خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی لندکروزر » لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر » گاردون لندکروزر استیشن۹۸-۲۰۰۷
۰۴۳۷۱G SPIDER KIT, FRONT PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT
۰۴۳۷۱-۳۶۰۸۰ W/O(PAINTED) ۱ $۳۹٫۵۰
۰۴۳۷۱-۶۰۰۵۱  چهار شاخه گاردان جلو ۲ $۱۰۷٫۸۲
۳۷۱۰۱A PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT)
۹۰۹۳۷-۰۱۱۸۴ ۴G, T=1.6 X $۴٫۵۱
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۱ ۸G, T=1.6 X $۴٫۸۶
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۲ ۱۲G, T=4.5 X $۶٫۴۴
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۳ ۱۶G, T=4.5 X $۷٫۰۰
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۴ ۲۰G, T=4.5 X $۷٫۶۷
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۸ ۲۴G, T=4.5, L=25.1 X $۷٫۳۹
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۹ ۲۸G, T=6, L=22.7 X $۷٫۳۹
۹۰۹۳۷-۰۱۲۰۰ ۳۲G, T=6, L=24.3 X $۸٫۳۰
۹۰۹۳۷-۰۱۲۶۸ ۳۶G, L=23.1, T=8.0 X $۱۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۲۶۹ ۴۰G, L=25.6 X $۱۴٫۰۰
۹۰۹۳۷-۰۱۲۷۰ ۴۴G, L=22.6 X $۱۴٫۱۱
۹۰۹۳۷-۰۱۲۷۱ ۴۸G, L=24.6 X $۱۴٫۳۹
۹۰۹۳۷-۰۱۲۷۲ ۵۲G, L=26.7 X $۱۴٫۷۵
۹۰۹۳۷-۰۱۲۷۳ ۵۶G, L=28.7 X $۱۵٫۱۴
۹۰۹۳۷-۰۱۲۷۴ ۶۰G, L=28.7 X $۱۵٫۶۶
۳۷۱۰۱B PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT)
۹۰۹۳۷-۰۱۱۳۲ ۱۰G, L=20.7 X $۳٫۶۰
۹۰۹۳۷-۰۱۱۳۶ ۲۰G, L=41.4 X $۷٫۵۵
۹۰۹۳۷-۰۱۱۴۰ ۳۰G, L=62.2 X $۷٫۵۵
۹۰۹۳۷-۰۱۱۴۷ ۲G, T=2.0 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۴۸ ۴G, T=2.0 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۴۹ ۶G, L=12.4 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۰ ۸G, L=16.6 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۱ ۱۲G, L=24.9 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۲ ۱۴G, L=29.0 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۳ ۱۶G, L=33.2 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۴ ۱۸G, L=37.3 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۵ ۲۲G, L=45.6 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۶ ۲۴G, L=49.7 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۷ ۲۶G, L=53.9 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۸ ۲۸G, L=58.1 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۰ ۲G X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۱ ۴G X $۴٫۶۷
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۲ ۶G X $۵٫۵۴
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۳ ۸G X $۶٫۱۷
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۴ ۱۰G X $۶٫۸۸
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۵ ۱۲G X $۷٫۳۹
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۶ ۱۴G X $۷٫۸۷
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۷ ۱۶G, T=2.0 X $۸٫۳۴
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۸ ۱۸G, T=2.0 X $۸٫۷۸
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۹ ۲۰G, T=2.0 X $۹٫۲۹
۹۰۹۳۷-۰۱۳۰۰ ۲۲G, T=2.0 X $۹٫۶۵
۹۰۹۳۷-۰۱۳۰۱ ۲۴G, T=2.0 X $۱۰٫۰۸
۹۰۹۳۷-۰۱۳۰۲ ۲۶G, T=2.0 X $۱۰٫۴۴
۹۰۹۳۷-۰۱۳۰۳ ۲۸G, T=2.0 X $۱۰٫۷۱
۹۰۹۳۷-۰۱۳۰۴ ۳۰G, T=2.0 X $۱۱٫۱۱
۳۷۱۴۰ SHAFT ASSY, PROPELLER, FRONT
۳۷۱۴۰-۶۰۴۴۰  گاردون جلو ۱ $۶۶۰٫۴۷
۳۷۱۴۰A BOLT (F0R FRONT PROPELLER SHAFT)
۹۰۱۰۵-۱۰۴۲۴ ۴ $۱٫۲۷
۳۷۱۴۰B NUT (F0R FRONT PROPELLER SHAFT)
۹۰۱۷۸-۱۰۰۰۶ ۸ $۱٫۰۳
۳۷۱۴۰C WASHER (F0R FRONT PROPELLER SHAFT)
۹۰۵۶۰-۱۰۱۰۱ ۸ $۱٫۵۸
۳۷۳۰۲A YOKE SUB-ASSY, FR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL J0INT SLEEVE
۳۷۳۰۲-۶۰۰۷۰ ۱ $۲۳۵٫۹۲
۳۷۳۱۵B Y0KE, FRONT PROPELLER SHAFT UNIVERSAL J0INT FLANGE
۳۷۳۱۵-۶۰۰۵۰ ۲ $۸۲٫۲۸
۳۷۳۳۱A COVER SUB-ASSY, FRONT PROPELLER SHAFT SLIDING SHAFT DUST
۳۷۳۰۵-۶۰۰۳۰ ۱ $۳۳٫۴۵
۳۷۴۰۱D RING, SNAP (FOR FRONT PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING)
۹۰۵۲۰-۲۵۰۳۹ T=2.29, MARK 1 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۰ T=2.31, MARK 2 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۱ T=2.33, NO MARK ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۲ T=2.35, BROWN ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۳ T=2.37, BLUE ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۴ T=2.39, MARK 6 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۵ T=2.41, MARK 7 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۶ T=2.43, MARK 8 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۷ T=2.45, MARK 9 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۸ T=2.47, MARK 10 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۹ T=2.49, MARK A ۸ $۲٫۱۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۰ T=2.51, MARK B ۸ $۲٫۱۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۱ T=2.53, MARK C ۸ $۲٫۱۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۲ T=2.55, MARK D ۸ $۲٫۱۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۳ T=2.57, MARK E ۸ $۲٫۱۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۴ T=2.19, MARK D ۸ $۱٫۲۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۵ T=2.21, MARK E ۸ $۱٫۲۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۶ T=2.23, MARK F ۸ $۱٫۲۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۷ T=2.25, MARK G ۸ $۱٫۲۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۸ T=2.27, MARK H ۸ $۱٫۲۷
۳۷۴۰۲C BEARING, FRONT PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT SPIDER
۳۷۴۰۲-۶۰۰۵۰ ۸ $۲۰٫۴۲

diag_1wPc8X7

۰۴۳۷۱H چهار شاخه گاردان عقب
۰۴۳۷۱-۳۶۰۸۰ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION, W/O(PAINTED) ۱ $۳۹٫۵۰
۰۴۳۷۱-۶۰۰۷۰ TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION ۲ $۱۱۰٫۶۲
۳۷۱۰۱A PIECE, BALANCE, NO.1 (FOR PROPELLER SHAFT)
۹۰۹۳۷-۰۱۱۸۴ ۴G, T=1.6 X $۴٫۵۱
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۱ ۸G, T=1.6 X $۴٫۸۶
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۲ ۱۲G, T=4.5 X $۶٫۴۴
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۳ ۱۶G, T=4.5 X $۷٫۰۰
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۴ ۲۰G, T=4.5 X $۷٫۶۷
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۸ ۲۴G, T=4.5, L=25.1 X $۷٫۳۹
۹۰۹۳۷-۰۱۱۹۹ ۲۸G, T=6, L=22.7 X $۷٫۳۹
۹۰۹۳۷-۰۱۲۰۰ ۳۲G, T=6, L=24.3 X $۸٫۳۰
۹۰۹۳۷-۰۱۲۶۸ ۳۶G, L=23.1, T=8.0 X $۱۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۲۶۹ ۴۰G, L=25.6 X $۱۴٫۰۰
۹۰۹۳۷-۰۱۲۷۰ ۴۴G, L=22.6 X $۱۴٫۱۱
۹۰۹۳۷-۰۱۲۷۱ ۴۸G, L=24.6 X $۱۴٫۳۹
۹۰۹۳۷-۰۱۲۷۲ ۵۲G, L=26.7 X $۱۴٫۷۵
۹۰۹۳۷-۰۱۲۷۳ ۵۶G, L=28.7 X $۱۵٫۱۴
۹۰۹۳۷-۰۱۲۷۴ ۶۰G, L=28.7 X $۱۵٫۶۶
۳۷۱۰۱B PIECE, BALANCE, NO.2 (FOR PROPELLER SHAFT)
۹۰۹۳۷-۰۱۱۳۲ ۱۰G, L=20.7 X $۳٫۶۰
۹۰۹۳۷-۰۱۱۳۶ ۲۰G, L=41.4 X $۷٫۵۵
۹۰۹۳۷-۰۱۱۴۰ ۳۰G, L=62.2 X $۷٫۵۵
۹۰۹۳۷-۰۱۱۴۷ ۲G, T=2.0 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۴۸ ۴G, T=2.0 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۴۹ ۶G, L=12.4 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۰ ۸G, L=16.6 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۱ ۱۲G, L=24.9 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۲ ۱۴G, L=29.0 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۳ ۱۶G, L=33.2 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۴ ۱۸G, L=37.3 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۵ ۲۲G, L=45.6 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۶ ۲۴G, L=49.7 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۷ ۲۶G, L=53.9 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۱۵۸ ۲۸G, L=58.1 X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۰ ۲G X $۳٫۶۸
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۱ ۴G X $۴٫۶۷
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۲ ۶G X $۵٫۵۴
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۳ ۸G X $۶٫۱۷
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۴ ۱۰G X $۶٫۸۸
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۵ ۱۲G X $۷٫۳۹
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۶ ۱۴G X $۷٫۸۷
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۷ ۱۶G, T=2.0 X $۸٫۳۴
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۸ ۱۸G, T=2.0 X $۸٫۷۸
۹۰۹۳۷-۰۱۲۹۹ ۲۰G, T=2.0 X $۹٫۲۹
۹۰۹۳۷-۰۱۳۰۰ ۲۲G, T=2.0 X $۹٫۶۵
۹۰۹۳۷-۰۱۳۰۱ ۲۴G, T=2.0 X $۱۰٫۰۸
۹۰۹۳۷-۰۱۳۰۲ ۲۶G, T=2.0 X $۱۰٫۴۴
۹۰۹۳۷-۰۱۳۰۳ ۲۸G, T=2.0 X $۱۰٫۷۱
۹۰۹۳۷-۰۱۳۰۴ ۳۰G, T=2.0 X $۱۱٫۱۱
۳۷۱۱۰ گاردون
۳۷۱۱۰-۶A320 TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۷۶۹٫۵۹
۳۷۱۱۰-۶A630 TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۸۲۹٫۷۷
۳۷۱۱۰A BOLT (FOR PROPELLER SHAFT)
۹۰۱۰۵-۱۱۰۴۴ *۱۱-۱٫۰۰PX28-16 ۴ $۱٫۷۴
۳۷۱۱۰D NUT (FOR PROPELLER SHAFT)
۹۰۱۷۸-۱۱۰۰۱ ۸ $۱٫۲۷
۳۷۱۱۰E WASHER (FOR PROPELLER SHAFT)
۹۰۲۰۱-۱۱۰۱۳ ۸ $۰٫۷۹
۳۷۳۰۲B YOKE SUB-ASSY, RR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL J0INT SLEEVE
۳۷۳۰۲-۳۶۰۲۰ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۲۰۱٫۴۸
۳۷۳۰۲-۶۰۰۸۰ TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۲۳۵٫۹۲
۳۷۳۱۵C YOKE, NO.1, REAR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT FLANGE
۳۷۳۱۵-۳۵۰۶۰ TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION ۲ $۸۷٫۲۶
۳۷۳۱۵-۳۶۰۲۰ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION ۲ $۱۰۸٫۸۸
۳۷۳۳۱B COVER SUB-ASSY, REAR PROPELLER SHAFT SLIDING SHAFT DUST
۳۷۳۰۵-۳۶۰۵۰ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۲۶٫۹۶
۳۷۳۰۵-۶۰۰۳۰ TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION ۱ $۳۳٫۴۵
۳۷۴۰۱E RING, SNAP (FOR REAR PROPELLER SHAFT JOINT SPIDER BEARING)
۹۰۵۲۰-۲۵۰۳۹ T=2.29, MARK 1 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۰ T=2.31, MARK 2 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۱ T=2.33, NO MARK ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۲ T=2.35, BROWN ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۳ T=2.37, BLUE ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۴ T=2.39, MARK 6 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۵ T=2.41, MARK 7 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۶ T=2.43, MARK 8 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۷ T=2.45, MARK 9 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۸ T=2.47, MARK 10 ۸ $۲٫۲۱
۹۰۵۲۰-۲۵۰۴۹ T=2.49, MARK A ۸ $۲٫۱۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۰ T=2.51, MARK B ۸ $۲٫۱۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۱ T=2.53, MARK C ۸ $۲٫۱۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۲ T=2.55, MARK D ۸ $۲٫۱۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۳ T=2.57, MARK E ۸ $۲٫۱۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۴ T=2.19, MARK D ۸ $۱٫۲۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۵ T=2.21, MARK E ۸ $۱٫۲۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۶ T=2.23, MARK F ۸ $۱٫۲۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۷ T=2.25, MARK G ۸ $۱٫۲۷
۹۰۵۲۰-۲۵۰۵۸ T=2.27, MARK H ۸ $۱٫۲۷
۹۰۵۲۰-۲۹۰۳۹ T=1.99, MARK 1 ۸ $۱٫۶۲
۹۰۵۲۰-۲۹۰۴۰ T=2.01, MARK 2 ۸ $۱٫۶۲
۹۰۵۲۰-۲۹۰۴۱ T=2.03, MARK 3 ۸ $۱٫۶۲
۹۰۵۲۰-۲۹۰۴۲ T=2.05, MARK 4 ۸ $۱٫۶۲
۹۰۵۲۰-۲۹۰۴۳ T=2.07, MARK 5 ۸ $۱٫۶۲
۹۰۵۲۰-۲۹۰۴۴ T=2.09, MARK 6 ۸ $۱٫۶۲
۹۰۵۲۰-۲۹۰۴۵ T=2.11, MARK 7 ۸ $۱٫۶۲
۹۰۵۲۰-۲۹۰۴۶ T=2.13, MARK 8 ۸ $۱٫۶۲
۹۰۵۲۰-۲۹۰۴۷ T=2.15, MARK 9 ۸ $۱٫۶۲
۹۰۵۲۰-۲۹۰۴۸ T=2.17, MARK 10 ۸ $۱٫۶۲
۳۷۴۰۲D BEARING, REAR PROPELLER SHAFT UNIVERSAL JOINT SPIDER
۳۷۴۰۲-۳۶۰۷۰ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION ۸ $۲۰٫۵۳
۳۷۴۰۲-۳۶۰۸۰ TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION, WHITE PAINTED ۸ $۲۰٫۵۱
۹۰۴۱۶-۰۶۰۰۴ *** STD. PART $۱۱٫۲۳
۹۶۴۵۱-۰۰۶۰۰ *** STD. PART $۲٫۱۰
 diag_1wPc8X7

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید