خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی NX » لوازم بدنه NX » دستگیره درب عقب لکسوس GS مدل ۲۰۱۵
۶۹۲۰۳A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
۶۹۲۰۳-۳۰۰۷۱  قاب دستگیره از بیرون درب عقب راست ۱
۶۹۲۰۴A FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
۶۹۲۰۴-۳۰۰۷۱  قاب دستگیره از بیرون درب عقب چپ ۱
۶۹۲۰۵A دستگیره از داخل درب عقب راست
۶۹۲۷۰-۳۰۰۳۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* ۱
۶۹۲۰۵C CUSHION(FOR REAR DOOR INSIDE HANDLE)
۹۰۵۴۱-۰۴۰۱۴ ۲ $۱٫۰۳
۶۹۲۰۶C دستگیره از داخل درب عقب چپ
۶۹۲۸۰-۳۰۰۵۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* ۱
۶۹۲۲۷J شستی دستگیره درب عقب از بیرون راست
۶۹۲۲۷-۴۸۰۱۰-A0 WHITE PEARL CS., 077 ۱
۶۹۲۲۷-۴۸۰۱۰-A2 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۲۷-۴۸۰۱۰-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۲۷-۴۸۰۱۰-B5 SONIC SILVER, 1J2 ۱
۶۹۲۲۷-۴۸۰۱۰-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 ۱
۶۹۲۲۷-۴۸۰۱۰-C0 BLACK, 212 , 2MH ۱
۶۹۲۲۷-۴۸۰۱۰-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۲۷-۴۸۰۱۰-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 ۱
۶۹۲۲۷-۴۸۰۱۰-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 ۱
۶۹۲۲۷-۴۸۰۱۰-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۲۷-۴۸۰۱۰-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 ۱
۶۹۲۲۷L شستی دستگیره از بیرون درب عقب چپ
۶۹۲۲۸-۴۸۰۱۰-A0 WHITE PEARL CS., 077 ۱
۶۹۲۲۸-۴۸۰۱۰-A2 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۲۸-۴۸۰۱۰-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۲۸-۴۸۰۱۰-B5 SONIC SILVER, 1J2 ۱
۶۹۲۲۸-۴۸۰۱۰-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 ۱
۶۹۲۲۸-۴۸۰۱۰-C0 BLACK, 212 , 2MH ۱
۶۹۲۲۸-۴۸۰۱۰-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۲۸-۴۸۰۱۰-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 ۱
۶۹۲۲۸-۴۸۰۱۰-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 ۱
۶۹۲۲۸-۴۸۰۱۰-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۲۸-۴۸۰۱۰-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 ۱
۶۹۲۳۰ دستگیره از بیرون درب عقب راست
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-A0 WHITE PEARL CS., 077 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-A2 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-B5 SONIC SILVER, 1J2 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-C0 BLACK, 212 , 2MH ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۱۰-۴۸۰۴۰-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 ۱
۶۹۲۳۰C BUSH(FOR REAR DOOR OUTSIDE HANDLE)
۶۹۲۳۹-۳۰۰۱۰ ۲
۶۹۲۳۷-۳۰۰۱۰ *** STD. PART $۲٫۷۳
۶۹۲۴۰ دستگیره از بیرون درب عقب چپ
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-A0 WHITE PEARL CS., 077 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-A2 WHITE NOVA GF., 083 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-B4 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-B5 SONIC SILVER, 1J2 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-B7 SONIC TITANIUM, 1J7 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-C0 BLACK, 212 , 2MH ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-C2 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-D1 CRIMSON CS. GF., 3S8 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-E2 FIRE AGATE M.M., 4V3 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-J3 LAPIS LAZULI MC., 8V3 ۱
۶۹۲۲۰-۴۸۰۴۰-J4 METEOR BLUE M.M., 8W3 ۱
۶۹۲۴۱G PAD, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, FRONT
۶۹۲۴۱-۴۸۰۳۰ RH ۱
۶۹۲۴۲-۴۸۰۳۰ LH ۱
۶۹۲۴۲G PAD, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
۶۹۲۴۱-۴۸۰۵۰ ۱
۶۹۲۴۲J PAD, REAR DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR LH
۶۹۲۴۲-۴۸۰۵۰ ۱
۶۹۲۸۳A PLUG, REAR DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, RH
۶۹۲۸۳-۳۰۰۵۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* ۱ $۱۷٫۳۶
۶۹۲۸۴D PLUG, REAR DOOR INSIDE HANDLE BEZEL, LH
۶۹۲۸۴-۳۰۰۵۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*, 3*, 4*, 5* ۱ $۱۷٫۳۶
۶۹۲۹۶-۳۰۰۱۰ *** STD. PART $۱٫۳۸
۶۹۳۱۸D SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
۶۹۳۱۸-۵۱۰۱۰ ۲ $۲٫۱۳
۶۹۳۳۰ قفل درب عقب راست
۶۹۰۵۰-۳۳۱۲۰ ۱ $۱۹۲٫۱۵
۶۹۳۴۰ قفل درب عقب چپ
۶۹۰۶۰-۳۳۱۲۰ ۱ $۱۹۲٫۱۵
۶۹۴۱۰B PLATE ASSY, REAR DOOR LOCK STRIKER
۶۹۴۱۰-۳۰۰۶۰ ۲ $۲۵٫۰۳
۶۹۴۱۵C COVER, DOOR LOCK STRIKER, REAR
۶۹۴۱۵-۶۰۰۲۰ ۲
۶۹۷۳۰D CABLE ASSY, REAR DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
۶۹۷۳۰-۳۰۱۸۰ ۱
۶۹۷۴۰D CABLE ASSY, REAR DOOR LOCK REMOTE CONTROL LH
۶۹۷۳۰-۳۰۱۸۰ ۱
۶۹۷۷۰B CABLE ASSY, REAR DOOR INSIDE LOCKING, RH
۶۹۷۷۰-۳۰۳۱۰ ۱
۶۹۷۸۰B CABLE ASSY, REAR DOOR INSIDE LOCKING, LH
۶۹۷۷۰-۳۰۳۱۰

diag_1zpg1Hy

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید