خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » ستون و گلگیر عقب کرولا ۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷
۵۸۷۴۵ PROTECTOR, QUARTER PANEL, FRONT RH
Not applicable
۵۸۷۴۶ PROTECTOR, QUARTER PANEL, FRONT LH
Not applicable
۶۱۰۳۷A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, RH
۶۱۰۳۷-۱۲۹۰۳  دوبل ستون وسط راست ۱ $۳۰۲٫۰۲
۶۱۰۳۸A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, LH
۶۱۰۳۸-۱۲۹۰۳  دوبل ستون وسط چپ ۱ $۳۰۲٫۰۲
۶۱۱۰۸A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER RH
۶۱۱۰۸-۱۲۲۳۰  دوبل ستون جلو راست ۱ $۲۴۹٫۶۴
۶۱۱۰۹A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER LH
۶۱۱۰۹-۱۲۲۲۰  دوبل ستون جلو چپ ۱ $۲۴۹٫۶۴
۶۱۱۲۸ REINFORCEMENT, COWL SIDE PANEL, RH
۶۱۱۰۳-۱۲۱۹۰ (۰۸/۲۰۰۰ – ۰۶/۲۰۰۵) ۱ $۶۴٫۰۱
۶۱۱۰۳-۱۲۲۰۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ) ۱ $۶۶٫۹۴
۶۱۱۲۹ REINFORCEMENT, COWL SIDE PANEL, LH
۶۱۱۰۴-۱۲۲۲۰ (۰۸/۲۰۰۰ – ۰۶/۲۰۰۵) ۱ $۶۴٫۰۱
۶۱۱۰۴-۱۲۲۳۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ) ۱ $۶۶٫۹۴
۶۱۱۳۱ PILLAR, FRONT BODY, UPPER OUTER RH
۶۱۱۳۱-۱۲۶۰۰  ستون جلو راست ۱ $۲۲۱٫۸۴
۶۱۱۳۲ ستون جلو چپ
۶۱۱۳۲-۱۲۶۰۰ W(PILLAR ANTENNA) ۱ $۲۲۱٫۸۴
۶۱۱۶۱ PILLAR, FRONT BODY, UPPER INNER RH
۶۱۰۲۳-۱۲۳۵۰  داخل ستون جلو راست ۱ $۲۳۷٫۶۲
۶۱۱۶۲ PILLAR, FRONT BODY, UPPER INNER LH
۶۱۰۲۴-۱۲۳۵۰  داخل ستون جلو چپ ۱ $۲۳۷٫۶۲
۶۱۱۷۵A REINFORCEMENT, FRONT PILLAR, UPPER OUTER NO.2 RH
۶۱۱۷۵-۱۲۱۴۰ ۱ $۳۲٫۴۲
۶۱۱۷۶D REINFORCE, FRONT BODY PILLAR, UPPER OUT NO.2 LH
۶۱۱۷۶-۱۲۱۵۰ ۱ $۳۲٫۴۲
۶۱۲۱۱ کلاف لبه سقف راست
۶۱۲۱۱-۱۲۴۱۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ۰۱/۲۰۰۵) ۱ $۱۲۵٫۴۹
۶۱۲۱۱-۱۲۴۱۱ (۰۳/۲۰۰۵ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ $۱۲۵٫۰۶
۶۱۲۱۲ کلاف لبه سقف سقف چپ
۶۱۲۱۲-۱۲۴۱۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ۰۱/۲۰۰۵) ۱ $۱۲۵٫۴۹
۶۱۲۱۲-۱۲۴۱۱ (۰۳/۲۰۰۵ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ $۱۲۵٫۰۶
۶۱۲۳۱ RAIL, ROOF SIDE, INNER RH
۶۱۲۳۱-۱A140  کلاف سقف داخلی راست ۱ $۱۶۷٫۸۳
۶۱۲۳۲ RAIL, ROOF SIDE, INNER LH
۶۱۲۳۲-۱A020  کلاف سقف داخلی چپ ۱ $۱۶۷٫۸۳
۶۱۲۴۵ REINFORCEMENT, ROOF SIDE RAIL, OUTER RH
۶۱۲۴۵-۱۲۰۶۰  دوبل کلاف سقف راست ۱ $۱۱۳٫۸۷
۶۱۲۴۶ REINFORCEMENT, ROOF SIDE RAIL, OUTER LH
۶۱۲۴۶-۱۲۰۶۰  دوبل کلاف سقف چپ ۱ $۱۱۳٫۸۷
۶۱۳۱۱B PILLAR, CENTER BODY, OUTER RH
۶۱۳۱۱-۱۲۳۳۰  ستون راست ۱ $۲۵۱٫۱۴
۶۱۳۱۲B PILLAR, CENTER BODY, OUTER LH
۶۱۳۱۲-۱۲۳۷۰  ستون چپ ۱ $۲۵۱٫۱۴
۶۱۳۴۳A PILLAR, CENTER BODY, INNER RH
۶۱۳۴۳-۱۲۲۴۰  داخل ستون وسط راست ۱ $۱۶۸٫۷۰
۶۱۳۴۴A PILLAR, CENTER BODY, INNER LH
۶۱۳۴۴-۱۲۲۴۰  داخل ستون وسط چپ ۱ $۱۶۸٫۷۰
۶۱۴۰۳C REINFORCE SUB-ASSY, ROCKER, OUTER RH
۶۱۴۰۳-۱۲۰۱۰  دوبل رکاب راست ۱ $۲۹۰٫۴۰
۶۱۴۰۴E REINFORCE SUB-ASSY, ROCKER, OUTER LH
۶۱۴۰۴-۱۲۰۱۱  دوبل رکاب چپ ۱ $۳۰۵٫۷۴
۶۱۶۱۱ گلگیر عقب راست
۶۱۶۰۱-۱H130 (۰۴/۲۰۰۴ – ۰۱/۲۰۰۵) ۱ $۴۱۹٫۲۷
۶۱۶۰۱-۱H131 (۰۳/۲۰۰۵ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ $۴۱۹٫۲۷
۶۱۶۱۲ گلگیر عقب چپ
۶۱۶۰۲-۱E860 (۰۴/۲۰۰۴ – ۰۱/۲۰۰۵) ۱ $۴۴۳٫۱۳
۶۱۶۰۲-۱E861 (۰۳/۲۰۰۵ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ $۴۴۳٫۱۳
۶۱۶۲۱C TROUGH, LUGGAGE COMPARTMENT OPENING, RH
Not applicable
۶۱۶۲۲C TROUGH, LUGGAGE COMPARTMENT OPENING, LH
Not applicable
۶۱۶۳۱A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER RH
۶۱۶۳۱-۱۲۴۱۰ ۱ $۱۴۹٫۹۶
۶۱۶۳۲A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER LH
۶۱۶۳۲-۱۲۴۳۰ ۱ $۱۴۹٫۹۶
۶۱۶۳۳A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER RH
۶۱۶۰۷-۱۲۹۴۱ W(FIXED TYPE REAR SEAT) ۱ $۱۹۹٫۳۹
۶۱۶۰۷-۱۲۹۴۲ W(FIXED TYPE REAR SEAT & ABS) ۱ $۱۹۹٫۳۹
۶۱۶۰۷-۱۲۹۴۳ W(FOLDING REAR SEAT) ۱ $۱۹۹٫۳۹
۶۱۶۰۷-۱۲۹۴۴ W(FOLDING REAR SEAT & ABS) ۱ $۱۹۹٫۳۹
۶۱۶۳۴A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER LH
۶۱۶۰۸-۱۲۹۳۴ W(FIXED TYPE REAR SEAT & ABS) ۱ $۱۹۹٫۳۹
۶۱۶۰۸-۱۲۹۳۵ W(FOLDING REAR SEAT & ABS) ۱ $۲۲۷٫۶۵
۶۱۶۰۸-۱۲۹۳۷ W(FIXED TYPE REAR SEAT) ۱ $۲۲۷٫۶۵
۶۱۶۰۸-۱۲۹۴۴ W(FOLDING REAR SEAT) ۱ $۲۲۷٫۶۵
۶۱۶۴۵B GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, REAR RH
۶۱۶۴۵-۱۲۱۵۰ ۱ $۲۸٫۹۸
۶۱۶۴۶B GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, REAR LH
۶۱۶۴۶-۱۲۱۴۰ ۱ $۲۸٫۹۸
۶۱۶۹۷D HOUSING, QUARTER PANEL END, RH
۶۱۶۹۷-۱۲۹۰۵ ۱ $۱۰۵٫۵۶
۶۱۶۹۸D HOUSING, QUARTER PANEL END, LH
۶۱۶۹۸-۱۲۹۰۵ ۱ $۱۱۲٫۲۱
۶۱۷۱۵C BRACKET, ROOF SIDE, RH
Not applicable
۶۱۷۱۶C BRACKET, ROOF SIDE, LH
Not applicable
۶۱۷۱۹H BRACKET SUB-ASSY, ROOF SIDE RAIL, RH
Not applicable
۶۱۷۲۹F BRACKET SUB-ASSY, ROOF SIDE RAIL, LH
Not applicable
۶۱۷۳۱B دوبل ستون عقب راست
۶۱۷۳۱-۱۲۶۸۰ (۰۸/۲۰۰۰ – ۰۶/۲۰۰۵) ۱ $۱۴۴٫۵۹
۶۱۷۳۱-۱۲۷۷۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ $۱۴۴٫۵۹
۶۱۷۳۲B دوبل ستون عقب چپ
۶۱۷۳۲-۱۲۷۲۰ (۰۴/۲۰۰۴ – ۰۸/۲۰۰۶) ۱ $۱۴۴٫۵۹
۶۱۷۳۲-۱۲۷۲۱ (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۷/۲۰۰۷) ۱ $۱۴۴٫۵۹
۶۱۷۳۵A PANEL, ROOF SIDE, INNER REAR RH
۶۱۷۳۵-۱۲۳۸۰ ۱ $۴۹٫۴۶
۶۱۷۳۶A PANEL, ROOF SIDE, INNER REAR LH
۶۱۷۳۶-۱۲۳۷۰ ۱ $۴۹٫۴۶
۶۱۷۴۱B REINFORCEMENT, BACK WINDOW OPENING, RH
۶۱۷۴۱-۱۲۱۲۱ ۱ $۲۱٫۰۳
۶۱۷۴۲B REINFORCEMENT, BACK WINDOW OPENING, LH
۶۱۷۴۲-۱۲۰۹۱ ۱ $۲۱٫۰۳
۶۱۸۴۸A RETAINER, QUARTER PANEL, LH
Not applicable
۶۴۳۰۴B REINFORCE SUB-ASSY, PACKAGE TRAY BRACKET, RH
۶۴۳۰۴-۱۲۰۴۰ ۱ $۱۶۸٫۲۳
۶۴۳۰۵B REINFORCE SUB-ASSY, PACKAGE TRAY BRACKET, LH
۶۴۳۰۵-۱۲۰۴۰ ۱ $۱۶۸٫۲۳
۷۷۲۷۸U BRACKET, FUEL TANK FILLER PIPE PROTECTOR
۷۷۲۷۸-۳۲۰۵۰

diag_1zpg1Hy

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید