خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » میل سوپاپ و سوپاپ کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۱۱۸۱۱ BEARING, CAMSHAFT, NO.1
۱۱۸۱۱-۰H020-01 یاتاقان میل سوپاپ ۱
۱۱۸۱۱-۰H020-02 یاتاقان میل سوپاپ ۱
۱۱۸۱۱-۰H020-03 یاتاقان میل سوپاپ ۱
۱۱۸۱۱-۲۸۰۱۰-۰۱ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷٫۶۳
۱۱۸۱۱-۲۸۰۱۰-۰۲ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷٫۶۳
۱۱۸۱۱-۲۸۰۱۰-۰۳ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷٫۶۳
۱۱۸۲۱ BEARING, CAMSHAFT, NO.2
۱۱۸۲۱-۰H020-01 یاتاقان میل سوپاپ ۱
۱۱۸۲۱-۰H020-02 یاتاقان میل سوپاپ ۱
۱۱۸۲۱-۰H020-03 یاتاقان میل سوپاپ ۱
۱۱۸۲۱-۲۸۰۱۰-۰۱ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷٫۶۳
۱۱۸۲۱-۲۸۰۱۰-۰۲ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷٫۶۳
۱۱۸۲۱-۲۸۰۱۰-۰۳ یاتاقان میل سوپاپ ۱ $۷٫۶۳
۱۳۰۵۰ GEAR ASSY, CAMSHAFT TIMING
۱۳۰۵۰-۲۸۰۲۱  دنده VVTI ۱ $۲۵۱٫۷۳
۱۳۵۰۶ CHAIN SUB-ASSY
۱۳۵۰۶-۰H021 زنجیر موتور بلند ۱
۱۳۵۰۶-۲۸۰۱۱ زنجیر موتور بلند ۱ $۱۳۴٫۵۴
۱۳۵۰۶-۲۸۰۲۰ زنجیر موتور بلند ۱ $۱۳۴٫۵۴
۱۳۵۰۷ CHAIN SUB-ASSY, NO.2
۱۳۵۰۷-۰H010 (L) زنجیر موتور کوتاه ۱
۱۳۵۰۷-۲۸۰۱۰ (J) زنجیر موتور کوتاه ۱ $۵۶٫۸۱
۱۳۵۱۱ CAMSHAFT
۱۳۵۰۱-۲۸۰۴۰  میل سوپاپ ۱ $۳۹۳٫۵۹
۱۳۵۱۲ CAMSHAFT, NO.2
۱۳۵۰۲-۲۸۰۱۰  میل سوپاپ ۱ $۳۹۳٫۵۹
۱۳۵۲۳ GEAR OR SPROCKET, CAMSHAFT TIMING
۱۳۵۲۳-۰H030 (L)دنده سر میل سوپاپ ۱
۱۳۵۲۳-۲۲۰۲۰ (J)دنده سر میل سوپاپ ۱ $۳۷٫۶۸
۱۳۵۴۰ TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1
۱۳۵۴۰-۰H020 (L)زنجیر سفت کن ۱
۱۳۵۴۰-۲۸۰۱۰ (J)زنجیر سفت کن ۱ $۴۰٫۹۶
۱۳۵۴۰C GASKET(FOR CHAIN TENSIONER)
۱۳۵۵۲-۲۸۰۱۰ ۱ $۳٫۹۹
۱۳۵۴۹ PLATE, CHAIN TENSIONER
۱۳۵۴۹-۲۸۰۱۲ ۱ $۱۰٫۹۹
۱۳۵۵۹ SLIPPER, CHAIN TENSIONER
۱۳۵۵۹-۰H020 (L)بالشتک زنجیر ۱
۱۳۵۵۹-۲۸۰۱۰ (J)بالشتک زنجیر ۱ $۳۶٫۷۷
۱۳۵۶۱ DAMPER, CHAIN VIBRATION, NO.1
۱۳۵۶۱-۰H020 (L)بالشتک زنجیر ۱
۱۳۵۶۱-۲۸۰۱۰ (J)بالشتک زنجیر ۱ $۶۸٫۶۰
۱۳۵۶۵ SPRING, CHAIN DAMPER
۱۳۵۶۵-۲۸۰۱۲ ۱ $۳٫۱۶
۱۳۵۶۶B GUIDE, TIMING CHAIN
۱۳۵۶۶-۲۸۰۱۰ ۱ $۱٫۹۸
۱۳۷۱۱ VALVE, INTAKE
۱۳۷۱۱-۰H020 (L)سوپاپ بنزین ۸
۱۳۷۱۱-۲۸۰۱۰ (J)سوپاپ بنزین ۸ $۳۱٫۶۱
۱۳۷۱۱B SPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
۹۰۵۰۱-T0010 (L) ۱۶
۹۰۹۰۵-۰۱۰۶۶ (J) ۱۶ $۶٫۳۳
۱۳۷۱۱E SEAL, INTAKE VALVE STEM OIL
۹۰۰۸۰-۳۱۰۸۵ (L)لاستیک سوپاپ بنزین ۸ $۱۰٫۰۸
۹۰۹۱۳-۰۲۱۰۱ (J)لاستیک سوپاپ بنزین ۸ $۹٫۶۱
۱۳۷۱۵ VALVE, EXHAUST
۱۳۷۱۵-۰H020 (L)سوپاپ دود ۸
۱۳۷۱۵-۲۸۰۱۰ (J)سوپاپ دود ۸ $۴۶٫۰۷
۱۳۷۱۵A SEAL, EXHAUST VALVE STEM OIL
۹۰۰۸۰-۳۱۰۸۴ (L)لاستیک سوپاپ دود ۸ $۱۰٫۰۸
۹۰۹۱۳-۰۲۱۱۲ (J)لاستیک سوپاپ دود ۸ $۹٫۶۱
۱۳۷۳۴ SEAT, VALVE SPRING
۱۳۷۳۴-۷۴۰۱۰ ۱۶ $۰٫۵۹
۱۳۷۴۱ RETAINER, VALVE SPRING
۱۳۷۴۱-۲۲۰۲۱ ۱۶ $۲٫۶۹
۱۳۷۴۱A LOCK, VALVE SPRING RETAINER
۹۰۹۱۳-۰۳۰۲۸ ۳۲ $۱٫۳۴
۱۳۷۵۱ استکان تایپیت
۱۳۷۵۱-۲۲۰۴۰ T=5.06 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۰۵۰ T=5.08 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۰۶۰ T=5.10 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۰۷۰ T=5.12 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۰۸۰ T=5.14 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۰۹۰ T=5.16 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۱۰۰ T=5.18 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۱۱۰ T=5.20 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۱۲۰ T=5.22 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۱۳۰ T=5.24 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۱۴۰ T=5.26 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۱۵۰ T=5.28 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۱۶۰ T=5.30 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۱۷۰ T=5.32 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۱۸۰ T=5.34 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۱۹۰ T=5.36 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۲۰۰ T=5.38 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۲۱۰ T=5.40 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۲۲۰ T=5.42 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۲۳۰ T=5.44 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۲۴۰ T=5.46 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۲۵۰ T=5.48 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۲۶۰ T=5.50 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۲۷۰ T=5.52 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۲۸۰ T=5.54 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۲۹۰ T=5.56 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۳۰۰ T=5.58 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۳۱۰ T=5.60 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۳۲۰ T=5.62 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۳۳۰ T=5.64 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۳۴۰ T=5.66 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۳۵۰ T=5.68 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۳۶۰ T=5.70 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۳۷۰ T=5.72 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۱۳۷۵۱-۲۲۳۸۰ T=5.74 ۱۶ $۱۹٫۷۷
۹۰۱۰۵-۱۰۴۴۵ *** STD. PART $۱٫۵۴
۹۰۱۰۹-۰۶۳۸۱ *** STD. PART $۰٫۹۵
۹۰۱۰۹-۰۸۳۰۴ *** STD. PART $۱٫۵۰
۹۰۱۱۶-۰۶۰۶۳ *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۰۱۱۹-۱۰۸۴۳ *** STD. PART $۱٫۹۰
۹۰۱۸۲-۰۶۰۰۵ *** STD. PART $۰٫۷۹
۹۱۶۲۱-J0612 *** STD. PART $۰٫۷۹
۹۱۶۷۱-۸۰۶۱۶ *** STD. PART $۰٫۷۱
 diag_1iKhDXX

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید