خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم گیربکس و جلوبندی راوفور » پلوس RAV4 مدل ۲۰۱۴-
۰۴۴۳۸F BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD, RH
۰۴۴۲۷-۴۲۰۱۰  گردگیر پلوس چرخ جلو راست ۱ $۱۲۶٫۴۰
۰۴۴۳۸G BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, RH
۰۴۴۳۸-۴۲۱۸۰  گردگیر پلوس داخلی چرخ جلو راست ۱ $۷۱٫۸۰
۳۶۱۱۳D SEAL, OIL (FOR TRANSFER CASE RH)
۹۰۳۱۱-۳۵۰۵۶ ۱ $۱۲٫۴۱
۴۱۳۳۶D COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, RH
۴۱۳۳۶-۵۲۰۲۰ ۱ $۶٫۶۴
۴۳۰۳۰ JOINT ASSY, FRONT DRIVE INBOARD, RH
۴۳۰۳۰-۴۲۰۷۰  پلوس داخلی چرخ جلو راست ۱ $۵۵۶٫۶۴
۴۳۴۱۰ SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, RH
۴۳۴۱۰-۴۲۲۰۰  پلوس کامل چرخ جلو راست ۱ $۹۸۸٫۴۴
۴۳۴۱۰C BEARING (FOR FRONT DRIVE SHAFT)
۹۰۳۶۳-۳۶۰۰۶ ۱ $۵۲٫۳۱
۴۳۴۱۰M OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, RH
۹۰۳۱۶-۳۴۰۰۱  کاسه نمد پلوس چرخ جلو راست ۱ $۱۸٫۲۷
۴۳۴۱۰N RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT RH)
۹۰۵۲۰-۳۳۰۰۸ ۱ $۲٫۸۱
۴۳۴۱۱E RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER RH)
۴۳۴۲۵-۲۸۰۱۰ ۱ $۰٫۷۹
۴۳۴۴۷C CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
۴۲۳۴۵-۴۲۱۲۰ ۱ $۵٫۶۹
۴۳۴۴۷D CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT RH)
۴۲۳۴۵-۴۲۱۱۰ X $۸٫۹۰
۴۳۴۴۸C CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
۴۲۳۴۵-۴۲۰۱۰ TYPE A:REFER ILLUST. ۱ $۲٫۶۵
۹۰۹۴۹-۰۱۵۵۹ TYPE B:REFER ILLUST. ۱ $۵٫۵۴
۴۳۴۴۸E CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT RH)
۴۲۳۴۵-۱۲۱۶۰ ۱ $۶٫۴۴
۴۳۴۵۷ BRACKET, DRIVE SHAFT BEARING
۴۳۴۵۷-۴۲۱۵۰ ۱
۴۳۴۵۷A BOLT (FOR DRIVE SHAFT BEARING BRACKET SETTING NO.1)
۹۰۱۱۹-۱۰۴۶۱ *۱۰-۱٫۲۵PX19.8-8.3 ۱ $۱٫۴۶
۴۳۴۵۷B RING, HOLE SNAP (FOR DRIVE SHAFT BEARING BRACKET)
۹۰۵۲۱-۷۵۰۰۲ ۱ $۲۴٫۷۱
۴۳۴۵۷D BOLT(FOR DRIVE SHAFT BEARRING BRACKET SETTING NO.2)
۹۰۱۰۵-۱۰۳۸۱ ۳ $۱٫۳۰
۴۳۴۶۰ SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, RH
۴۳۴۷۰-۴۹۶۵۵  پلوس جلو سمت چرخ راست ۱ $۷۷۷٫۸۱
۴۳۴۷۴D DAMPER, FRONT DRIVE SHAFT, RH
۴۳۴۷۴-۴۸۰۳۰ ۱ $۶۴٫۳۳
۴۳۴۷۴F CLAMP (FOR FRONT DRIVE SHAFT DAMPER RH)
۴۲۳۴۵-۱۴۰۱۰

diag_1r05KLX

۰۴۴۳۸H BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT, IN & OUTBOARD, LH
۰۴۴۲۸-۴۲۱۲۰  گردگیر پلوس چرخ جلو چپ ۱ $۱۲۰٫۳۹
۰۴۴۳۸J BOOT KIT, FRONT DRIVE SHAFT INBOARD JOINT, LH
۰۴۴۳۸-۴۲۱۸۰  گردگیر پلوس جلو داخلی چپ ۱ $۷۱٫۸۰
۴۱۳۳۶E COVER, FRONT DRIVE SHAFT DUST, LH
۴۱۳۳۶-۲۸۰۲۰ ۱ $۶٫۰۵
۴۳۰۴۰ JOINT ASSY, FRONT DRIVE INBOARD, LH
۴۳۰۴۰-۲۸۰۱۱  پلوس چرخ جاو داخلی چپ ۱ $۴۰۷٫۹۰
۴۳۴۱۲B RING, SHAFT SNAP (FOR FRONT DRIVE INNER SHAFT INNER LH)
۴۳۴۲۵-۲۸۰۱۰ ۱ $۰٫۷۹
۴۳۴۲۰ SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, LH
۴۳۴۲۰-۲۸۰۹۰  پلوس کامل جلو چپ ۱ $۷۵۳٫۱۲
۴۳۴۲۰G RING, HOLE SNAP (FOR FRONT DRIVE SHAFT LH)
۹۰۵۲۱-۳۳۰۰۲ ۱ $۲٫۶۵
۴۳۴۲۰H OIL SEAL, FRONT DRIVE SHAFT, LH
۹۰۳۱۱-۵۰۰۴۵ ۱
۴۳۴۴۷E CLAMP (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
۴۲۳۴۵-۴۲۱۲۰ X $۵٫۶۹
۴۳۴۴۷F CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE OUTBOARD JOINT BOOT LH)
۴۲۳۴۵-۴۲۱۱۰ X $۸٫۹۰
۴۳۴۴۸F CLAMP (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
۴۲۳۴۵-۴۲۰۱۰ TYPE A:REFER ILLUST. ۱ $۲٫۶۵
۹۰۹۴۹-۰۱۵۵۹ TYPE B:REFER ILLUST. ۱ $۵٫۵۴
۴۳۴۴۸G CLAMP, NO.2 (FOR FRONT AXLE INBOARD JOINT BOOT LH)
۴۲۳۴۵-۱۲۱۶۰ ۱ $۶٫۴۴
۴۳۴۷۰ SHAFT ASSY, FRONT DRIVE OUTBOARD JOINT, LH
۴۳۴۷۰-۸۰۱۷۶  پلوس جلو سمت چرخ چپ ۱ $۶۴۳٫۳۱
۴۳۴۷۴E DAMPER, FRONT DRIVE SHAFT, LH
۴۳۴۷۴-۴۲۰۵۰ ۱
۴۳۴۷۴G CLAMP (FOR FRONT DRIVE SHAFT DAMPER LH)
۴۲۳۴۵-۱۴۰۱۰ ۱ $۸٫۵۸
 diag_1r05KLX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید