خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » قفل و دستگیره درب جلو کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳
۶۹۲۰۱A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
۶۹۲۰۱-۰D080  قاب دستگیره درب جلو راست ۱
۶۹۲۰۲A FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
۶۹۲۰۲-۰D050  قاب دستگیره درب جلو چپ ۱
۶۹۲۰۵ دستگیره از داخل درب جلو راست
۶۹۲۰۵-۰۲۲۴۰-B2 SILVER, TRIM11, 40 ۱
۶۹۲۰۵-۰۲۲۴۰-B3 ORNAMENT SILVER, TRIM11, 40 ۱
۶۹۲۰۵B CUSHION(FOR FRONT DOOR INSIDE HANDLE)
۹۰۵۴۱-۰۴۰۲۷ ۲ $۲٫۶۵
۶۹۲۰۶B دستگیره از داخل درب جلو چپ
۶۹۲۰۶-۰۲۲۵۰-B2 SILVER, TRIM11, 40 ۱
۶۹۲۰۶-۰۲۲۵۰-B3 ORNAMENT SILVER, TRIM11, 40 ۱
۶۹۲۱۰ دستگیره از بیرون درب جلو راست
۶۹۲۱۰-۰۲۰۷۰ CHROME PLATED, WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) & DOOR OUTSIDE HANDLE ۱
۶۹۲۱۰-۰۶۹۳۱ LESS COLOR ۱
۶۹۲۱۷D شستی دستگیره درب
۶۹۲۱۷-۱۲۰۱۰ CHROME PLATED, WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) & DOOR OUTSIDE HANDLE, TYPE A:REFER ILLUST. ۱ $۵٫۸۱
۶۹۲۱۷-۱۲۰۲۰ BLACK MATERIAL, WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON), TYPE A:REFER ILLUST. ۱ $۷٫۲۰
۶۹۲۱۷-۱۲۰۵۰ CHROME PLATED, WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) & DOOR OUTSIDE HANDLE, TYPE B:REFER ILLUST. ۱ $۱۷٫۰۰
۶۹۲۱۷-۱۲۹۰۵ LESS COLOR, WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON), TYPE B:REFER ILLUST. ۱
۶۹۲۲۰ دستگیره از بیرون درب جلو چپ
۶۹۲۱۰-۰۲۰۷۰ CHROME PLATED, WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON) & DOOR OUTSIDE HANDLE ۱
۶۹۲۱۰-۰۶۹۳۱ LESS COLOR ۱
۶۹۲۴۱H PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, FRONT
۶۹۲۴۱-۴۲۰۲۰ ۲ $۱٫۱۱
۶۹۲۴۲E PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
۶۹۲۴۲-۴۲۰۱۰ ۲ $۱٫۱۱
۶۹۲۷۷B BEZEL, FRONT DOOR INSIDE HANDLE, RH
۶۹۲۷۷-۰۲۱۶۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۶۹۲۷۷-۰۲۱۶۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۶۹۲۷۸B BEZEL, FRONT DOOR INSIDE HANDLE, LH
۶۹۲۷۸-۰۲۱۵۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۶۹۲۷۸-۰۲۱۵۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۶۹۲۹۳G SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
۶۹۲۹۳-۲۰۰۱۰ ۱
۶۹۲۹۳H SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
۶۹۲۹۳-۲۰۰۳۰ ۱
۶۹۳۱۰ قفل درب جلو راست
۶۹۰۳۰-۰K030 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) ۱
۶۹۰۳۰-۰K040 WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON)&POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) ۱
۶۹۳۱۰-۱۲۶۷۰ ۱ $۹۵٫۱۳
۶۹۳۱۱A ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, RH
۶۹۳۱۱-۰۲۲۴۰ ۱
۶۹۳۱۲ ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, LH
۶۹۳۱۲-۰۲۲۴۰ ۱
۶۹۳۱۸C SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
۶۹۳۱۸-۵۱۰۱۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON)&POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) ۲ $۲٫۱۳
۶۹۳۲۰ LOCK ASSY, FRONT DOOR, LH
۶۹۰۴۰-۰۶۱۲۰ WIRELESS DOOR LOCK-WITH(W/O PANIC BUTTON)&POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) ۱
۶۹۳۲۰-۱۲۶۶۰  قفل درب جلو چپ ۱ $۹۵٫۱۳
۶۹۴۱۰ PLATE ASSY, FRONT DOOR LOCK STRIKER
۶۹۴۱۰-۰۶۰۱۰ ۲
۶۹۷۱۰B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
۶۹۷۱۰-۰۲۲۰۰ ۱
۶۹۷۲۰B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, LH
۶۹۷۱۰-۰۲۲۰۰ ۱
۶۹۷۵۰C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING, RH
۶۹۷۵۰-۰۲۲۳۰ ۱
۶۹۷۶۰C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING LH
۶۹۷۵۰-۰۲۲۳۰ ۱
۸۹۷۴۳C BRACKET, ELECTRICAL KEY WIRE HARNESS
Not applicable

diag_1r05KLX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید