خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی NX » لوازم بدنه NX » گلگیر و کاپوت GS مدل ۲۰۱۵
۵۳۲۰۹E DUCT SUB-ASSY, COOL AIR INTAKE, NO.3
۵۳۲۸۶-۳۰۱۲۰  کانال ورودی هوا ۱
۵۳۲۸۶-۳۰۱۳۰ F SPORT ۱
۵۳۲۸۵L DUCT, COOL AIR INTAKE, NO.2
۵۳۲۸۵-۳۰۱۱۰  کانال ورودی هوا ۱
۵۳۲۸۵-۳۰۱۲۰ F SPORT ۱
۵۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY
۵۳۳۰۱-۳۰۴۹۱  درب موتور ۱
۵۳۳۴۱B INSULATOR, HOOD
۵۳۳۴۱-۳۰۳۱۰  نمد کاپوت ۱
۵۳۳۴۱D CLIP(FOR HOOD INSULATER)
۹۰۴۶۷-۰۹۰۵۰  خار نمد کاپوت ۱۱ $۱٫۲۷
۵۳۳۸۱ SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT
۵۳۳۸۱-۳۰۲۶۰  لاستیک زیر کاپوت ۱
۵۳۳۸۱A CLIP(FOR HOOD TO RADIATOR SUPPORT SEAL)
۹۰۴۶۷-۰۸۰۱۱ ۱۰ $۰٫۹۹
۵۳۳۸۸D SEAL, HOOD TO FRONT FENDER, RH
۵۳۳۸۸-۳۰۰۹۰ ۱
۵۳۳۸۹B SEAL, HOOD TO FRONT FENDER, LH
۵۳۳۸۹-۳۰۰۸۰ ۱
۵۳۳۹۳B PROTECTOR, HOOD, FRONT
Not applicable
۵۳۸۰۱ FENDER SUB-ASSY, FRONT RH
۵۳۸۰۱-۳۰A20  گلگیر جلو راست ۱
۵۳۸۰۱-۳۰A40 F SPORT ۱
۵۳۸۰۲ FENDER SUB-ASSY, FRONT LH
۵۳۸۰۲-۳۰A20  گلگیر جلو چپ ۱
۵۳۸۰۲-۳۰A30 F SPORT ۱
۵۳۸۲۵A PROTECTOR, FRONT FENDER, UPPER RH
۵۳۸۰۵-۳۰۱۹۰ ۱
۵۳۸۲۶A PROTECTOR, FRONT FENDER, UPPER LH
۵۳۸۰۶-۳۰۱۹۰ ۱
۵۳۸۲۷L PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, RH
۵۳۸۲۷-۳۰۰۴۰ ۱
۵۳۸۲۸K PROTECTOR, FRONT FENDER SIDE PANEL, LH
۵۳۸۲۸-۳۰۰۵۰ ۱
۵۳۸۳۵C BRACKET, FRONT SIDE PANEL, RH
۵۳۸۳۵-۳۰۱۲۰ ۱ $۱۳٫۲۴
۵۳۸۳۶B BRACKET, FRONT SIDE PANEL, LH
۵۳۸۳۶-۳۰۰۷۰ ۱ $۱۳٫۲۴
۵۳۸۵۱D PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, RH
۵۳۸۵۱-۳۰۱۱۰ ۱
۵۳۸۵۲B PAD, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, LH
۵۳۸۵۲-۳۰۱۱۰ ۱
۵۳۸۵۷ RETAINER, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, RH
۵۳۸۵۷-۴۷۰۱۱ ۲
۵۳۸۵۸ RETAINER, FRONT WHEEL OPENING EXTENSION, LH
۵۳۸۵۷-۴۷۰۱۱ ۲
۵۳۸۶۶A CLIP(FOR FRONT FENDER TO COWL SIDE SEAL)
۶۵۴۸۷-۶۰۰۱۰ ۱۶ $۱٫۳۰
۵۳۸۷۵A LINER, FRONT FENDER, RH
۵۳۸۰۵-۳۰۲۰۳  شلگیر جلو راست ۱
۵۳۸۷۵C CLIP, FRONT FENDER LINER
۹۰۴۶۷-۰۶۲۰۵-C0 BLACK ۸ $۰٫۸۳
۵۳۸۷۶A LINER, FRONT FENDER, LH
۵۳۸۰۶-۳۰۲۰۳  شلگیر جلو چپ ۱
۵۳۸۷۹A RETAINER, FRONT FENDER LINER
۵۳۸۷۹-۵۰۰۱۰ ۱۲ $۱٫۳۴
۵۳۸۸۲N CLIP(FOR FRONT FENDER SEAL)
۹۰۴۶۷-۰۶۲۰۵-C0 BLACK ۲ $۰٫۸۳
۵۳۸۸۲P SEAL, FRONT FENDER, RH
۵۳۸۸۲-۳۰۰۷۰ ۱
۵۳۸۸۳K SEAL, FRONT FENDER, LH
۵۳۸۸۳-۳۰۰۴۰ ۱
۵۳۸۸۷A SEAL, FRONT FENDER SPLASH SHIELD, NO.1
۵۳۸۸۷-۳۰۰۴۰ ۱

diag_1zpg1Hy

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید