خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم بدنه کمری » داشبورد کمری ۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴
۵۵۳۰۱ PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT
۵۵۳۰۱-۰۶۲۸۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۳۰۶B BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL TO COWL
۵۵۳۰۶-۰۶۰۸۰ ۱
۵۵۳۰۷E BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۳۰۷-۰۶۰۸۰ ۱
۵۵۳۱۵A SPACER, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۱۵-۴۸۱۶۰ ۲
۵۵۳۱۷A PANEL, INSTRUMENT SIDE, RH
۵۵۳۱۷-۰۶۱۳۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۳۱۸C PANEL, INSTRUMENT SIDE, LH
۵۵۳۱۸-۰۶۱۱۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۳۲۸ PIN, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۳۲۸-۶۰۰۹۰ ۴
۵۵۳۳۱ REINFORCEMENT, INSTRUMENT PANEL
۵۵۳۳۰-۰۶۳۱۰ ۱
۵۵۳۹۴B BOLT, INSTRUMENT PANEL
۹۰۱۱۹-T0358 ۲
۵۵۳۹۴C BOLT, INSTRUMENT PANEL
۹۰۱۱۹-T0357 ۳
۵۵۴۰۱F CLIP(FOR SAFETY PAD)
۵۲۱۶۱-۰۲۰۲۰ ۲ $۲٫۴۱
۵۵۴۰۵B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER
۵۵۴۰۵-۰۶۱۵۰ ۱
۵۵۴۰۸F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.1
۵۵۴۷۲-۰۶۰۸۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۴۰۹F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.2
۵۵۴۷۳-۰۶۰۸۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۴۵۸A CAP, INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD
۵۵۴۵۸-۲۲۱۱۰ ۵
۵۵۵۱۰F COVER ASSY, SPEAKER OPENING, NO.1
۵۵۵۱۰-۰۶۰۲۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۷۳۹۶۰A AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL PASSENGER W/O DOOR
۷۳۹۶۰-۰۶۱۹۰

diag_1tNAx1N

۵۵۰۱۱A GARNISH SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۰۱۱-۰۶۰۵۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۰۱۲A GARNISH SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۰۱۲-۰۶۰۲۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۳۰۳B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT, LOWER
۵۵۳۰۳-۰۶۲۸۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۳۰۳-۰۶۲۸۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۳۰۳-۰۶۲۸۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۳۱۲A CLIP, INSTRUMENT PANEL
۹۰۴۶۷-۱۳۰۸۲-A0 MELLOW WHITE ۵ $۱٫۱۹
۵۵۳۴۵-۰۶۰۲۰ *** STD. PART
۵۵۴۱۰C PANEL ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH
۵۵۴۱۰-۰۶۰۳۱-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۴۳۲D PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER NO.1
۵۵۳۰۲-۰۶۱۱۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۳۰۲-۰۶۱۱۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۳۰۲-۰۶۱۱۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۴۷۴C GARNISH, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL, NO.1
۵۵۴۷۴-۰۶۲۵۰-B0 MD.SILVER, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۴۷۵A GARNISH, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL, NO.2
۵۵۴۷۵-۰۶۲۵۰-B0 MD.SILVER, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۴۸۰D PANEL ASSY, INSTRUMENT PANEL FINISH, LWR
۵۵۴۸۰-۰۶۱۷۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۵۰۱A DOOR SUB-ASSY, GLOVE COMPARTMENT
۵۵۵۰۱-۰۶۱۱۰-A0 IVORY, TRIM0* ۱
۵۵۵۰۱-۰۶۱۱۰-B0 GRAY, TRIM1* ۱
۵۵۵۰۱-۰۶۱۱۰-C0 BLACK, TRIM2* ۱
۵۵۵۳۶B COVER, LIGHT CONTROL SWITCH HOLE
۵۵۵۳۶-۶۰۰۲۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱ $۵٫۶۵
۵۵۵۳۹ COVER, SPARE SWITCH HOLE
۵۵۵۳۹-۵۲۰۶۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* X $۵٫۳۸
۵۵۵۵۷A CUSHION, GLOVE COMPARTMENT DOOR CHECK
۵۵۵۵۷-۶۰۰۵۰ ۲
۵۵۵۵۷C DAMPER, GLOVE COMPARTMENT DOOR
۵۵۰۵۴-۴۷۰۱۰ ۱
۵۵۶۰۷ COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2
۵۵۶۰۷-۰۶۰۶۰ ۱
۵۵۶۵۰ REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
۵۵۶۵۰-۰۶۱۶۱-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۶۶۰ REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
۵۵۶۶۰-۰۶۱۷۰-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* ۱
۵۵۶۷۰ REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.3
۵۵۶۷۰-۰۶۲۰۱-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2*

diag_1tNAx1N

۵۵۳۴۵-۰۶۰۲۰ *** STD. PART
۵۵۴۲۰A PANEL ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER
۵۵۴۲۰-۰۶۰۵۰ AUDIO-RADIO LESS 6SPEAKER ۱
۵۵۵۲۲B COVER, RADIO TUNER OPENING
۵۵۵۲۲-۰K010 AUDIO-RADIO LESS 6SPEAKER ۱ $۲۵٫۶۲
۹۰۴۶۸-۰۵۱۳۸ *** STD. PART $۱٫۱۹
۹۳۵۶۸-۵۵۰۱۴ *** STD. PART

diag_1tNAx1N

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید