خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی هایلوکس » لوازم بدنه هایلوکس » قفل درب و دستگیره درب هایلوکس ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵
۶۹۲۰۱A قاب دستگیره درب جلو راست
۶۹۲۰۱-۰۶۰۱۰ MADE IN THAILAND. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۱ $۸۰٫۹۳
۶۹۲۰۱-۳۳۰۱۰ MADE IN JAPAN. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۱ $۷۷٫۳۷
۶۹۲۰۲A قاب دستگیره درب جلو چپ
۶۹۲۰۲-۰۶۰۱۰ MADE IN THAILAND. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۱ $۸۰٫۹۳
۶۹۲۰۲-۳۳۰۱۰ MADE IN JAPAN. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۱ $۷۷٫۳۷
۶۹۲۰۵ دستگیره از داخل درب جلو راست
۶۹۲۰۵-۰D070-B2 MD.GRAY, TRIM1*, 3*, MADE IN THAILAND. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۱
۶۹۲۰۵-۱۲۲۰۰-B4 MD.GRAY, TRIM1*, 3*, MADE IN JAPAN. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۱ $۴۳٫۲۱
۶۹۲۰۵B CUSHION(FOR FRONT DOOR INSIDE HANDLE)
۹۰۵۴۱-۰۴۰۲۷ ۲ $۲٫۶۵
۶۹۲۰۶B دستگیرا از داخل درب جلو چپ
۶۹۲۰۶-۰D070-B2 MD.GRAY, TRIM1*, 3*, MADE IN THAILAND. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۱
۶۹۲۰۶-۱۲۲۰۰-B4 MD.GRAY, TRIM1*, 3*, MADE IN JAPAN. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۱ $۴۳٫۲۱
۶۹۲۱۰ دستگیره از بیرون درب جلو راست
۶۹۲۱۰-۰۶۰۴۰ CHROME PLATED ۱ $۱۰۶٫۵۵
۶۹۲۱۷D شستی دستگیره درب جلو
۶۹۲۱۷-۰۶۰۲۰ CHROME PLATED, DRIVER & PASSENGER ۲ $۷٫۵۱
۶۹۲۲۰ دستگیره از بیرون درب جلو چپ
۶۹۲۱۰-۰۶۰۴۰ CHROME PLATED ۱ $۱۰۶٫۵۵
۶۹۲۴۱H PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, FRONT
۶۹۲۴۱-۰۶۰۲۰ MADE IN THAILAND. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۲ $۱٫۱۱
۶۹۲۴۱-۴۲۰۲۰ MADE IN JAPAN. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۲ $۱٫۱۱
۶۹۲۴۲E PAD, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, REAR
۶۹۲۴۲-۰۶۰۲۰ MADE IN THAILAND. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۲ $۱٫۱۱
۶۹۲۴۲-۴۲۰۱۰ MADE IN JAPAN. PLEASE CONFIRM DISTRIBUTOR WHICH P/N SHOULD BE ORDERED. ۲ $۱٫۱۱
۶۹۲۹۳G SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, RH
۶۹۲۹۳-۳۳۰۱۰ ۱ $۱٫۴۶
۶۹۲۹۳H SNAP, FRONT DOOR OUTSIDE HANDLE, LH
۶۹۲۹۳-۳۳۰۲۰ ۱ $۱٫۴۶
۶۹۳۱۰ قفل درب جلو راست
۶۹۰۳۰-۰K020 POWER DOOR LOCK-WITH & WITHOUT(AUTO LOCK(SPEED)) ۱ $۱۷۳٫۴۵
۶۹۳۱۰-۰K020 ۱ $۸۹٫۶۳
۶۹۳۱۱A ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, RH
۶۹۳۱۱-۰K010 ۱ $۱۰٫۵۶
۶۹۳۱۲ ROD, FRONT DOOR LOCK OPEN, LH
۶۹۳۱۲-۰K010 ۱ $۱۰٫۵۶
۶۹۳۱۸C SEAL, DOOR LOCK WIRING HARNESS
۶۹۳۱۸-۵۱۰۱۰ POWER DOOR LOCK-WITH & WITHOUT(AUTO LOCK(SPEED)) ۲ $۲٫۱۳
۶۹۳۲۰ قفل درب جلو چپ
۶۹۰۴۰-۰K020 POWER DOOR LOCK-WITH & WITHOUT(AUTO LOCK(SPEED)) ۱ $۲۰۱٫۰۱
۶۹۳۲۰-۰K020 ۱ $۸۹٫۶۳
۶۹۴۱۰ PLATE ASSY, FRONT DOOR LOCK STRIKER
۶۹۴۱۰-۰K010 ۲ $۱۵٫۰۲
۶۹۷۱۰B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, RH
۶۹۷۱۰-۰K010 ۱ $۲۶٫۲۵
۶۹۷۲۰B CABLE ASSY, FRONT DOOR LOCK REMOTE CONTROL, LH
۶۹۷۱۰-۰K010 ۱ $۲۶٫۲۵
۶۹۷۴۹ CLAMP, FRONT DOOR LOCK LINK
۶۹۷۴۹-۳۲۰۴۰ ۲ $۳٫۶۸
۶۹۷۵۰C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING, RH
۶۹۷۵۰-۰K010 ۱ $۲۹٫۱۴
۶۹۷۶۰C CABLE ASSY, FRONT DOOR INSIDE LOCKING LH
۶۹۷۶۰-۰K010 ۱ $۲۹٫۱۴
۹۰۱۴۸-۶۰۰۲۲ *** STD. PART $۰٫۷۹
۹۰۱۴۸-T0015 *** STD. PART
 diag_1tNAx1N

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید