خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » انژکتور کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۲۲۰۳۰ BODY ASSY, THROTTLE W/MOTOR
۲۲۰۳۰-۲۸۰۷۰  دریچه سوخت ۱ $۱,۱۸۳٫۸۲
۲۲۲۳۱B HOSE, THROTTLE BODY
۲۲۲۳۱-۲۸۰۷۰ ۱ $۱۲٫۶۱
۲۲۲۳۱C HOSE, THROTTLE BODY, NO.1
۲۲۲۳۱-۲۸۱۰۰ ۱ $۶٫۳۷
۲۲۲۳۱D CLAMP OR CLIP(FOR THROTTLE BODY HOSE)
۹۰۴۶۷-۱۲۰۵۶ ۱ $۰٫۹۱
۲۲۲۳۲ HOSE, THROTTLE BODY, NO.2
۲۲۲۳۲-۲۸۰۱۰ ۱ $۵٫۴۶
۲۲۲۳۲A CLAMP OR CLIP(FOR THROTTLE BODY HOSE)
۹۰۴۶۷-۱۲۰۵۶ ۱ $۰٫۹۱
۲۲۲۷۱ GASKET, THROTTLE BODY
۲۲۲۷۱-۲۸۰۲۰ ۱ $۵٫۸۱
۲۳۲۵۰ INJECTOR ASSY, FUEL
۲۳۲۰۹-۰H070 (L)سوزن انژکتور ۴
۲۳۲۰۹-۲۸۰۸۰ (J)سوزن انژکتور ۴ $۲۸۸٫۷۴
۲۳۲۵۰B واشر سوزن انژکتور
۹۰۳۰۱-۰۷۰۲۴ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۶/۲۰۰۶) ۴ $۳٫۰۱
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۷ (۰۷/۲۰۰۶ – ۰۵/۲۰۰۹) ۴ $۳٫۰۱
۲۳۲۷۰ DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
۲۳۲۷۰-۲۸۰۵۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۱/۲۰۰۷) ۱ $۱۴۵٫۸۱
۲۳۲۷۰-۲۸۰۵۱ (۰۲/۲۰۰۷ – ۱۲/۲۰۰۷) ۱ $۱۴۵٫۴۲
۲۳۲۷۰F RING, O(FOR PULSATION DAMPER)
۹۰۳۰۱-۰۷۰۳۷ ۱ $۳٫۰۱
۲۳۲۹۱ INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
۲۳۲۹۱-۴۱۰۱۰ ۴ $۳٫۸۰
۲۳۸۰۷ PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
۲۳۸۱۴-۲۸۰۳۱  ریل سوخت ۱ $۶۶٫۹۴
۲۳۸۰۷V SPACER, NO.1(FOR DELIVERY PIPE)
۹۰۵۶۱-۰۸۰۵۳ ۲ $۳٫۲۰
۲۳۸۴۱B CLAMP, FUEL PIPE, NO.1(FOR EFI)
۲۳۸۴۱-۲۱۰۵۰ (۰۵/۲۰۰۷ – ۰۵/۲۰۰۹) ۱ $۲٫۷۳
۲۳۸۴۱-۲۸۰۱۰ (۰۶/۲۰۰۶ – ۰۳/۲۰۰۷) ۱ $۲٫۸۱
۲۳۸۴۲A CLAMP, FUEL PIPE, NO.2(FOR EFI)
۲۳۸۴۲-۲۸۰۱۰ ۱ $۸٫۵۰
۲۳۸۴۹A SUPPORT, FUEL PIPE
۲۳۸۴۹-۲۸۰۵۰ ۱ $۳٫۶۸
۲۳۹۰۱ TUBE SUB-ASSY, FUEL
۲۳۹۰۱-۲۸۳۲۰ ۱ $۶۶٫۷۸
۲۵۷۱۹B TANK, VACUUM SURGE
۲۵۷۱۹-۲۸۰۴۰  مخزن مکش ۱ $۲۲٫۵۰
۸۲۷۱۱-۲۶۳۸۰ *** STD. PART $۲٫۱۷
۹۰۱۰۹-۰۶۳۵۱ *** STD. PART $۱٫۲۷
۹۰۴۶۹-۱۲۰۱۲ *** STD. PART $۵٫۸۵
۹۱۵۱۱-C0850 *** STD. PART $۱٫۳۴
۹۱۶۳۱-G0614 *** STD. PART $۰٫۷۹

diag_1iKhDXX

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید