خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » سپر عقب کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳

 

۵۲۰۱۵A ARM SUB-ASSY, REAR BUMPER, RH
۵۲۰۱۵-۰۲۰۹۰  دیاق پشت سپر راست ۱
۵۲۰۱۶A ARM SUB-ASSY, REAR BUMPER, LH
۵۲۰۱۵-۰۲۰۹۰  دیاق پشت سپر چپ ۱
۵۲۱۵۵A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, RH
۵۲۱۵۵-۰۲۱۲۰  کشویی سپر عقب راست ۱
۵۲۱۵۶A SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, LH
۵۲۱۵۶-۰۲۱۱۰  کشویی سپر عقب چپ ۱
۵۲۱۵۷C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 RH
۵۲۱۵۷-۰۲۰۵۰  کشویی سپر عقب راست ۱
۵۲۱۵۸C SUPPORT, REAR BUMPER SIDE, NO.2 LH
۵۲۱۵۸-۰۲۰۴۰  کشویی سپر عقب چپ ۱
۵۲۱۵۹ COVER, REAR BUMPER
۵۲۱۵۹-۰۲۹۸۴  سپر عقب ۱
۵۲۱۶۱B PIECE, REAR BUMPER
۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ ۴ $۲٫۴۱
۵۲۱۷۱A REINFORCEMENT, REAR BUMPER, NO.1
Not applicable
۵۲۱۸۱ ARM, REAR BUMPER, RH
Not applicable
۵۲۱۸۲ ARM, REAR BUMPER, LH
Not applicable
۵۲۴۶۱F PAD, REAR BUMPER
۵۲۴۶۱-۰۲۰۳۰ ۲
۵۲۴۶۲ PAD, REAR BUMPER, RH
۵۲۴۶۲-۰۲۱۳۰ ۱
۵۲۴۶۳ PAD, REAR BUMPER, LH
۵۲۴۶۲-۰۲۱۳۰ ۱
۵۲۵۶۱A CLIP(FOR REAR BUMPER RETAINER)
۹۰۴۶۷-۰۵۰۹۰-B1 DK.GRAY ۲ $۱٫۸۶
۵۲۵۶۲B RETAINER, REAR BUMPER, UPPER RH
۵۲۵۶۲-۰۲۱۲۰ ۱
۵۲۵۶۳A RETAINER, REAR BUMPER, UPPER LH
۵۲۵۶۳-۰۲۱۰۰ ۱
۵۲۵۸۱B PROTECTOR, REAR BUMPER
۵۲۵۸۱-۰۲۰۶۰ ۳
۵۲۵۹۱ SEAL, REAR BUMPER SIDE, RH
۵۲۵۹۱-۰۲۱۹۰  زه لبه سپر راست ۱
۵۲۵۹۲ SEAL, REAR BUMPER SIDE, LH
۵۲۵۹۲-۰۲۱۸۰  زه لبه سپر چپ ۱
۵۲۶۱۵ ABSORBER, REAR BUMPER ENERGY
۵۲۶۱۵-۰۲۱۱۰  ضربه گیر سپر عقب ۱

diag_1r05KLX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید