خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی IS » لوازم بدنه IS » درب جلو لکسوس IS300 مدل ۲۰۱۳ کروک
۶۷۰۰۱ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
۶۷۰۰۱-۵۳۰۶۰  درب جلو راست ۱
۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
۹۰۵۴۱-۰۹۰۶۹ ۲ $۳٫۳۲
۶۷۰۰۲ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
۶۷۰۰۲-۵۳۰۷۰  درب جلو چپ ۱
۶۷۱۱۱ PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
۶۷۱۱۱-۵۳۰۳۰  رودری از بیرون درب جلو راست ۱
۶۷۱۱۲ PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
۶۷۱۱۲-۵۳۰۳۰  رودری از بیرون درب جلو چپ ۱
۶۷۴۰۱F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, FRONT LOWER RH
۶۷۴۰۱-۵۳۰۲۰ ۱
۶۷۴۰۲F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, FRONT LOWER LH
۶۷۴۰۲-۵۳۰۲۰ ۱
۶۷۵۳۳E SEAL, FRONT DOOR DIVISION BAR, RH
۶۷۵۳۳-۵۳۰۱۰ ۱
۶۷۵۳۴E SEAL, FRONT DOOR DIVISION BAR, LH
۶۷۵۳۴-۵۳۰۱۰ ۱
۶۷۸۱۱C COVER, FRONT DOOR HOLE
۶۷۸۱۱-۵۳۰۲۰ ۲
۶۷۸۳۱ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
۶۷۸۳۱-۵۳۰۵۰ ۱
۶۷۸۳۲ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
۶۷۸۳۲-۵۳۰۵۰ ۱
۶۷۸۵۱B COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.5
۶۷۸۴۴-۵۳۰۲۰ ۲
۶۷۸۶۱ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
۶۷۸۶۱-۵۳۰۴۰  لاستیک دور درب جلو راست ۱
۶۷۸۶۲ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
۶۷۸۶۲-۵۳۰۴۰  لاستیک دور درب جلو چپ ۱
۶۷۸۶۳B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, NO.2 RH
۶۷۸۶۳-۵۳۰۲۰  زه پایینی لبه درب جلو راست ۱
۶۷۸۶۴B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, NO.2 LH
۶۷۸۶۳-۵۳۰۲۰  زه پایینی لبه درب جلو چپ ۱
۶۷۸۶۸ CLIP, FRONT DOOR GLASS WEATHERSTRIP
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۴۴ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۹B CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
۶۷۸۶۹-۲۴۰۱۰ ۸ $۳٫۱۶
۶۷۸۶۹E CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۲۰ $۲٫۹۳
۶۷۹۲۳ CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.1
۶۷۹۲۳-۵۳۰۴۰ ۱
۶۷۹۲۴ CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.2
۶۷۹۲۴-۵۳۰۳۰ ۱
۶۸۱۰۱ شیشه درب جلو راست
۶۸۱۰۱-۵۳۱۲۰ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=5.0, GREEN ۱
۶۸۱۰۲ شیشه درب جلو چپ
۶۸۱۰۲-۵۳۱۲۰ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=5.0, GREEN ۱
۶۸۱۴۱C RUN, FRONT DOOR GLASS, RH
۶۸۱۴۱-۵۳۰۳۰  ماهوتی شیشه درب جلو راست ۲
۶۸۶۱۰B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
۶۸۶۱۰-۵۳۰۵۰  ترمز درب جلو راست ۱
۶۸۶۲۰ CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
۶۸۶۲۰-۵۳۰۴۰  ترمز درب جلو چپ ۱
۶۸۶۲۱A COVER, FRONT DOOR CHECK, RH
۶۸۶۲۱-۵۳۰۱۰ ۱ $۳٫۲۴
۶۸۶۲۲ COVER, FRONT DOOR CHECK, LH
۶۸۶۲۲-۵۳۰۱۰ ۱ $۳٫۲۴
۸۷۹۱۲A PROTECTOR, OUTER MIRROR
۸۷۹۱۲-۵۳۰۳۰ RH ۱
۸۷۹۱۲-۵۳۰۴۰ LH ۱

diag_1wBlY2t

۶۷۴۹۱A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH
۶۷۴۹۱-۵۳۰۴۰  قاب روی آیینه بیرونی راست از داخل ۱
۶۷۴۹۱F CLIP(FOR DOOR TRIM)
۹۰۴۶۷-۰۹۲۰۶ ۲ $۱٫۲۳
۶۷۴۹۲A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH
۶۷۴۹۲-۵۳۰۴۰  قاب روی آیینه بیرونی چپ از داخل ۱
۶۷۴۹۹ RETAINER, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET GARNISH
۶۷۷۷۱-۱۲۰۶۰ ۲ $۲٫۹۳
۶۷۶۰۱ رودری از داخل درب جلو راست
۶۷۶۱۰-۵۳۸۰۰-C6 BLACK/BLACK/RED, TRIM3* ۱
۶۷۶۱۰-۵۳۸۰۰-C7 BLACK/MEL WHITE/MEL WHITE, TRIM0* ۱
۶۷۶۱۰-۵۳۸۰۰-C8 BLACK/BLACK/LT.GRAY, TRIM1*, 2* ۱
۶۷۶۱۰-۵۳۸۰۰-C9 BLACK/BLACK/SADDLE TAN, TRIM4* ۱
۶۷۶۱۰-۵۳۸۱۰-C6 AUDIO-AM/FM DVD 12SPEAKER, BLACK/BLACK/RED, TRIM3* ۱
۶۷۶۱۰-۵۳۸۱۰-C7 AUDIO-AM/FM DVD 12SPEAKER, BLACK/MEL WHITE/MEL WHITE, TRIM0* ۱
۶۷۶۱۰-۵۳۸۱۰-C8 AUDIO-AM/FM DVD 12SPEAKER, BLACK/BLACK/LT.GRAY, TRIM1*, 2* ۱
۶۷۶۱۰-۵۳۸۱۰-C9 AUDIO-AM/FM DVD 12SPEAKER, BLACK/BLACK/SADDLE TAN, TRIM4* ۱
۶۷۶۰۱B CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
۹۰۴۶۷-۰۹۲۰۶ ۶ $۱٫۲۳
۶۷۶۰۱L CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
۹۰۴۶۷-۰۹۲۰۶ ۱۴ $۱٫۲۳
۶۷۶۰۲ رودری از داخل درب جلو چپ
۶۷۶۲۰-۵۳۸۰۰-C6 BLACK/BLACK/RED, TRIM3* ۱
۶۷۶۲۰-۵۳۸۰۰-C7 BLACK/MEL WHITE/MEL WHITE, TRIM0* ۱
۶۷۶۲۰-۵۳۸۰۰-C8 BLACK/BLACK/LT.GRAY, TRIM1*, 2* ۱
۶۷۶۲۰-۵۳۸۰۰-C9 BLACK/BLACK/SADDLE TAN, TRIM4* ۱
۶۷۶۲۰-۵۳۸۱۰-C6 AUDIO-AM/FM DVD 12SPEAKER, BLACK/BLACK/RED, TRIM3* ۱
۶۷۶۲۰-۵۳۸۱۰-C7 AUDIO-AM/FM DVD 12SPEAKER, BLACK/MEL WHITE/MEL WHITE, TRIM0* ۱
۶۷۶۲۰-۵۳۸۱۰-C8 AUDIO-AM/FM DVD 12SPEAKER, BLACK/BLACK/LT.GRAY, TRIM1*, 2* ۱
۶۷۶۲۰-۵۳۸۱۰-C9 AUDIO-AM/FM DVD 12SPEAKER, BLACK/BLACK/SADDLE TAN, TRIM4* ۱
۶۷۷۱۱ COVER, FRONT DOOR TRIM, RH
۶۷۷۱۱-۵۳۰۲۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱
۶۷۷۱۲ COVER, FRONT DOOR TRIM, LH
۶۷۷۱۲-۵۳۰۲۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱
۶۷۷۳۱E SPACER, SIDE TRIM, NO.1
۶۷۷۳۱-۵۳۰۲۰ ۲ $۱٫۴۶
۶۷۷۷۱E RETAINER(FOR FRONT DOOR FRAME BRACKET)
۶۷۷۷۱-۳۰۱۱۰ ۶ $۲٫۸۹
۶۸۱۷۱B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
۶۸۱۷۱-۵۳۰۳۰  زه آبگیر شیشه درب جلو از داخل راست ۱
۶۸۱۷۲A WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER LH
۶۸۱۷۲-۵۳۰۳۰  زه آبگیر شیشه درب جلو از داخل چپ ۱

diag_2zietX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید