خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » درب عقب کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳
۶۷۰۰۳ درب عقب راست
۶۷۰۰۳-۰۲۳۴۰ POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) ۱
۶۷۰۰۳-۰۲۳۵۰ ۱
۶۷۰۰۳C CUSHION, REAR DOOR PANEL
۹۰۵۴۱-۰۹۱۴۳ ۲
۶۷۰۰۴ درب عقب چپ
۶۷۰۰۴-۰۲۳۴۰ POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) ۱
۶۷۰۰۴-۰۲۳۵۰ ۱
۶۷۱۱۳ PANEL, REAR DOOR, OUTER RH
۶۷۱۱۳-۰۲۱۶۰  رودری از بیرون درب عقب راست ۱
۶۷۱۱۴ PANEL, REAR DOOR, OUTER LH
۶۷۱۱۴-۰۲۱۶۰  رودری از بیرون درب عقب چپ ۱
۶۷۴۰۷E BAR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW DIVISION, RH
۶۷۴۰۷-۰۲۰۹۰ ۱
۶۷۴۰۸E BAR SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW DIVISION, LH
۶۷۴۰۸-۰۲۰۹۰ ۱
۶۷۸۱۳E SHEET, QUARTER PANEL SILENCER, RH
۶۷۸۱۷-۴۷۰۱۰ ۱ $۱۵٫۵۰
۶۷۸۱۴E SHEET, QUARTER PANEL SILENCER, LH
۶۷۸۱۷-۴۷۰۱۰ ۱ $۱۵٫۵۰
۶۷۸۴۱E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, RH
۶۷۸۴۱-۰۲۲۰۰ ۱
۶۷۸۴۲E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, LH
۶۷۸۴۲-۰۲۱۸۰ ۱
۶۷۸۶۷D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, RH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۵ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۸D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, LH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۵ $۲٫۹۳
۶۷۸۷۱ WEATHERSTRIP, REAR DOOR, RH
۶۷۸۷۱-۰۲۱۹۰  لاستیک دور درب عقب راست ۱
۶۷۸۷۲ WEATHERSTRIP, REAR DOOR, LH
۶۷۸۷۲-۰۲۱۹۰  لاستیک دور درب عقب چپ ۱
۶۸۱۰۳ شیشه درب عقب راست
۶۸۱۱۳-۰۲۳۱۰ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN ۱
۶۸۱۰۴ شیشه درب عقب چپ
۶۸۱۱۴-۰۲۳۱۰ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN ۱
۶۸۱۲۳B شیشه لچکی درب عقب راست
۶۸۱۲۳-۰۲۲۷۰ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN ۱
۶۸۱۲۴B شیشه لچکی درب عقب چپ
۶۸۱۲۴-۰۲۲۷۰ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN ۱
۶۸۱۴۲C RUN, REAR DOOR GLASS, RH
۶۸۱۴۲-۰۲۲۴۰ ۱
۶۸۱۵۲C RUN, REAR DOOR GLASS, LH
۶۸۱۵۲-۰۲۲۴۰ ۱
۶۸۱۸۸ WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, RH
۶۸۱۸۸-۰۲۱۳۰ ۱
۶۸۱۸۹ WEATHERSTRIP, REAR DOOR QUARTER WINDOW, LH
۶۸۱۸۹-۰۲۱۳۰ ۱
۶۸۶۳۰D CHECK ASSY, REAR DOOR, RH
۶۸۶۳۰-۰۲۱۹۱  ترمز درب عقب راست ۱
۶۸۶۴۰A CHECK ASSY, REAR DOOR, LH
۶۸۶۳۰-۰۲۱۹۱  ترمز درب عقب چپ ۱
۷۵۹۲۳ TAPE, BLACK OUT, NO.2 RH
۷۵۹۲۳-۰۲۱۸۰ X
۷۵۹۲۴ TAPE, BLACK OUT, NO.2 LH
۷۵۹۲۴-۰۲۱۸۰

diag_1r05KLX

۶۷۶۰۳ رودری از داخل درب عقب راست
۶۷۶۳۰-۰۲D60-B1 GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۳۰-۰۲D60-E1 GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۳۰-۰۲D70-B1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۳۰-۰۲D70-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۳۰-۰۲D80-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) & SEAT COVER MATERIAL-LEATHER, GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۰۳B CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
۹۰۴۶۷-۰۹۲۰۶ ۱۶ $۱٫۲۳
۶۷۶۰۳C CAP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
۷۴۲۲۳-۰۲۰۵۰-B0 GRAY, TRIM1* ۲
۷۴۲۲۳-۰۲۰۵۰-E0 GREGE, TRIM4* ۲
۶۷۶۰۴ رودری از داخل درب عقب چپ
۶۷۶۴۰-۰۲D30-B1 GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۴۰-۰۲D30-E1 GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۴۰-۰۲D40-B1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۴۰-۰۲D40-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۴۰-۰۲D60-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) & SEAT COVER MATERIAL-LEATHER, GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۲۷ BRACKET, REAR DOOR TRIM, RH
۶۷۶۲۵-۱۲۲۱۰ ۱ $۱۰٫۳۲
۶۷۶۲۸ BRACKET, REAR DOOR TRIM, LH
۶۷۶۲۵-۱۲۲۱۰ ۱ $۱۰٫۳۲
۶۷۶۷۳B GARNISH, REAR DOOR FRAME, RH
۶۷۶۷۳-۴۸۰۱۰ ۱ $۲٫۹۷
۶۷۶۷۴B GARNISH, REAR DOOR FRAME, LH
۶۷۶۷۴-۴۸۰۱۰ ۱ $۲٫۹۷
۶۸۱۷۳B WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER RH
۶۸۱۷۳-۰۲۲۰۰  زه لبه شیشه از داخل درب عقب راست ۱
۶۸۱۷۴A WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER LH
۶۸۱۷۴-۰۲۱۷۰  زه لبه شیشه از داخل درب عقب چپ ۱

diag_1r05KLX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید