خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کرولا » لوازم بدنه کرولا » داشبورد کرولا ۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳
۵۵۳۰۲A داشبورد
۵۵۳۰۲-۰۲۴۷۰-B2 AIR CONDITIONER-AUTO SINGLE MODE, DK.GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۳۰۲-۰۲۴۷۰-B3 AIR CONDITIONER-AUTO SINGLE MODE, GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۳۰۲-۰۲۴۸۰-B1 DK.GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۳۰۲-۰۲۴۸۰-B3 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۳۰۳B قاب زیر داشبورد
۵۵۳۰۳-۰۲۲۹۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۳۰۳-۰۲۲۹۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۳۰۶A BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۰۶-۰۲۳۲۰ ۱
۵۵۳۰۷C BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۰۷-۰۲۱۹۰ ۱
۵۵۳۱۷A لاستیک بغل داشبورد راست
۵۵۳۱۷-۰۲۲۰۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۳۱۷-۰۲۲۰۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۳۱۸C لاستیک بغل داشبورد چپ
۵۵۳۱۸-۰۲۰۶۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۳۱۸-۰۲۰۶۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۳۳۰B REINFORCEMENT ASSY, INSTRUMENT PANEL
۵۵۳۳۰-۰۲۲۷۰ ۱
۵۵۳۴۳B BRACE, INSTRUMENT PANEL TO COWL, CENTER
۵۵۳۴۳-۰۲۱۴۰ ۱
۵۵۳۵۵ CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۵۵-۰۲۱۶۰ ۱
۵۵۹۶۱ NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.1
۵۵۹۶۱-۰۲۰۹۰-B0 DK.GRAY, TRIM1*, 4* ۱
۵۵۹۶۲ NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.2
۵۵۹۶۲-۰۲۰۵۰-B0 DK.GRAY, TRIM1*, 4* ۱
۵۵۹۸۱ GARNISH, DEFROSTER NOZZLE, NO.1
۵۵۹۸۱-۰۲۲۶۰ ۱
۵۵۹۸۱-۰۲۲۷۰ AIR CONDITIONER-AUTO SINGLE MODE ۱
۷۳۹۶۰A AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL PASSENGER W/O DOOR
۷۳۹۶۰-۰۲۱۶۰  ایربگ ۱
۹۰۱۰۵-۰۸۱۲۰ *** STD. PART

diag_1r05KLX

۵۵۰۴۱B
۵۵۰۴۱-۰۲۱۵۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۰۴۱-۰۲۱۵۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۰۴۵ PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER
۵۵۰۴۵-۰۲۲۸۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۰۴۵-۰۲۲۸۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۰۵۴ STOPPER SUB-ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR
۵۵۰۵۴-۱۲۰۳۰ ۱ $۱۵٫۱۴
۵۵۳۸۸B BRACKET, CONSOLE MOUNTING, RH
۵۵۳۸۸-۰۲۰۷۰ ۱
۵۵۳۸۹ BRACKET, CONSOLE MOUNTING, LH
۵۵۳۸۹-۰۲۰۵۰ ۱
۵۵۴۰۲C PAD SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER RH
۵۵۴۰۲-۱۲۰۳۰ ۱ $۳۴٫۴۰
۵۵۴۰۳C PAD SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER LH
۵۵۴۰۳-۱۲۰۸۰ ۱ $۲۰٫۶۴
۵۵۴۰۵B قاب دور پخش
۵۵۴۰۵-۰۲۱۲۰ ۱
۵۵۴۰۵-۰۲۳۱۰ INSTRUMENT PANEL CENTER CLUSTER-SILVER ۱
۵۵۴۰۶B پنل بخاری
۵۵۴۰۶-۰۲۲۹۰ ۱
۵۵۴۰۶-۰۲۳۹۰ INSTRUMENT PANEL CENTER CLUSTER-SILVER ۱
۵۵۴۱۰C PANEL ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH
۵۵۴۱۰-۰۲۱۱۰-B0 DK.GRAY, TRIM1*, 4* ۱
۵۵۴۳۲A PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER RH
۵۵۴۳۲-۰۲۲۴۰ ۱
۵۵۴۳۲B PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER
۵۵۴۸۰-۰۲۰۸۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۴۸۰-۰۲۰۸۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۴۳۳C PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER LH
۵۵۴۳۳-۰۲۱۵۰ ۱
۵۵۴۳۵A PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, END RH
۵۵۴۳۵-۰۲۲۳۰ ۱
۵۵۴۳۶A PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, END LH
۵۵۴۳۶-۰۲۱۹۰ ۱
۵۵۴۴۰D BOX ASSY, INSTRUMENT PANEL
۵۵۴۴۰-۰۲۱۴۰ INSTRUMENT PANEL CENTER CLUSTER-SILVER ۱
۵۵۴۴۰-۰۲۳۰۰ ۱
۵۵۴۴۲H DOOR, INSTRUMENT PANEL
۵۵۴۴۲-۰۲۲۰۰ INSTRUMENT PANEL CENTER CLUSTER-SILVER ۱
۵۵۴۴۲-۰۲۳۸۰ ۱
۵۵۴۴۵J SPRING, INSTRUMENT PANEL BOX
۵۵۴۴۵-۰۲۱۶۰ ۱
۵۵۴۴۶A BASE, SWITCH HOLE, NO.1
۵۵۴۴۶-۰۲۱۹۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۴۴۶-۰۲۱۹۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۴۵۰B BOX ASSY, COIN
۵۵۴۵۰-۰۲۰۶۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۴۵۰-۰۲۰۶۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۵۰۳B CUSHION(FOR GLOVE COMPARTMENT)
۵۸۹۵۹-۶۰۰۶۰ ۲ $۱٫۸۲
۵۵۵۱۰A CUSHION(FOR GLOVE COMPARTMENT DOOR)
۵۵۵۵۷-۵۳۰۳۰ ۲ $۲٫۱۳
۵۵۵۲۱C COVER, STEREO OPENING
۵۵۵۲۱-۱۲۱۹۰ ۱ $۳۵٫۵۸
۵۵۵۲۱F COVER, STEREO OPENING, NO.2
۵۵۵۲۱-۵۲۰۲۰ ۱ $۲۶٫۸۱
۵۵۵۲۲B COVER, RADIO TUNER OPENING
Not applicable
۵۵۵۳۹C COVER, SPARE SWITCH HOLE
۵۵۵۳۹-۰D090-B0 AUDIO-AM/FM CD-CHANGER 6SPEAKER, DK.GRAY X
۵۵۵۳۹-۰D090-B1 GRAY, TRIM1* X
۵۵۵۳۹-۰D090-E0 GREGE, TRIM4* X
۵۵۵۴۷ COVER, REMOTE CONTROL MIRROR HOLE
Not applicable
۵۵۵۴۸A COVER, INSTRUMENT PANEL HOLE
۵۵۵۴۸-۰۲۳۰۰ TYPE A:REFER ILLUST. ۱
۵۵۵۴۸-۰۲۳۱۰ INSTRUMENT PANEL CENTER CLUSTER-SILVER, TYPE A:REFER ILLUST. ۱
۵۵۵۴۸-۰۲۵۶۰ INSTRUMENT PANEL CENTER CLUSTER-SILVER&AUDIO-AM/FM CD-CHANGER 6SPEAKER, TYPE D:REFER ILLUST. ۱
۵۵۵۴۸-۰۲۵۷۰ AUDIO-AM/FM CD-CHANGER 6SPEAKER, TYPE D:REFER ILLUST. ۱
۵۵۵۵۰ درب داشبورد
۵۵۵۵۰-۰۲۲۶۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۵۵۰-۰۲۲۶۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۶۵۰ دریچه کولر چپ
۵۵۶۵۰-۱۲۴۷۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۶۵۰-۱۲۴۷۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۶۶۰ دریچه کولر راست
۵۵۶۶۰-۱۲۴۹۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۶۶۰-۱۲۴۹۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۵۶۷۰A دریچه کولر وسط
۵۵۶۷۰-۱۲۳۹۱ INSTRUMENT PANEL CENTER CLUSTER-SILVER ۱
۵۵۶۷۰-۱۲۴۴۱ ۱
۵۸۸۱۶C INSERT, CONSOLE BOX, FRONT NO.1
۵۸۸۱۶-۰۲۱۱۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۸۸۱۶-۰۲۱۱۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱
۵۸۸۱۷B INSERT, CONSOLE BOX, FRONT NO.2
۵۸۸۱۷-۰۲۱۱۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۸۸۱۷-۰۲۱۱۰-E0 GREGE, TRIM4* ۱

diag_1r05KLX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید