷۶۰C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING LH
۶۹۷۵۰-۵۳۰۶۰ ۱
۸۹۷۴۳C BRACKET, ELECTRICAL KEY WIRE HARNESS
۸۹۷۴۳-۵۳۰۱۰ RH ۱ $۱۱٫۵۱
۸۹۷۴۳-۵۳۰۲۰ LH ۱ $۱۱٫۵۱

diag_2zietX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید