خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی NX » لوازم بدنه NX » دستگیره درب لکسوس GS مدل ۲۰۱۵
۶۹۲۰۱A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
۶۹۲۰۱-۴۸۰۱۱  قاب دستگیره بیرونی درب جلو راست ۱
۶۹۲۰۲A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
۶۹۲۰۲-۴۸۰۱۱  قاب دستگیره بیرونی درب جلو چپ ۱
۶۹۲۰۵ دستگیره از داخل درب جلو راست
۶۹۲۷۰-۳۰۰۲۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* ۱
۶۹۲۰۵B CUSHION(FOR FRONT DOOR INSIDE HANDLE)
۹۰۵۴۱-۰۴۰۱۴ ۲ $۱٫۰۳
۶۹۲۰۶B دستگیره از داخل درب جلو چپ
۶۹۲۸۰-۳۰۰۴۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* ۱
۶۹۲۱۰ دستگیره از بیرون درب جلو راست
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-A0 WHITE PEARL CS., 077 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-A2 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-B5 SONIC SILVER, 1J2 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-C0 BLACK, 212 , 2MH ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 ۱
۶۹۲۱۷E شستی دستگیره از بیرون درب جلو راست
۶۹۲۱۷-۴۸۰۲۰-A0 WHITE PEARL CS., 077 ۱
۶۹۲۱۷-۴۸۰۲۰-A2 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۱۷-۴۸۰۲۰-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۱۷-۴۸۰۲۰-B5 SONIC SILVER, 1J2 ۱
۶۹۲۱۷-۴۸۰۲۰-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 ۱
۶۹۲۱۷-۴۸۰۲۰-C0 BLACK, 212 , 2MH ۱
۶۹۲۱۷-۴۸۰۲۰-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۱۷-۴۸۰۲۰-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 ۱
۶۹۲۱۷-۴۸۰۲۰-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 ۱
۶۹۲۱۷-۴۸۰۲۰-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۱۷-۴۸۰۲۰-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 ۱
۶۹۲۱۷F شستی دستگیره از بیرون درب جلو چپ
۶۹۲۱۸-۴۸۰۲۰-A0 WHITE PEARL CS., 077 ۱
۶۹۲۱۸-۴۸۰۲۰-A2 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۱۸-۴۸۰۲۰-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۱۸-۴۸۰۲۰-B5 SONIC SILVER, 1J2 ۱
۶۹۲۱۸-۴۸۰۲۰-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 ۱
۶۹۲۱۸-۴۸۰۲۰-C0 BLACK, 212 , 2MH ۱
۶۹۲۱۸-۴۸۰۲۰-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۱۸-۴۸۰۲۰-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 ۱
۶۹۲۱۸-۴۸۰۲۰-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 ۱
۶۹۲۱۸-۴۸۰۲۰-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۱۸-۴۸۰۲۰-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 ۱
۶۹۲۲۰ دستگیره از بیرون درب جلو چپ
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-A0 WHITE PEARL CS., 077 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-A2 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-B5 SONIC SILVER, 1J2 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-C0 BLACK, 212 , 2MH ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 ۱
۶۹۲۳۷-۳۰۰۱۰ *** STD. PART $۲٫۷۳
۶۹۲۴۱H PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, FRONT
۶۹۲۴۱-۴۸۰۳۰ RH ۱
۶۹۲۴۲-۴۸۰۳۰ LH ۱
۶۹۲۴۲E PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
۶۹۲۴۱-۴۸۰۵۰ RH ۱
۶۹۲۴۲-۴۸۰۵۰ LH ۱
۶۹۲۸۳ PLUG, FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, RH
۶۹۲۸۳-۳۰۰۵۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* ۱ $۱۷٫۳۶
۶۹۲۸۴C PLUG, FRONT DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, LH
۶۹۲۸۴-۳۰۰۵۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* ۱ $۱۷٫۳۶
۶۹۲۹۳L SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
۶۹۲۹۳-۱۲۰۳۰ ۱ $۲٫۷۷
۶۹۲۹۴B SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
۶۹۲۹۳-۱۲۰۴۰ ۱ $۲٫۷۷
۶۹۲۹۶-۳۰۰۱۰ *** STD. PART $۱٫۳۸
۶۹۳۱۰ قفل درب داخلی درب جلو راست
۶۹۰۳۰-۴۲۲۲۱ ۱ $۱۹۵٫۵۵
۶۹۳۱۱A ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, RH
۶۹۳۱۱-۳۰۱۵۰ ۱
۶۹۳۱۲ ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, LH
۶۹۳۱۲-۳۰۱۵۰ ۱
۶۹۳۱۸C SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
۶۹۳۱۸-۵۱۰۱۰ ۲ $۲٫۱۳
۶۹۳۲۰ LOCK ASSY, FRONT DOOR, LH
۶۹۰۴۰-۴۲۲۴۱  قفل درب داخلی درب جلو چپ ۱ $۱۹۹٫۷۴
۶۹۳۹۵ BUSH(FOR DOOR OUTSIDE HANDLE)
۶۹۲۳۹-۳۰۰۱۰ ۲
۶۹۴۱۰ PLATE ASSY, FRONT DOOR LOCK STRIKER
۶۹۴۱۰-۳۰۰۶۰ ۲ $۲۵٫۰۳
۶۹۴۱۵B COVER, DOOR LOCK STRIKER, FRONT
۶۹۴۱۵-۶۰۰۲۰ ۲
۶۹۷۱۰B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
۶۹۷۱۰-۳۰۲۲۰ ۱
۶۹۷۲۰B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, LH
۶۹۷۱۰-۳۰۲۲۰ ۱
۶۹۷۵۰C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING, RH
۶۹۷۵۰-۳۰۱۸۰ ۱
۶۹۷۶۰C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING LH
۶۹۷۵۰-۳۰۱۸۰

diag_1zpg1Hy

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید