خانه » لوازم یدکی لکسوس » لوازم یدکی RX » لوازم بدنه RX » سپر جلو لکسوس RX350 مدل ۲۰۱۲
۴۷۷۴۹-۵۰۰۹۰ *** STD. PART € ۰٫۵۶
۵۲۱۱۴A BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING
۵۲۱۱۴-۴۸۱۹۰ MOROCCO SPEC, TYPE A:REFER ILLUST. ۱
۵۲۱۱۴-۴۸۲۰۰ TYPE B:REFER ILLUST. ۱
۵۲۱۱۹A سپر جلو
۵۲۱۱۹-۴۸۹۸۸ MOROCCO SPEC ۱
۵۲۱۱۹-۴۸۹۸۹ MOROCCO SPEC&CLEARANCE & BACK SONAR-WITH ۱
۵۲۱۱۹-۴۸۹۹۲ ۱
۵۲۱۱۹-۴۸۹۹۳ CLEARANCE & BACK SONAR-WITH ۱
۵۲۱۲۷D COVER, FRONT BUMPER HOLE, RH
۵۲۱۲۷-۴۸۹۰۹  درپوش سپر جلو راست ۱
۵۲۱۲۸B COVER, FRONT BUMPER HOLE, LH
۵۲۱۲۸-۴۸۹۰۵  درپوش سپر جلو چپ ۱
۵۲۱۳۱A REINFORCEMENT, FRONT BUMPER
۵۲۱۳۱-۴۸۱۱۰  دیاق آهنی پشت سپر ۱
۵۲۱۶۱C PIECE, FRONT BUMPER
۵۲۱۶۱-۱۶۰۱۰ ۱ € ۲٫۱۵
۵۲۱۹۷E BRACKET, FRONT BUMPER SEAL
۵۲۱۹۷-۳۰۰۴۰ ۲ € ۳٫۸۱
۵۲۴۲۱A PAD, FRONT BUMPER
۵۲۴۶۲-۴۸۰۱۰ ۲
۵۲۵۳۵ RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, RH
۵۲۵۳۵-۴۸۰۱۲  کشویی سپر جلو راست ۱
۵۲۵۳۵C RETAINER, FRONT BUMPER SIDE
۵۲۵۳۵-۲۸۰۲۰ ۸ € ۲٫۱۹
۵۲۵۳۶ RETAINER, FRONT BUMPER SIDE, LH
۵۲۵۳۶-۴۸۰۱۲  کشویی سپر جلو چپ ۱
۵۲۶۱۱ ABSORBER, FRONT BUMPER ENERGY
۵۲۶۱۱-۴۸۰۸۰  ضربه گیر پشت سپر جلو ۱
۵۲۶۱۱A ABSORBER, FRONT BUMPER ENERGY, RH
۵۲۶۱۳-۴۸۰۱۰  ضربه گیر پشت سپر جلو راست ۱
۵۲۶۱۲ ABSORBER, FRONT BUMPER ENERGY, LH
۵۲۶۱۲-۴۸۰۱۰  ضربه گیر پشت سپر جلو چپ ۱
۵۲۷۱۱A GARNISH, FRONT BUMPER
۵۲۷۱۱-۴۸۰۳۰  زیر سپر راست ۱
۵۲۷۱۲A GARNISH, FRONT BUMPER, LH
۵۲۷۱۲-۴۸۰۱۰  زیر سپر چپ ۱
۵۳۱۱۲E GRILLE, RADIATOR, LOWER NO.1
۵۳۱۱۲-۴۸۱۰۰  زیر سپر ۱
۵۳۳۸۴C CUSHION, HOOD, CENTER
۵۳۳۸۴-۲۲۰۷۰ ۲ € ۴٫۰۶
۵۳۸۷۹H RETAINER, FRONT FENDER LINER
۵۳۸۷۹-۵۰۰۲۰ ۴ € ۶٫۸۸
۷۵۹۲۱E TAPE, BLACK OUT, NO.1 RH
۷۵۹۲۱-۴۸۰۴۱ ۱
۷۵۹۲۲D TAPE, BLACK OUT, NO.1 LH
۷۵۹۲۲-۴۸۰۴۱ ۱
۸۱۴۸۱E قاب پرژکتور راست
۸۱۴۸۱-۴۸۰۸۰-A0 WHITE PEARL CS., 077 ۱
۸۱۴۸۱-۴۸۰۸۰-B2 SILVER M.M., 1G1 ۱
۸۱۴۸۱-۴۸۰۸۰-B3 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۸۱۴۸۱-۴۸۰۸۰-C0 BLACK, 212 ۱
۸۱۴۸۱-۴۸۰۸۰-C1 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۸۱۴۸۱-۴۸۰۸۰-D0 RED MC.CS., 3R1 ۱
۸۱۴۸۱-۴۸۰۸۰-E2 SLEEK ECRU ME., 4U7 ۱
۸۱۴۸۱-۴۸۰۸۰-J1 SILVERY BLUE ME., 8U9 ۱
۸۱۴۸۲C قاب پرژکتور چپ
۸۱۴۸۲-۴۸۰۸۰-A0 WHITE PEARL CS., 077 ۱
۸۱۴۸۲-۴۸۰۸۰-B2 SILVER M.M., 1G1 ۱
۸۱۴۸۲-۴۸۰۸۰-B3 MERCURY GRAY MC., 1H9 ۱
۸۱۴۸۲-۴۸۰۸۰-C0 BLACK, 212 ۱
۸۱۴۸۲-۴۸۰۸۰-C1 STARLIGHT BLACK GF., 217 ۱
۸۱۴۸۲-۴۸۰۸۰-D0 RED MC.CS., 3R1 ۱
۸۱۴۸۲-۴۸۰۸۰-E2 SLEEK ECRU ME., 4U7 ۱
۸۱۴۸۲-۴۸۰۸۰-J1 SILVERY BLUE ME., 8U9 ۱

diag_1x3SG39

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید