خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم بدنه هایلوکس » ستون هایلوکس ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵
۵۳۸۲۱B BRACKET, FRONT FENDER, REAR RH
۵۳۸۲۱-۱۶۰۱۰ ۱ $۷٫۰۰
۵۳۸۲۲B BRACKET, FRONT FENDER, REAR LH
۵۳۸۲۱-۱۶۰۱۰ ۱ $۷٫۰۰
۵۸۷۴۱B PROTECTOR, QUARTER PANEL, RH
Not applicable
۵۸۷۴۲B PROTECTOR, QUARTER PANEL, LH
Not applicable
۶۱۰۲۳B داخل ستون جلو راست
۶۱۰۲۳-۰K091 ۱ $۲۳۲٫۰۸
۶۱۰۲۴B داخل ستون جلو چپ
۶۱۰۲۴-۰K102 ۱
۶۱۱۰۳G GUSSET SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER RH
۶۱۱۰۳-۰K010 ۱ $۳۵٫۶۲
۶۱۱۰۴G GUSSET SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER LH
۶۱۱۰۴-۰K010 ۱ $۳۵٫۶۲
۶۱۱۰۸A دوبل ستون جلو راست
۶۱۱۰۸-۰K010 ۱ $۱۹۹٫۰۳
۶۱۱۰۹A دوبل ستون جلو چپ
۶۱۱۰۹-۰K010 ۱ $۱۹۹٫۰۳
۶۱۱۳۱ ستون جلو راست
۶۱۱۳۱-۰K020 ۱ $۲۶۰٫۹۸
۶۱۱۳۲ ستون جلو چپ
۶۱۱۳۲-۰K010 ۱ $۲۶۰٫۹۸
۶۱۲۱۳B کلاف لبه سقف راست
۶۱۲۱۳-۰K010 ۱ $۱۵۷٫۷۹
۶۱۲۱۴B کلاف لبه سقف چپ
۶۱۲۱۴-۰K010 ۱ $۱۵۷٫۷۹
۶۱۲۳۱ کلاف داخلی لبه سقف راست
۶۱۲۳۱-۰K903 ۱ $۲۰۹٫۹۰
۶۱۲۳۲ کلاف داخلی لبه سقف چپ
۶۱۲۳۲-۰K904 ۱
۶۱۲۳۵B BRACKET, ASSIST GRIP
Not applicable
۶۱۲۳۶C BRACKET, ASSIST GRIP
Not applicable
۶۱۳۰۱ PILLAR SUB-ASSY, CENTER BODY, RH
Not applicable
۶۱۳۰۲ PILLAR SUB-ASSY, CENTER BODY, LH
Not applicable
۶۱۳۰۳ دوبل ستون وسط راست
۶۱۳۰۳-۰K060 ۱ $۲۶۲٫۷۶
۶۱۳۰۴ دوبل ستون وسط چپ
۶۱۳۰۴-۰K060 ۱ $۲۶۲٫۷۶
۶۱۳۴۱C داخل ستون وسط بالایی راست
۶۱۳۴۱-۰K040 ۱ $۱۵۸٫۱۹
۶۱۳۴۲C داخل ستون وسط بالایی چپ
۶۱۳۴۲-۰K040 ۱ $۱۵۸٫۱۹
۶۱۳۴۳A داخل ستون وسط راست
۶۱۳۴۳-۰K041 ۱ $۱۶۶٫۰۹
۶۱۳۴۴A داخل ستون وسط چپ
۶۱۳۴۴-۰K041 ۱ $۱۶۶٫۰۹
۶۱۳۴۵B PILLAR, CENTER BODY, INNER LOWER RH
۶۱۳۴۵-۰K010 ۱ $۱۶۵٫۵۰
۶۱۳۴۶B PILLAR, CENTER BODY, INNER LOWER LH
۶۱۳۴۶-۰K010 ۱ $۱۶۵٫۵۰
۶۱۳۶۷A REINFORCEMENT, BELT ANCHOR TO CENTER PILLAR, LOWER RH
۶۱۳۶۷-۰K010 ۱ $۲۲٫۰۲
۶۱۳۶۸B REINFORCEMENT, BELT ANCHOR TO CENTER PILLAR, LOWER LH
۶۱۳۶۸-۰K010 ۱ $۲۲٫۰۲
۶۱۴۰۳C رکاب راست
۶۱۴۰۳-۰K010 ۱ $۱۷۷٫۷۶
۶۱۴۰۴E رکاب چپ
۶۱۴۰۴-۰K010 ۱ $۱۷۷٫۷۶
۶۱۴۱۱ ستون وسط راست
۶۱۴۱۱-۰K010 ۱ $۱۶۵٫۱۹
۶۱۴۱۲ ستون وسط چپ
۶۱۴۱۲-۰K010 ۱ $۱۶۵٫۱۹
۶۱۵۰۳B REINFORCEMENT SUB-ASSY, QUARTER LOCK PILLAR, RH
۶۱۵۰۳-۰K010 ۱ $۱۴۸٫۱۵
۶۱۵۰۴B REINFORCEMENT SUB-ASSY, QUARTER LOCK PILLAR, LH
۶۱۵۰۴-۰K010 ۱ $۱۴۸٫۱۵
۶۱۶۰۵C PANEL SUB-ASSY, QUATER, REAR INNER RH
۶۱۵۶۷-۰K010 ۱ $۳۳٫۳۳
۶۱۶۰۶C PANEL SUB-ASSY, QUATER, REAR INNER LH
۶۱۵۶۸-۰K010 ۱ $۳۳٫۳۳
۶۱۶۱۱ ستون عقب راست
۶۱۶۱۱-۰K010 ۱ $۲۷۳٫۱۳
۶۱۶۱۲ ستون عقب چپ
۶۱۶۱۲-۰K010 ۱ $۲۷۳٫۱۳
۶۱۷۰۳G PANEL SUB-ASSY, QUARTER, INNER RH
۶۱۷۰۳-۰K111 ۱
۶۱۷۰۴H PANEL SUB-ASSY, QUARTER, INNER LH
۶۱۷۰۴-۰K151 ۱
۶۲۱۵۵A PAD, COWL SIDE LOWER SILENCER
۶۲۱۵۵-۰K010 ۶ $۱۱٫۱۹
۶۲۵۵۳D PAD, PILLAR, NO.3
۶۲۵۵۷-۰K010 ۲

diag_1zpg1Hy

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید