خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » درب جلو کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳
۶۷۰۰۱ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH
۶۷۰۰۱-۰۲۳۸۰  درب جلو راست ۱
۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL
۹۰۵۴۱-۰۹۱۴۳ ۴
۶۷۰۰۲ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH
۶۷۰۰۲-۰۲۳۷۰  درب جلو چپ ۱
۶۷۱۱۱ PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
۶۷۱۱۱-۰۲۱۹۰  رودری از بیرون درب جلو راست ۱
۶۷۱۱۲ PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
۶۷۱۱۲-۰۲۱۹۰  رودری از بیرون درب جلو چپ ۱
۶۷۴۰۳F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
۶۷۴۰۳-۰۲۱۴۰ ۱
۶۷۴۰۴F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
۶۷۴۰۴-۰۲۱۴۰ ۱
۶۷۸۱۳D SHEET, QUARTER PANEL SILENCER, RH
Not applicable
۶۷۸۱۴D SHEET, QUARTER PANEL SILENCER, LH
Not applicable
۶۷۸۳۱ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
۶۷۸۳۱-۰۲۲۵۰ ۱
۶۷۸۳۲ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
۶۷۸۳۲-۰۲۲۵۰ ۱
۶۷۸۶۱ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
۶۷۸۶۱-۰۲۲۳۰  نوار دور درب جلو راست ۱
۶۷۸۶۲ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
۶۷۸۶۲-۰۲۲۳۰  نوار دور درب جلو چپ ۱
۶۷۸۶۷ CLIP, DOOR WEATHERSTRIP
۹۰۴۶۷-۰۴۰۳۴ ۲ $۰٫۹۱
۶۷۸۶۷G RETAINER, DOOR WEATHERSTRIP, RH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۴ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۸L RETAINER, DOOR WEATHERSTRIP, LH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۴ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۹B CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
۶۷۸۶۹-۲۰۰۳۰ ۱ $۴٫۳۱
۶۷۸۶۹E CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
۶۷۸۶۹-۲۰۰۳۰ ۱ $۴٫۳۱
۶۷۹۲۳ CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.1
۶۷۹۲۳-۱۲۰۴۰ ۱ $۱۴٫۳۱
۶۷۹۲۴ CUSHION, FRONT DOOR STIFFENER, NO.2
۶۷۹۲۴-۱۲۰۴۰ ۱ $۱۴٫۳۱
۶۸۱۰۱ شیشه درب جلو راست
۶۸۱۰۱-۰۲۳۴۱ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN ۱
۶۸۱۰۲ شیشه درب جلو چپ
۶۸۱۰۲-۰۲۳۴۱ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN ۱
۶۸۱۴۱C RUN, FRONT DOOR GLASS, RH
۶۸۱۴۱-۰۲۳۰۰ ۱
۶۸۱۵۱C RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
۶۸۱۵۱-۰۲۲۸۰ ۱
۶۸۶۱۰B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
۶۸۶۱۰-۰۲۲۰۱  ترمز درب جلو راست ۱
۶۸۶۲۰ CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
۶۸۶۱۰-۰۲۲۰۱  ترمز درب جلو چپ ۱
۶۹۹۱۱A CHANNEL, FRONT DOOR GLASS, NO.1
۶۹۹۱۱-۰D040 ۲
۶۹۹۷۵E FILLER, FRONT DOOR GLASS CHANNEL, NO.1
۶۹۹۷۵-۰D060 ۲
۷۵۹۲۱C TAPE, BLACK OUT, NO.1 RH
۷۵۹۲۱-۰۲۱۵۰ X
۷۵۹۲۲M TAPE, BLACK OUT, NO.1 LH
۷۵۹۲۲-۰۲۱۵۰

diag_1r05KLX

۶۷۴۹۱A قاب روی آیینه از داخل راست
۶۷۴۹۱-۰۲۳۳۰ AUDIO-AM/FM CD-CHANGER 6SPEAKER ۱
۶۷۴۹۱-۰۲۳۴۰ ۱
۶۷۴۹۲A قاب روی آیینه از داخل چپ
۶۷۴۹۲-۰۲۳۳۰ AUDIO-AM/FM CD-CHANGER 6SPEAKER ۱
۶۷۴۹۲-۰۲۳۴۰ ۱
۶۷۶۰۱ رودری از داخل درب جلو راست
۶۷۶۱۰-۰۲C90-B1 GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۱۰-۰۲C90-E1 GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۱۰-۰۲D00-B1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۱۰-۰۲D00-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۱۰-۰۲D10-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) & SEAT COVER MATERIAL-LEATHER, GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۰۱B CLIP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
۹۰۴۶۷-۰۹۲۰۶ ۲۰ $۱٫۲۳
۶۷۶۰۱E CAP(FOR FRONT DOOR TRIM BOARD)
۷۴۲۲۳-۰۲۰۵۰-B0 GRAY, TRIM1* ۲
۷۴۲۲۳-۰۲۰۵۰-E0 GREGE, TRIM4* ۲
۶۷۶۰۱H RETAINER, DOOR TRIM, RH
۶۷۷۷۱-۱۲۰۶۰ ۱ $۲٫۹۳
۶۷۶۰۲ رودری از داخل درب جلو چپ
۶۷۶۲۰-۰۲C90-B1 GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۲۰-۰۲C90-E1 GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۲۰-۰۲D00-B1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۲۰-۰۲D00-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN), GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۲۰-۰۲D10-E1 POWER WINDOW-WITH(DRIVER ONE TOUCH UP/DOWN) & SEAT COVER MATERIAL-LEATHER, GREGE, TRIM4* ۱
۶۷۶۰۲A RETAINER, DOOR TRIM, LH
۶۷۷۷۱-۱۲۰۶۰ ۱ $۲٫۹۳
۶۷۶۲۵ BRACKET, FRONT DOOR TRIM, RH
۶۷۶۲۵-۱۲۲۱۰ ۱ $۱۰٫۳۲
۶۷۶۲۶ BRACKET, FRONT DOOR TRIM, LH
۶۷۶۲۵-۱۲۲۱۰ ۱ $۱۰٫۳۲
۶۷۶۳۷ PLATE, FRONT DOOR TRIM
Not applicable
۶۷۶۶۳E GARNISH, DOOR FRAME, RH
۶۷۶۶۳-۴۸۰۱۰ ۱ $۲٫۹۷
۶۷۶۶۴D GARNISH, DOOR FRAME, LH
۶۷۶۶۴-۴۸۰۱۰ ۱ $۲٫۹۷
۶۸۱۷۱B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
۶۸۱۷۱-۰۲۲۲۰  زه شیشه از داخل درب جلو راست ۱
۶۸۱۷۲A WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER LH
۶۸۱۷۲-۰۲۲۱۰  زه شیشه از داخل درب جلو چپ ۱

diag_1r05KLX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید