خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » میل لنگ و پیستون کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۱۱۷۱۱ BEARING, CRANKSHAFT
۱۱۷۱۱-۰H020-01 یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۱۱-۰H020-02 یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۱۱-۰H020-03 یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۱۱-۰H020-04 یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۱ یاتاقان ثابت ۵ $۹٫۷۵
۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۲ یاتاقان ثابت ۵ $۹٫۷۵
۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۳ یاتاقان ثابت ۵ $۹٫۷۵
۱۱۷۱۱-۲۸۰۲۰-۰۴ یاتاقان ثابت ۵ $۹٫۷۵
۱۱۷۲۱ BEARING, CRANKSHAFT, NO.2
۱۱۷۲۱-۰H020-01
یاتاقان ثابت
۵
۱۱۷۲۱-۰H020-02 یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۲۱-۰H020-03 یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۲۱-۰H020-04 یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۲۱-۲۸۰۲۰-۰۱ یاتاقان ثابت ۵ $۹٫۷۵
۱۱۷۲۱-۲۸۰۲۰-۰۲ یاتاقان ثابت ۵ $۹٫۷۵
۱۱۷۲۱-۲۸۰۲۰-۰۳ یاتاقان ثابت ۵ $۹٫۷۰
۱۱۷۲۱-۲۸۰۲۰-۰۴ یاتاقان ثابت ۵ $۹٫۷۵
۱۱۷۹۱ بغل یاتاقان
۱۱۷۹۱-۰H020 STD, (L) (06/2006 – 11/2007) ۲
۱۱۷۹۱-۰H021 STD, (L) (12/2007 – 05/2009) ۲
۱۱۷۹۱-۲۸۰۲۰ STD, (J) ۲ $۲۵٫۵۸
۱۱۹۱۱ BEARING, BALANCESHAFT, NO.1
۱۱۹۱۱-۰H010-01 MARK 1, (L):REFER R/M ۸
۱۱۹۱۱-۰H010-02 MARK 2, (L):REFER R/M ۸
۱۱۹۱۱-۰H010-03 MARK 3, (L):REFER R/M ۸
۱۱۹۱۱-۲۸۰۱۰-۰۱ MARK 1, (J):REFER R/M ۸ $۷٫۶۴
۱۱۹۱۱-۲۸۰۱۰-۰۲ MARK 2, (J):REFER R/M ۸ $۷٫۶۴
۱۱۹۱۱-۲۸۰۱۰-۰۳ MARK 3, (J):REFER R/M ۸ $۷٫۶۴
۱۳۰۱۱ RING SET, PISTON
۱۳۰۱۱-۰H020 رینگ موتور استاندارد ۱
۱۳۰۱۱-۲۸۱۵۱ رینگ موتور استاندارد ۱ $۱۹۴٫۶۵
۱۳۰۴۱ BEARING, CONNECTING ROD
۱۳۲۸۱-۰H020-01 یاتاقان متحرک ۸
۱۳۲۸۱-۰H020-02 یاتاقان متحرک ۸
۱۳۲۸۱-۰H020-03 یاتاقان متحرک ۸
۱۳۲۸۱-۲۸۰۱۰-۰۱ یاتاقان متحرک ۸ $۹٫۰۴
۱۳۲۸۱-۲۸۰۱۰-۰۲ یاتاقان متحرک ۸ $۹٫۰۴
۱۳۲۸۱-۲۸۰۱۰-۰۳ یاتاقان متحرک ۸ $۹٫۰۴
۱۳۱۰۱A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
۹۰۵۲۰-۲۲۰۲۵  خار گژنپین ۸ $۲٫۸۹
۱۳۲۰۱ ROD SUB-ASSY, CONNECTING
۱۳۲۰۱-۰۹۱۷۰-A0 شاطون ۴
۱۳۲۰۱-۰۹۱۷۰-B0 شاطون ۴
۱۳۲۰۱-۰۹۱۷۰-C0 شاطون ۴
۱۳۲۰۱-۲۹۱۲۵-A0 شاطون ۴ $۱۶۷٫۷۲
۱۳۲۰۱-۲۹۱۲۵-B0 شاطون ۴ $۱۶۷٫۷۲
۱۳۲۰۱-۲۹۱۲۵-C0 شاطون ۴ $۱۶۷٫۷۲
۱۳۲۱۱ PISTON
۱۳۲۱۱-۰H030-A0
پیستون استاندارد
۴
۱۳۲۱۱-۰H030-B0
پیستون استاندارد
۴
۱۳۲۱۱-۰H030-C0
پیستون استاندارد
۴
۱۳۲۱۱-۲۸۰۳۱-A0
پیستون استاندارد
۴ $۶۸٫۹۹
۱۳۲۱۱-۲۸۰۳۱-B0
پیستون استاندارد
۴ $۶۸٫۹۹
۱۳۲۱۱-۲۸۰۳۱-C0
پیستون استاندارد
۴ $۶۸٫۹۹
۱۳۲۵۱ PIN, PISTON
۱۳۲۵۱-۲۸۰۱۰-A0 بوش گژنپین ۴ $۱۶٫۰۹
۱۳۲۵۱-۲۸۰۱۰-B0
بوش گژنپین
۴ $۱۶٫۰۹
۱۳۲۵۱-۲۸۰۱۰-C0
بوش گژنپین
۴ $۱۶٫۰۹
۱۳۲۵۱-۲۸۰۲۰-A0
بوش گژنپین
۴ $۱۶٫۰۵
۱۳۲۵۱-۲۸۰۲۰-B0
بوش گژنپین
۴ $۱۶٫۰۵
۱۳۲۵۱-۲۸۰۲۰-C0
بوش گژنپین
۴ $۱۶٫۰۵
۱۳۲۶۵ BOLT, CONNECTING ROD
۱۳۲۶۵-۲۸۰۱۰  پیچ شاطون ۸ $۴٫۳۵
۱۳۴۰۵ فلایویل
Not applicable
۱۳۴۰۵A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
Not applicable
۱۳۴۰۵B BOLT, FLYWHEEL SET
Not applicable
۱۳۴۱۱ CRANKSHAFT
۱۳۴۰۱-۲۸۰۱۰  میلنگ ۱ $۱,۱۵۶٫۸۸
۱۳۴۳۴A KEY(FOR OIL PUMP DRIVE SPLINE)
۹۵۱۶۱-۳۰۴۱۶ ۱ $۲٫۱۰
۱۳۴۵۳ GEAR, FLYWHEEL RING
Not applicable
۱۳۴۷۱ PULLEY, CRANKSHAFT
۱۳۴۷۰-۰H020 (L)فولی سر میلنگ ۱
۱۳۴۷۰-۲۸۰۲۰ (J)فولی سر میلنگ ۱ $۲۶۳٫۷۹
۱۳۴۷۱A KEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۵۱۶۱-۳۰۴۱۶ ۱ $۲٫۱۰
۱۳۴۷۱C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۱۱۹-۱۴۱۰۶ ۱ $۵٫۸۹
۱۳۵۱۹ GEAR, OIL PUMP DRIVE
۱۳۵۱۹-۰H040 (L)دنده سر میلنگ درایو اویل پمپ ۱
۱۳۵۱۹-۲۸۰۱۰ (J)دنده سر میلنگ درایو اویل پمپ ۱ $۸٫۱۸
۱۳۵۲۱ GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
۱۳۵۲۱-۰H040 (L) دنده تایم سر میلنگ ۱
۱۳۵۲۱-۲۸۰۳۰ (J)دنده تایم سر میلنگ ۱ $۱۷٫۳۶
۱۳۶۰۱A BALANCESHAFT SUB-ASSY, NO.1
۱۳۶۰۱-۲۸۰۳۰  میل بالانسر راست ۱ $۱۸۸٫۶۳
۱۳۶۰۲ BALANCESHAFT SUB-ASSY, NO.2
۱۳۶۰۲-۲۸۰۳۰  میل بالانسر چپ ۱ $۱۱۱٫۳۴
۱۹۳۱۵ PLATE, CRANK ANGLE SENSOR, NO.1
۱۹۳۱۵-۲۸۰۱۰  صفحه سنسور زاویه میلنگ ۱ $۱۴٫۵۵
 diag_1iKhDXX

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید