خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی ES » لوازم بدنه ES » داشبورد لکسوس ES مدل ۲۰۱۵
۵۵۳۰۶A BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۰۶-۳۳۱۴۰ ۱
۵۵۳۰۷E BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۰۷-۳۳۱۷۰ ۱
۵۵۳۱۵A SPACER, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۱۵-۴۸۱۶۰ ۲
۵۵۳۱۷A PANEL, INSTRUMENT SIDE, RH
۵۵۳۱۷-۳۳۱۱۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۳۱۷-۳۳۱۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۳۱۸C PANEL, INSTRUMENT SIDE, LH
۵۵۳۱۸-۳۳۱۰۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۳۱۸-۳۳۱۰۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۳۲۱B BRACKET, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۲۱-۳۳۱۳۰ ۱
۵۵۳۲۲A BRACKET, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۲۲-۳۳۱۲۰ ۱
۵۵۳۲۸ PIN, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۲۸-۶۰۰۹۰ ۴
۵۵۳۳۰B REINFORCEMENT ASSY, INSTRUMENT PANEL
۵۵۳۳۰-۳۳۴۰۰ ۱
۵۵۳۹۴B BOLT, INSTRUMENT PANEL
۹۰۱۱۹-۰۸C98 ۳
۵۵۳۹۴C BOLT, INSTRUMENT PANEL
۹۰۱۱۹-۰۸C99 ۲
۵۵۴۰۱E داشبورد
۵۵۴۰۱-۳۳۱۸۰-C3 BLACK/IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۴۰۱-۳۳۱۸۰-C4 BLACK/BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۰۱F CLIP(FOR SAFETY PAD)
۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ ۳ $۲٫۴۱
۵۵۴۵۸A CAP, INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD
۵۵۴۵۸-۲۲۱۱۰ ۵
۵۵۹۸۱ GARNISH, DEFROSTER NOZZLE, NO.1
۵۵۹۸۱-۳۳۱۳۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۷۳۹۶۰A AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL PASSENGER W/O DOOR
۷۳۹۶۰-۳۳۱۵۰

 

۵۵۰۵۴ STOPPER SUB-ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR
۵۵۰۵۴-۳۳۰۹۰ ۱
۵۵۳۰۳B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT, LOWER
۵۵۳۰۳-۳۳۲۴۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۳۰۳-۳۳۲۴۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۳۴۵A CLIP, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۹۰۴۶۷-۱۳۰۸۲-A0 MELLOW WHITE ۴ $۱٫۱۹
۵۵۳۴۶A CLIP, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۹۰۴۶۷-۱۳۰۸۲-A0 MELLOW WHITE ۴ $۱٫۱۹
۵۵۳۷۴C BRACKET, INSTRUMENT PANEL LOWER MOUNTING, NO.1
۵۵۳۷۴-۳۳۱۷۰ ۱
۵۵۴۰۳F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL FINISH
۵۵۴۰۳-۳۳۰۶۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۴۰۳-۳۳۰۶۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۰۴D PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH
۵۵۴۰۴-۳۳۱۵۰ ۱
۵۵۴۰۵B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER
۵۵۴۰۵-۳۳۲۷۰ ۱
۵۵۴۰۸F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.1
۵۵۴۰۸-۳۳۰۶۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۴۰۸-۳۳۰۷۰-C0 AUDIO-EMVN & DVD & MARK LEVINSON & 15SPEAKER, BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۴۰۹F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.2
۵۵۴۰۹-۳۳۰۶۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۴۰۹-۳۳۰۷۰-C0 AUDIO-EMVN & DVD & MARK LEVINSON & 15SPEAKER, BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۴۳۲D PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER NO.1
۵۵۳۰۲-۳۳۲۳۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۳۰۲-۳۳۲۳۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۳۴B PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER CENTER
۵۵۴۳۴-۳۳۰۹۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۴۳۴-۳۳۰۹۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۴۳A COVER, INSTRUMENT PANEL BOX DOOR
۵۵۴۴۳-۳۳۱۸۰ ۱
۵۵۴۴۶A BASE, SWITCH HOLE, NO.1
۵۵۴۴۶-۳۳۲۲۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۴۴۶-۳۳۲۲۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۴۹D BASE, SWITCH
۵۵۴۴۹-۳۳۰۶۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۴۴۹-۳۳۰۶۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۵۰B BOX ASSY, COIN
۵۵۴۵۰-۳۳۱۰۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۴۵۰-۳۳۱۰۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۴۵۹D COVER, INSTRUMENT, LOWER LH
۵۵۴۵۹-۳۳۰۵۰ ۱
۵۵۴۷۵B GARNISH, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL, CENTER
۵۵۴۷۵-۳۳۰۹۰ ۱
۵۵۴۷۵-۳۳۱۰۰ DOOR TRIM ORNAMENT-WOOD(BIRDSEYE MAPLE & ILLUMINATION) ۱
۵۵۴۷۵-۳۳۱۱۰ DOOR TRIM ORNAMENT-WOOD(BAMBOO & ILLUMINATION) ۱
۵۵۵۰۱A DOOR SUB-ASSY, GLOVE COMPARTMENT
۵۵۵۰۱-۳۳۱۸۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۵۰۱-۳۳۱۸۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۵۱۰F COVER ASSY, SPEAKER OPENING, NO.1
۵۵۵۱۰-۳۳۰۴۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۵۱۰-۳۳۰۵۰-C0 AUDIO-EMVN & DVD & MARK LEVINSON & 15SPEAKER, BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۵۳۸ RETAINER,GLOVE COMPARTMENT
۵۵۵۶۷-۳۳۰۴۰ ۱
۵۵۵۳۹ COVER, SPARE SWITCH HOLE
۵۵۵۳۹-۴۸۰۲۰ X $۵٫۴۲
۵۵۵۳۹C COVER, SPARE SWITCH HOLE
۵۵۵۳۹-۳۳۱۳۰-A0 IVORY, TRIM0* X
۵۵۵۳۹-۳۳۱۳۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* X
۵۵۵۳۹E COVER, SPARE SWITCH HOLE
Not applicable
۵۵۵۵۷A CUSHION, GLOVE COMPARTMENT DOOR CHECK
۵۵۵۵۷-۶۰۰۵۰ ۲
۵۵۵۶۰A LOCK ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR
۵۵۵۶۰-۳۳۱۳۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۵۶۰-۳۳۱۳۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۵۶۸B PLATE, GLOVE COMPARTMENT DOOR FINISH
۵۵۵۶۸-۳۳۰۱۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۵۶۸-۳۳۰۱۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۵۶۹ COVER, GLOVE COMPARTMENT DOOR LOCK
۵۵۵۶۹-۳۳۰۳۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۵۶۹-۳۳۰۳۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۵۵۶۰۷ COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2
۵۵۶۰۷-۳۳۱۴۰ ۱
۵۵۶۵۰ REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۶۵۰-۳۳۲۲۰  دریچه کولر سمت راننده ۱
۵۵۶۵۰-۳۳۲۳۰ DOOR TRIM ORNAMENT-WOOD(BIRDSEYE MAPLE & ILLUMINATION) ۱
۵۵۶۵۰-۳۳۲۴۰ DOOR TRIM ORNAMENT-WOOD(BAMBOO & ILLUMINATION) ۱
۵۵۶۶۰ REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۶۶۰-۳۳۲۳۰  دریچه کولر وسط ۱
۵۵۶۷۰ REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.3
۵۵۶۷۰-۳۳۲۳۰  دریچه کولر سمت شاگرد ۱
۵۵۹۶۱ NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.1
۵۵۹۶۱-۳۳۰۹۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۹۶۲ NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.2
۵۵۹۶۲-۳۳۱۱۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۷۳۹۰۰ ایربگ زیر سمت راننده
۷۳۹۰۰-۳۳۰۶۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۷۳۹۰۰-۳۳۰۶۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۷۳۹۹۰ ایربگ
۷۳۹۹۰-۳۳۰۲۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۷۳۹۹۰-۳۳۰۲۰-C0 BLACK, TRIM1*, 2* ۱
۹۰۱۱۹-۰۶۹۵۱ *** STD. PART

 

diag_1tWXPCZdiag_1tWXPCZ2

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید