خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم الکتریکی و کامپیوتر راوفور » سیم کشی RAV4 مدل ۲۰۱۵-
۸۲۱۱۱ سیم کشی اصلی موتور
۸۲۱۱۱-۴A750 ۱
۸۲۸۱۷ PROTECTOR, WIRING HARNESS, NO.1
۸۲۸۱۷-۴۲۷۵۰ ۱
۸۲۸۱۷A PROTECTOR, WIRING HARNESS, NO.2
۸۲۸۱۷-۴۲۷۶۰ ۱
۸۲۸۱۷B PROTECTOR, WIRING HARNESS, NO.3
۸۲۸۱۷-۴۲۴۶۰ ۱
۸۲۸۲۱A COVER, CONNECTOR
Not applicable

diag_1ChXV95 diag_1ChXVaT diag_1ChXVvL

۸۲۱۲۱ سیم کشی موتور
۸۲۱۲۱-۴۲G00 ۱
۸۲۱۲۲ WIRE, ENGINE, NO.2
۸۲۱۲۲-۴۲۰۹۰ ۱
۸۲۲۱۹A WIRE, SENSOR
۸۲۲۱۹-۳۳۰۹۰ ۱
۸۲۸۱۵A COVER, WIRING HARNESS PROTECTOR
۸۲۸۱۵-۴۲۰۴۰ ۱
۸۲۸۱۵B COVER, WIRING HARNESS PROTECTOR
۸۲۸۱۵-۴۲۱۵۰ ۱
۸۲۸۱۷L PROTECTOR, WIRING HARNESS, NO.11
۸۲۸۱۷-۴۲۵۸۰ ۱ $۲۲٫۹۳
۸۲۸۱۷M PROTECTOR, WIRING HARNESS, NO.12
۸۲۸۱۷-۴۲B00 ۱
۸۲۸۱۷X PROTECTOR, WIRING HARNESS, N0.17
۸۲۸۱۷-۴۲۵۲۰ ۱
۸۲۸۲۳ CAP, TERMINAL, NO.1
۸۲۸۲۳-۲۲۰۵۰ ۱ $۵٫۰۲
۸۲۸۲۳A CAP, TERMINAL, NO.2
۸۲۸۲۳-۴۲۰۲۰ ۱
۸۲۸۲۴ CONNECTOR, WIRING HARNESS
۸۲۸۲۴-۳۳۳۶۰ ۱
۸۲۹۹۱ WIRE, FUSIBLE LINK REPAIR
۸۲۹۹۱-۴۲۰۴۰
۸۲۱۴۱ سیم کشی پشت داشبورد
۸۲۱۴۱-۴B140 ۱
۸۲۱۴۲ WIRE, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۸۲۱۴۲-۴۲۰۹۰ ۱
۸۲۱۴۲A WIRE, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۸۲۱۴۰-۴۲۰۴۰ ۱
۸۲۶۶۶A HOLDER, CONNECTOR NO.2
۸۲۶۶۶-۴۲۳۲۰ ۱
۸۲۶۶۶B HOLDER, CONNECTOR NO.3
۸۲۶۶۶-۴۲۳۳۰ ۱
۸۲۶۶۶C HOLDER, CONNECTOR NO.4
۸۲۶۶۶-۴۲۳۴۰ ۲
۸۲۸۲۱A COVER, CONNECTOR
Not applicable
۸۲۱۵۱ WIRE, FRONT DOOR, RH
۸۲۱۵۱-۴۲E00  سیم کشی درب جلو راست ۱
۸۲۱۵۲ WIRE, FRONT DOOR, LH
۸۲۱۵۲-۴۲D40  سیم کشی درب جلو چپ ۱
۸۲۱۵۳ WIRE, REAR DOOR, NO.1
۸۲۱۵۳-۴۲۱۶۱  سیم کشی درب عقب ۱
۸۲۱۵۴ WIRE, REAR DOOR, NO.2
۸۲۱۵۴-۴۲۰۴۱  سیم کشی درب عقب ۱
۸۲۱۸۴ WIRE, BACK DOOR, NO.1
۸۲۱۸۴-۴۲۵۳۰  سیم کشی درب پنجم ۱
۸۲۱۸۴-۴۲۵۷۰ POWER DOOR LOCK-WITH(AUTO LOCK(SPEED)+POWER BACK DOOR) ۱
۸۲۱۸۴-۴۲۵۹۰ BACK MONITOR-WITH(BACK GUIDE MONITOR) ۱
۸۲۱۸۴-۴۲۶۱۰ POWER DOOR LOCK-WITH(AUTO LOCK(SPEED)+POWER BACK DOOR) & BACK MONITOR-WITH(BACK GUIDE MONITOR)
۸۲۱۶۱ سیم کشی کف
۸۲۱۶۱-۴۲W30 TIRE INFLATION PRESS WRNG-W/O ۱
۸۲۱۶۱-۴۲W90 ۱
۸۲۱۶۲ WIRE, FLOOR, NO.2
۸۲۱۶۲-۴۲B90  سیکم کشی کف ۱
۸۲۱۶۴ WIRE, FRAME
۸۲۱۶۴-۴۲۱۵۰  سیم کشی شاسی ۱
۸۲۱۶۹ WIRE FRAME, NO.3
۸۲۱۶۹-۴۲۰۲۰  سیم کشی شاسی ۱
۸۲۱۷۱ سیم کشی سقف
۸۲۱۷۱-۴۲A20 MOON ROOF-WITH ۱
۸۲۱۷۱-۴۲A90 ۱
۸۲۱۸۱ سیم کشی صندوق
۸۲۱۸۱-۴۲۰۹۰ REAR FOG LAMP-W/O ۱
۸۲۱۸۱-۴۲۱۰۰  سیم کشی شبرنگ عقب ۱
۸۲۱۸۲ سیم کشی صندوق عقب
۸۲۱۸۲-۴۲۰۴۰ REAR FOG LAMP-W/O ۱
۸۲۱۸۲-۴۲۰۵۰ REAR FOG LAMP-W/O&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH(FRONT&REAR) ۱
۸۲۱۸۲-۴۲۰۶۰ ۱
۸۲۱۸۲-۴۲۰۷۰ CLEARANCE & BACK SONAR-WITH(FRONT&REAR) ۱
۸۲۱۸۳ WIRE, LUGGAGE ROOM, NO.3
۸۲۱۸۳-۴۲۰۴۰  سیم کشی صندوق عقب ۱
۸۲۴۱۲ WIRE, FUEL GAGE
۸۲۴۱۲-۴۲۱۴۰  سیم کشی درجه داخل باک ۱
۸۲۶۶۶D HOLDER, CONNECTOR NO.5
۸۲۶۶۶-۴۲۳۸۰ ۱
۸۲۶۶۶E HOLDER, CONNECTOR NO.6
Not applicable
۸۲۶۶۶F HOLDER, CONNECTOR NO.7
Not applicable
۸۲۶۶۶G HOLDER, CONNECTOR NO.8
۸۲۶۶۶-۴۲۴۲۰ ۱
۸۲۶۶۶L HOLDER, CONNECTOR NO.9
۸۲۶۶۶-۴۲۴۱۰ ۱
۸۲۶۶۶N HOLDER, CONNECTOR NO.10
۸۲۶۶۶-۴۲۴۳۰ ۱
۸۲۶۶۶S HOLDER, CONNECTOR NO.13
۸۲۶۶۶-۶۰۲۲۰ ۱ $۳٫۲۴
۸۲۸۱۵A COVER, WIRING HARNESS PROTECTOR
۸۲۸۱۵-۴۲۰۴۰ ۱
۸۲۸۱۵B COVER, WIRING HARNESS PROTECTOR
۸۲۸۱۵-۴۲۱۵۰ ۱
۸۲۸۱۷ PROTECTOR, WIRING HARNESS, NO.1
۸۲۸۱۷-۴۲۷۵۰ ۱
۸۲۸۱۷A PROTECTOR, WIRING HARNESS, NO.2
۸۲۸۱۷-۴۲۷۶۰ ۱
۹۰۱۱۹-۰۶۹۱۵ *** STD. PART
۸۲۱۹۱ WIRE, FRONT SEAT, RH
Not applicable
۸۲۱۹۲ سیم کشی صندلی جلو چپ
۸۲۱۹۲-۴۲۰۶۰ ۱
۸۲۱۹A WIRE, FRONT SEAT, RH NO.2
Not applicable
۸۲۱۹B سیم کشی صندلی جلو چپ
۸۲۱۹B-42010

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید