خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایس » لوازم بدنه هایس » درب جلو هایس ۲۰۰۵-۲۰۱۳
۶۷۰۰۱ درب جلو راست
۶۷۰۰۱-۲۶۳۲۱ POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE) ۱ $۶۳۵٫۰۲
۶۷۰۰۱-۲۶۳۳۱ ۱ $۶۳۵٫۰۲
۶۷۰۰۲ درب جلو چپ
۶۷۰۰۲-۲۶۳۰۱ POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE) ۱ $۶۳۵٫۰۲
۶۷۰۰۲-۲۶۳۱۱ ۱ $۶۳۵٫۰۲
۶۷۱۱۱ PANEL, FRONT DOOR, OUTER RH
۶۷۱۱۱-۲۶۰۷۰  رودری درب جلو راست ۱ $۱۹۶٫۲۴
۶۷۱۱۲ PANEL, FRONT DOOR, OUTER LH
۶۷۱۱۲-۲۶۰۶۰  رودری درب جلو چپ ۱ $۱۹۶٫۲۴
۶۷۴۰۳F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER RH
۶۷۴۰۳-۲۶۰۶۰ ۱ $۵۸٫۰۴
۶۷۴۰۴F FRAME SUB-ASSY, FRONT DOOR, REAR LOWER LH
۶۷۴۰۴-۲۶۰۶۰ ۱ $۵۸٫۰۴
۶۷۴۸۹B PACKING, FRONT DOOR LOWER COVER
۶۷۴۸۹-۲۶۰۱۰ NO.1 ۲ $۱۶٫۲۹
۶۷۴۸۹-۲۶۰۲۰ NO.2 ۲ $۶٫۲۵
۶۷۸۳۱ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, RH
۶۷۸۰۱-۲۶۰۱۰ ۱ $۷۶٫۰۳
۶۷۸۳۲ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, LH
۶۷۸۰۲-۲۶۰۱۰ ۱ $۷۶٫۰۳
۶۷۸۳۳D COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 RH
۶۷۸۳۳-۲۶۰۱۰ ۱ $۴۸٫۶۳
۶۷۸۳۴ COVER, FRONT DOOR SERVICE HOLE, NO.2 LH
۶۷۸۳۴-۲۶۰۱۰ ۱ $۴۸٫۶۳
۶۷۸۳۷B SEAL, FRONT DOOR DUST PROOF
۶۷۸۳۷-۲۶۰۴۰ DUST PROTECTION DEVICE-WITH SPECIAL PROTECTION ۲ $۶٫۶۴
۶۷۸۵۵B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, RH
۶۷۸۵۵-۲۶۰۱۰ ۱ $۴٫۸۲
۶۷۸۵۶B PROTECTER, FRONT DOOR PANEL, LH
۶۷۸۵۵-۲۶۰۱۰ ۱ $۴٫۸۲
۶۷۸۶۱ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, RH
۶۷۸۶۱-۲۶۰۵۰  لاستیک دور درب جلو راست ۱ $۱۱۸٫۸۶
۶۷۸۶۲ WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, LH
۶۷۸۶۲-۲۶۰۵۰  لاستیک دور درب جلو چپ ۱ $۱۱۸٫۸۶
۶۷۸۶۳B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, NO.2 RH
۶۷۸۶۳-۲۶۰۱۰ ۱ $۲۶٫۰۳
۶۷۸۶۳-۲۶۰۲۰ DUST PROTECTION DEVICE-WITH SPECIAL PROTECTION ۱ $۳۹٫۱۳
۶۷۸۶۳C CLIP(FOR FRONT DOOR NO.2 WEATHERSTRIP)
۶۷۸۶۹-۲۶۰۱۰ DUST PROTECTION DEVICE-WITH SPECIAL PROTECTION ۲ $۲٫۸۹
۶۷۸۶۴B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR, NO.2 LH
۶۷۸۶۴-۲۶۰۱۰ ۱ $۲۶٫۰۳
۶۷۸۶۴-۲۶۰۲۰ DUST PROTECTION DEVICE-WITH SPECIAL PROTECTION ۱ $۳۹٫۱۳
۶۷۸۶۷ CLIP, DOOR WEATHERSTRIP
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۴ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۷A CLIP, DOOR WEATHERSTRIP(FOR FRONT DOOR)
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۰ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۷C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, RH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۲۵ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۷G RETAINER, DOOR WEATHERSTRIP, RH
۶۷۸۶۷-۵۲۰۱۰ ۱۳ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۸C RETAINER, FRONT DOOR WEATHERSTRIP, LH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۲۵ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۸E RETAINER, FRONT DOOR LOWER PROTECTOR, LH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰ ۱۰ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۸L RETAINER, DOOR WEATHERSTRIP, LH
۶۷۸۶۷-۵۲۰۱۰ ۱۳ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۹-۲۶۰۵۰ *** STD. PART
۶۷۸۶۹J CLIP, FRONT DOOR WEATHERSTRIP
۶۷۸۶۹-۲۶۰۴۰ RH ۱
۶۷۸۶۹-۲۶۰۶۰ LH ۱
۶۸۱۰۱ شیشه درب جلو راست
۶۸۱۰۱-۲۶۰۸۰ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN ۱ $۱۱۶٫۹۳
۶۸۱۰۲ شیشه درب جلو چپ
۶۸۱۰۲-۲۶۰۸۰ UV (ULTRAVIOLET) CUT, TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN ۱ $۱۱۶٫۹۳
۶۸۱۲۷B SHUTTER, FRONT DOOR, LOWER RH
۶۸۱۲۷-۲۶۰۱۰ ۱ $۴٫۲۷
۶۸۱۲۸B SHUTTER, FRONT DOOR, LOWER LH
۶۸۱۲۷-۲۶۰۱۰ ۱ $۴٫۲۷
۶۸۱۴۱E RUN, FRONT DOOR GLASS, RH
۶۸۱۴۱-۲۶۰۳۰ ۱ $۱۴۸٫۳۰
۶۸۱۵۱D RUN, FRONT DOOR GLASS, LH
۶۸۱۵۱-۲۶۰۱۰ ۱ $۱۴۸٫۳۰
۶۸۱۶۰C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER RH
۶۸۱۶۱-۲۶۰۴۰  زه آبگیر درب جلو راست از بیرون ۱ $۵۰٫۸۰
۶۸۲۱۰C WEATHERSTRIP ASSY, FRONT DOOR GLASS, OUTER LH
۶۸۱۶۲-۲۶۰۴۰  زه آبگیر درب جلو چپ از بیرون ۱ $۵۰٫۸۰
۶۸۶۱۰B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH
۶۸۶۱۰-۲۶۰۴۰  ترمز درب جلو راست ۱ $۹۱٫۸۴
۶۸۶۲۰ CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH
۶۸۶۱۰-۲۶۰۴۰  ترمز درب جلو چپ ۱ $۹۱٫۸۴
۸۶۲۶۲E COVER, SPEAKER, FRONT
۸۶۲۶۲-۲۶۰۱۰
۶۷۴۹۱A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, RH
۶۷۴۹۱-۲۶۰۵۰  قاب روی آیینه از داخل درب جلو راست ۱ $۴۰٫۰۱
۶۷۴۹۲A GARNISH, FRONT DOOR LOWER FRAME BRACKET, LH
۶۷۴۹۲-۲۶۰۵۰  قاب روی آیینه از داخل درب جلو چپ ۱ $۴۰٫۰۱
۶۷۶۰۱ رودری از داخل درب جلو راست
۶۷۶۱۰-۲۶۶۷۰-B0 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE), DK.GRAY, TRIM1*, DOOR TRIM=T/P A-REFER TO THE TRIM CODE TABLE IN THE LAST PAGE OF FIG.67-01 OR 67-51 ILLUSTRATION ۱ $۴۶۹٫۳۸
۶۷۶۱۰-۲۶۶۸۰-B0 DK.GRAY, TRIM1*, DOOR TRIM=T/P A-REFER TO THE TRIM CODE TABLE IN THE LAST PAGE OF FIG.67-01 OR 67-51 ILLUSTRATION ۱ $۴۶۹٫۳۸
۶۷۶۰۲ رودری از داخل درب جلو چپ
۶۷۶۲۰-۲۶۶۵۰-B0 POWER WINDOW-WITH(DRIVER SIDE & PASSENGER SIDE), DK.GRAY, TRIM1*, DOOR TRIM=T/P A-REFER TO THE TRIM CODE TABLE IN THE LAST PAGE OF FIG.67-01 OR 67-51 ILLUSTRATION ۱ $۴۶۹٫۳۸
۶۷۶۲۰-۲۶۶۶۰-B0 DK.GRAY, TRIM1*, DOOR TRIM=T/P A-REFER TO THE TRIM CODE TABLE IN THE LAST PAGE OF FIG.67-01 OR 67-51 ILLUSTRATION ۱ $۴۶۹٫۳۸
۶۷۷۷۱-۵۸۰۱۰ *** STD. PART $۲٫۸۹
۶۸۱۷۱B WEATHERSTRIP, FRONT DOOR GLASS, INNER RH
۶۸۱۷۱-۲۶۰۵۰  زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو راست ۱ $۵۰٫۸۰
۶۸۱۷۲A زه آبگیر شیشه از داخل درب جلو چپ
۶۸۱۷۲-۲۶۰۵۰

diag_1CnO5HY

diag_1CnO5HYdiag_1CnO5HY

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید