خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی IS » لوازم بدنه IS » داشبورد لکسوس IS مدل ۲۰۱۳ کروک
۵۵۳۰۷C BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۵۲-۵۳۰۴۰ ۱ $۱۵٫۲۲
۵۵۳۱۵A SPACER, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۱۵-۵۳۰۱۰ ۲ $۵٫۲۲
۵۵۳۱۶ SPACER, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۱۵-۵۳۰۴۰ ۱
۵۵۳۱۷A PANEL, INSTRUMENT SIDE, RH
۵۵۳۱۷-۵۳۰۷۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۷۳٫۶۶
۵۵۳۱۸C PANEL, INSTRUMENT SIDE, LH
۵۵۳۱۸-۵۳۰۴۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۷۳٫۶۶
۵۵۳۲۸ PIN, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۲۸-۳۰۱۴۰ ۴ $۶٫۲۱
۵۵۳۲۸A STAY, INSTRUMENT PANEL, NO.3
۵۵۳۲۸-۴۸۱۱۰ ۱
۵۵۳۳۰B REINFORCEMENT ASSY, INSTRUMENT PANEL
۵۵۳۳۰-۵۳۲۷۰ ۱
۵۵۳۴۵A CLIP, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۴۵-۳۰۰۶۰ ۴ $۵٫۳۴
۵۵۳۵۵E CUSHION, INSTRUMENT PANEL
۵۵۳۵۵-۵۳۰۵۰ ۳ $۱٫۱۹
۵۵۳۵۶C CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۵۵-۵۳۰۴۰ ۱
۵۵۳۷۴C BRACKET, INSTRUMENT PANEL LOWER MOUNTING, NO.1
۵۵۳۷۴-۵۳۰۲۰ ۱ $۲۰٫۰۸
۵۵۳۷۵B BRACKET, INSTRUMENT PANEL LOWER MOUNTING, NO.2
۵۵۳۷۵-۵۳۰۵۰ ۱ $۲۱٫۳۱
۵۵۳۹۴-۵۳۰۳۰ *** STD. PART
۵۵۳۹۴B BOLT, INSTRUMENT PANEL
۵۵۳۹۴-۳۰۰۲۱ ۲ $۱٫۶۲
۵۵۳۹۴C BOLT, INSTRUMENT PANEL
۵۵۳۹۴-۳۳۰۴۱ ۲ $۳٫۹۱
۵۵۴۰۱E داشبورد
۵۵۴۰۰-۵۳۹۰۸-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۴۱۶A RETAINER, METER HOOD, NO.1
۵۵۴۱۶-۳۰۱۵۰ ۱ $۱۰٫۶۰
۵۵۴۱۷A RETAINER, METER HOOD, NO.2
۵۵۴۱۷-۳۰۰۷۰ ۱ $۱۰٫۶۰
۵۵۴۵۸A CAP, INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD
۵۵۴۵۸-۵۰۱۰۰ ۲ $۳٫۲۰
۵۵۹۶۲ NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.2
۵۵۹۶۲-۵۳۰۲۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۶٫۵۶
۵۵۹۸۱ GARNISH, DEFROSTER NOZZLE, NO.1
۵۵۹۸۱-۵۳۰۱۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۴۵٫۹۴
۷۳۹۰۰ ایربگ زیر داشبورد سمت راننده
۷۳۹۰۰-۵۳۰۲۰-A2 MELLOW WHITE, TRIM0* ۱
۷۳۹۰۰-۵۳۰۲۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۹۵۰٫۷۰
۷۳۹۶۰A AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL PASSENGER W/O DOOR
۷۳۹۶۰-۵۳۰۶۰ ایربگ سمت شاگرد ۱
۷۳۹۹۰  ایربگ زیر داشبورد سمت شاگرد
۷۳۹۹۰-۵۳۰۲۰-A2 MELLOW WHITE, TRIM0* ۱
۷۳۹۹۰-۵۳۰۲۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۹۵۰٫۷۰

diag_1wB6CNF

۵۵۰۴۵ قاب زیر داشبورد سمت راننده
۵۵۰۴۵-۵۳۱۲۱-A0 MELLOW WHITE, TRIM0* ۱
۵۵۰۴۵-۵۳۱۲۱-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۰۵۴ STOPPER SUB-ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR
۵۵۰۵۴-۵۳۰۲۰ ۱
۵۵۳۱۷C PATCH, INSTRUMENT SIDE, LOWER RH
۵۵۳۱۷-۵۳۰۶۰ ۱
۵۵۳۱۸E PATCH, INSTRUMENT SIDE, LOWER LH
۵۵۳۱۸-۵۳۰۲۰ ۱
۵۵۳۵۵ CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۵۵-۳۰۱۰۰ ۲ $۱۷٫۰۸
۵۵۴۰۴C PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, NO.2
۵۵۴۰۴-۵۳۰۵۰ ۱ $۱۴۳٫۶۸
۵۵۴۱۲D PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER
۵۵۴۰۵-۵۳۱۰۰ ۱ $۹۸٫۲۱
۵۵۴۱۳D PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER LOWER
۵۵۴۱۳-۵۳۰۵۱ ۱ $۲۳٫۰۵
۵۵۴۱۳-۵۳۰۸۰ AUDIO-AM/FM DVD 12SPEAKER ۱
۵۵۴۳۷A RETAINER, INSTRUMENT PANEL FINISH PANEL, NO.1
۵۵۴۳۷-۵۳۰۲۳-A2 MELLOW WHITE, TRIM0* ۱
۵۵۴۳۷-۵۳۰۲۳-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۴۴۱C BOX, INSTRUMENT PANEL COIN
Not applicable
۵۵۴۴۶A BASE, SWITCH HOLE, NO.1
۵۵۴۴۶-۵۳۰۹۱-A0 MELLOW WHITE, TRIM0* ۱
۵۵۴۴۶-۵۳۰۹۱-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۴۴۷C BASE, SWITCH HOLE, NO.2
۵۵۴۴۷-۵۳۰۶۱-A0 MELLOW WHITE, TRIM0* ۱
۵۵۴۴۷-۵۳۰۶۱-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۴۴۹D BASE, SWITCH
۵۵۴۴۹-۵۳۰۴۰-A2 MELLOW WHITE, TRIM0* ۱
۵۵۴۴۹-۵۳۰۴۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۴۵۹D COVER, INSTRUMENT, LOWER LH
۵۵۴۵۹-۳۰۰۶۰ ۱
۵۵۴۷۴E PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.3
۵۵۴۷۴-۵۳۰۵۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۳۳٫۹۶
۵۵۴۷۴-۵۳۰۶۰-C0 AUDIO-AM/FM DVD 12SPEAKER, BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۳۳٫۹۶
۵۵۵۱۲A PLATE, GLOVE COMPARTMENT
۵۵۵۱۲-۵۳۰۲۰ ۱ $۶۳٫۶۹
۵۵۵۱۳D PLATE, GLOVE COMPARTMENT, NO.2
۵۵۵۱۳-۵۳۰۲۰ ۱ $۳۰٫۸۸
۵۵۵۳۹ COVER, SPARE SWITCH HOLE
Not applicable
۵۵۵۳۹B COVER, SPARE SWITCH HOLE, NO.2
۵۵۵۳۹-۵۲۰۶۰-A7 MELLOW WHITE, TRIM0* X
۵۵۵۳۹-۵۲۰۶۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* X $۵٫۳۸
۵۵۵۵۰ درب داشبورد
۵۵۵۵۰-۵۳۰۹۲-A2 MELLOW WHITE, TRIM0* ۱
۵۵۵۵۰-۵۳۰۹۲-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۵۵۷A CUSHION, GLOVE COMPARTMENT DOOR CHECK
۵۵۵۵۷-۳۰۰۹۰ ۲
۵۵۵۶۰A LOCK ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR
۵۵۵۶۰-۵۳۰۳۰-A2 MELLOW WHITE, TRIM0* ۱
۵۵۵۶۰-۵۳۰۳۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۲۳٫۵۲
۵۵۵۶۹ COVER, GLOVE COMPARTMENT DOOR LOCK
۵۵۵۶۹-۵۳۰۲۰-A2 MELLOW WHITE, TRIM0* ۱
۵۵۵۶۹-۵۳۰۲۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* ۱ $۱۳٫۲۴
۵۵۶۰۶ COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.1
۵۵۶۰۶-۵۳۰۳۱ ۱
۵۵۶۰۷ COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2
۵۵۶۰۷-۵۳۰۳۰ ۱ $۱۲۵٫۰۶
۵۵۶۵۰ دریچه کولر سمت راننده
۵۵۶۵۰-۵۳۰۶۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۶۶۰ دریچه کولر سمت شاگرد
۵۵۶۶۰-۵۳۰۶۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱
۵۵۶۷۰ دریچه کولر وسط
۵۵۶۷۰-۵۳۰۵۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4* ۱

diag_1u6mb5b

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید