خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » ستون و رکاب کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳
۵۵۷۱۳C PANEL, COWL TOP SIDE, RH
۵۵۷۱۳-۰۲۱۰۰ ۱
۶۱۰۲۳B PILLAR SUB-ASSY, FRONT BODY, INNER RH
۶۱۰۲۳-۰۲۲۳۰  داخل ستون جلو راست ۱
۶۱۰۳۷A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, RH
۶۱۰۳۷-۰۲۹۱۵  دوبل ستون وسط راست ۱
۶۱۰۶۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, WHEEL HOUSE, RH
۶۱۰۶۱-۰۲۰۵۰ (L) ۱
۶۱۰۶۱-۱۲۰۲۰ (J) ۱ $۱۴٫۲۷
۶۱۱۰۸A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER RH
۶۱۱۰۸-۰۲۱۵۰  دوبل ستون جلو راست ۱
۶۱۱۲۸ REINFORCEMENT, COWL SIDE PANEL, RH
۶۱۱۰۳-۰۲۱۴۰ ۱
۶۱۱۳۱C PILLAR, FRONT BODY, OUTER RH
۶۱۱۳۱-۰۲۲۶۰  ستون جلو راست ۱
۶۱۲۰۱ RAIL SUB-ASSY, ROOF SIDE, RH
۶۱۲۰۱-۰۲۱۴۱  دوبل داخلی کلاف سقف راست ۱
۶۱۲۰۳ RAIL SUB-ASSY, ROOF SIDE, INNER RH
۶۱۲۰۳-۰۲۱۳۰  دوبل کلاف سقف راست ۱
۶۱۲۱۱C RAIL, ROOF SIDE, RH
۶۱۲۱۱-۰۲۱۸۰  کلاف سقف راست ۱
۶۱۳۰۵ REINFORCE SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, LOWER RH
۶۱۳۰۵-۰۲۰۷۰  دوبل داخلی ستون وسط راست ۱
۶۱۳۱۱C PANEL, REAR BODY FRONT OUTSIDE, RH
۶۱۳۱۱-۰۲۲۳۰  ستون وسط راست ۱
۶۱۴۰۳C REINFORCE SUB-ASSY, ROCKER, OUTER RH
۶۱۴۰۳-۰۲۱۴۰ دوبل رکاب راست ۱
۶۱۶۰۷E PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER RH
۶۱۶۰۷-۰۲۲۹۰ ۱
۶۱۶۱۱ PANEL, QUARTER, RH
۶۱۶۰۱-۰۲۳۱۰  گلگیر عقب راست ۱
۶۱۶۱۵G REINFORCEMENT, REAR BODY REAR SIDE PANEL, RH
۶۱۶۱۵-۰۲۰۶۰ (L) ۱
۶۱۶۱۵-۱۲۰۲۰ (J) ۱ $۴۹٫۸۶
۶۱۶۳۱A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER RH
۶۱۶۳۱-۰۲۱۴۰ ۱
۶۱۶۴۵B GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, REAR RH
۶۱۶۴۵-۱۲۱۵۰ ۱ $۲۸٫۹۸
۶۱۶۹۷D HOUSING, QUARTER PANEL END, RH
۶۱۶۹۷-۰۲۹۱۱ ۱
۶۱۷۰۱B PANEL SUB-ASSY, ROOF SIDE, INNER UPPER RH
۶۱۷۰۱-۰۲۰۴۰ ۱
۶۱۷۱۱ PANEL, ROOF SIDE, OUTER RH
۶۱۷۱۱-۰۲۰۷۰ ۱
۶۱۷۳۱B PANEL, ROOF SIDE, INNER RH
۶۱۷۳۱-۰۲۲۱۰ ۱
۶۴۳۰۴B REINFORCE SUB-ASSY, PACKAGE TRAY BRACKET, RH
۶۴۳۰۴-۰۲۱۲۰ ۱
۸۸۲۶۶-۱۲C00 *** STD. PART

diag_1r05KLX

۵۵۷۱۴C PANEL, COWL TOP SIDE, LH
۵۵۷۱۴-۰۲۱۰۰ ۱
۶۱۰۲۴B داخل ستون جلو چپ
۶۱۰۲۴-۰۲۲۲۰ ۱
۶۱۰۳۸A دوبل ستون وسط چپ
۶۱۰۳۸-۰۲۹۱۵ ۱
۶۱۰۶۲ REINFORCEMENT SUB-ASSY, WHEEL HOUSE, LH
۶۱۰۶۲-۰۲۰۵۰ (L) ۱
۶۱۰۶۲-۱۲۰۴۰ (J) ۱ $۱۴٫۲۷
۶۱۱۰۹A دوبل ستون جلو چپ
۶۱۱۰۹-۰۲۱۵۰ ۱
۶۱۱۲۹ REINFORCEMENT, COWL SIDE PANEL, LH
۶۱۱۰۴-۰۲۱۳۰ ۱
۶۱۱۳۲B ستون جلو چپ
۶۱۱۳۲-۰۲۲۹۰ ۱
۶۱۲۰۲ دوبل داخلی کلاف سقف چپ
۶۱۲۰۲-۰۲۱۴۱ ۱
۶۱۲۰۴ دوبل کلاف سقف چپ
۶۱۲۰۴-۰۲۱۳۰ ۱
۶۱۲۱۲C کلاف سقف چپ
۶۱۲۱۲-۰۲۱۸۰ ۱
۶۱۳۰۶ دوبل داخلی ستون وسط چپ
۶۱۳۰۶-۰۲۰۷۰ ۱
۶۱۳۱۲C ستون وسط چپ
۶۱۳۱۲-۰۲۲۳۰ ۱
۶۱۴۰۴E دوبل رکاب چپ
۶۱۴۰۴-۰۲۱۴۰ ۱
۶۱۶۰۸D PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER LH
۶۱۶۰۸-۰۲۴۱۰ ۱
۶۱۶۱۲ گلگیر عقب چپH
۶۱۶۰۲-۰۲۳۲۰ ۱
۶۱۶۱۶F REINFORCEMENT, REAR BODY REAR SIDE PANEL, LH
۶۱۶۱۶-۰۲۰۷۰ (L) ۱
۶۱۶۱۶-۱۲۰۷۰ (J) ۱ $۴۹٫۸۶
۶۱۶۳۲A PANEL, QUARTER WHEEL HOUSE, OUTER LH
۶۱۶۳۲-۰۲۱۴۰ ۱
۶۱۶۴۶B GUSSET, QUARTER WHEEL HOUSE, REAR LH
۶۱۶۴۶-۱۲۱۴۰ ۱ $۲۸٫۹۸
۶۱۶۹۸D HOUSING, QUARTER PANEL END, LH
۶۱۶۹۸-۰۲۹۱۱ ۱
۶۱۷۰۲B PANEL SUB-ASSY, ROOF SIDE, INNER UPPER LH
۶۱۷۰۲-۰۲۰۴۰ ۱
۶۱۷۱۲ PANEL, ROOF SIDE, OUTER LH
۶۱۷۱۲-۰۲۰۷۰ ۱
۶۱۷۳۲B PANEL, ROOF SIDE, INNER LH
۶۱۷۳۲-۰۲۲۱۰ ۱
۶۴۳۰۵B REINFORCE SUB-ASSY, PACKAGE TRAY BRACKET, LH
۶۴۳۰۵-۰۲۱۲۰ ۱
۷۷۲۷۸U BRACKET, FUEL TANK FILLER PIPE PROTECTOR
۷۷۲۷۸-۰۲۰۴۰ (L) ۱
۷۷۲۷۸-۱۲۰۴۰ (J)

diag_1r05KLX

۶۲۱۵۲B PAD, COWL SIDE SILENCER, NO.2
۶۲۱۵۲-۱۲۰۵۰ MOON ROOF-WITH ۲ $۲٫۱۷
۶۲۵۵۴B PAD, PILLAR, NO.4
۶۲۵۵۴-۰۲۲۱۰ ۲
۶۲۶۲۳E PAD, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER REAR RH
Not applicable
۶۲۶۲۴E PAD, QUARTER WHEEL HOUSE, INNER REAR LH
Not applicable
۶۴۱۹۴B PAD, BACK PANEL SILENCER, UPPER
۶۴۱۹۴-۰۲۰۱۰ ۱ $۴٫۸۲
۷۵۹۴۱A STRIPE, CENTER PILLAR, RH
۷۵۹۴۱-۰۲۱۴۰  قاب روی ستون راست X
۷۵۹۴۲B قاب روی ستون چپ
۷۵۹۴۲-۰۲۱۴۰

diag_1r05KLX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید