خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم بدنه کمری » درب عقب کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۶۷۰۰۳ درب عقب راست کمری
۶۷۰۰۳-۰۶۱۲۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۸/۲۰۰۶) ۱
۶۷۰۰۳-۰۶۱۲۱ (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱
۶۷۰۰۳C CUSHION, REAR DOOR PANEL
۹۰۵۴۱-۰۹۱۱۷ ۴ $۲٫۶۱
۶۷۰۰۴ درب عقب چپ کمری
۶۷۰۰۴-۰۶۱۲۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۸/۲۰۰۶) ۱
۶۷۰۰۴-۰۶۱۲۱ (۱۰/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ $۴۹۰٫۳۰
۶۷۱۱۳ PANEL, REAR DOOR, OUTER RH
۶۷۱۱۳-۰۶۰۷۰  رودری از بیرون درب عقب راست ۱
۶۷۱۱۴ PANEL, REAR DOOR, OUTER LH
۶۷۱۱۴-۰۶۰۷۰  رودری از بیرون درب عقب چپ ۱
۶۷۴۰۷F FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR LOWER RH
۶۷۴۰۷-۳۳۰۷۰ ۱ $۷۲٫۳۹
۶۷۴۰۸F FRAME SUB-ASSY, REAR DOOR WINDOW, REAR LOWER LH
۶۷۴۰۸-۳۳۰۷۰ ۱ $۷۲٫۳۹
۶۷۴۸۵G SEAL, REAR DOOR REAR LOWER FRAME, RH
۶۷۴۸۲-۰۶۰۲۰ ۱
۶۷۴۸۶D SEAL, REAR DOOR REAR LOWER FRAME, LH
۶۷۴۸۲-۰۶۰۲۰ ۱
۶۷۶۷۳A GARNISH, REAR DOOR FRAME, RH
۶۷۶۷۳-۰۶۰۵۰ ۱
۶۷۶۷۴A GARNISH, REAR DOOR FRAME, LH
۶۷۶۷۴-۰۶۰۵۰ ۱
۶۷۸۳۶ COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION, RH
۶۷۸۳۶-۱۲۰۴۰ ۱ $۹٫۸۸
۶۷۸۳۶H COVER, REAR DOOR LOCK CHILD PROTECTION, LH
۶۷۸۳۶-۱۲۰۴۰ ۱ $۹٫۸۸
۶۷۸۴۱E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, RH
۶۷۸۴۱-۰۶۱۲۰ ۱
۶۷۸۴۲E COVER, REAR DOOR SERVICE HOLE, LH
۶۷۸۴۲-۰۶۱۲۰ ۱
۶۷۸۶۷D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, RH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰  خار لاستیک دور درب عقب ۱۷ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۸D RETAINER, REAR DOOR WEATHERSTRIP, LH
۶۷۸۶۷-۱۲۱۵۰  خار لاستیک دور درب عقب ۱۷ $۲٫۹۳
۶۷۸۶۹D CLIP, DOOR WEATHERSTRIP
۹۰۴۶۷-۰۵۰۱۷-C0 BLACK ۲ $۱٫۰۳
۶۷۸۷۱ WEATHERSTRIP, REAR DOOR, RH
۶۷۸۷۱-۰۶۰۷۰  لاستیک دور درب عقب راست ۱
۶۷۸۷۲ WEATHERSTRIP, REAR DOOR, LH
۶۷۸۷۲-۰۶۰۷۰  لاستیک دور درب عقب چپ ۱
۶۸۱۰۳ شیشه درب عقب راست
۶۸۱۰۳-۰۶۱۴۰ TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN ۱ $۱۱۹٫۹۹
۶۸۱۰۴ شیشه درب عقب چپ
۶۸۱۰۴-۰۶۱۴۰ TEMPERED GLASS, T=4.0, GREEN ۱ $۱۱۹٫۹۹
۶۸۱۲۳B شیشه لچکی درب عقب راست
۶۸۱۲۳-۰۶۱۰۰ TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN ۱
۶۸۱۲۴B شیشه لچکی درب عقب چپ
۶۸۱۲۴-۰۶۱۰۰ TEMPERED GLASS, T=3.5, GREEN ۱
۶۸۱۴۲C RUN, REAR DOOR GLASS, RH
۶۸۱۴۲-۰۶۰۶۰  کلاف دور شیشه درب عقب راست ۱
۶۸۱۵۲C RUN, REAR DOOR GLASS, LH
۶۸۱۵۲-۰۶۰۶۰  کلاف دور شیشه درب عقب چپ ۱
۶۸۱۸۸ لاستیک دور لچکی درب عقب راست
۶۸۱۸۸-۰۶۰۵۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۱۰/۲۰۰۶) ۱
۶۸۱۸۸-۰۶۰۵۱ (۱۱/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱
۶۸۱۸۹ لاستیک دور لچکی درب عقب چپ
۶۸۱۸۹-۰۶۰۵۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۱۰/۲۰۰۶) ۱
۶۸۱۸۹-۰۶۰۵۱ (۱۱/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱
۶۸۶۳۰D CHECK ASSY, REAR DOOR, RH
۶۸۶۳۰-۰۶۰۶۰  ترمز درب عقب راست ۱
۶۸۶۴۰A CHECK ASSY, REAR DOOR, LH
۶۸۶۴۰-۰۶۰۶۰  ترمز درب عقب چپ ۱
۷۵۹۷۷H STRIPE, REAR DOOR OUTSIDE, LOWER RH
۷۵۹۷۷-۰۶۰۲۰ ۱
۷۵۹۷۸H STRIPE, REAR DOOR OUTSIDE, LOWER LH
۷۵۹۷۸-۰۶۰۲۰ ۱
۷۵۹۸۷F STRIPE, REAR DOOR, OUTSIDE, RH
۷۵۹۸۷-۰۶۰۲۰  زه آبگیر بالای درب عقب راست ۱
۷۵۹۸۸C STRIPE, REAR DOOR, OUTSIDE LH
۷۵۹۸۸-۰۶۰۲۰  زه آبگیر بالای درب عقب چپ ۱

 

diag_1wPc8X7

۶۷۶۰۳ رودری از داخل درب عقب راست
۶۷۶۳۰-۰۶۵۴۰-B5 MD.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۳۰-۰۶۵۴۰-E4 ASH BROWN, TRIM4* ۱
۶۷۶۰۳B CLIP(FOR REAR DOOR TRIM BOARD)
۹۰۴۶۷-۰۹۲۰۶  خار رودری ۱۴ $۱٫۲۳
۶۷۶۰۴ رودری از داخل درب عقب چپ
۶۷۶۴۰-۰۶۵۴۰-B5 MD.GRAY, TRIM1* ۱
۶۷۶۴۰-۰۶۵۴۰-E4 ASH BROWN, TRIM4* ۱
۶۷۹۲۳-۰۶۰۴۰ *** STD. PART
۶۸۱۷۳B WEATHERSTRIP, REAR DOOR GLASS, INNER RH
۶۸۱۷۳-۰۶۰۶۰  زه آبگیر شیشه درب عقب از داخل راست ۱

۶۸۱۷۴-۰۶۰۶۰        زه آبگیر شیشه درب عقب از داخل چپ

diag_1wPc8X7

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید