خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی کمری » لوازم موتوری کمری » سرسیلندر کمری ۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹
۱۱۱۰۱ HEAD SUB-ASSY, CYLINDER
۱۱۱۰۱-۲۸۰۱۲  سرسیلندر ۱
۱۱۱۰۱A BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET)
۹۰۹۱۰-۰۲۱۴۱  پیچ سرسیلندر ۱۰
۱۱۱۰۱B WASHER, PLATE(FOR CYLINDER HEAD SET)
۹۰۲۰۱-۱۱۰۳۴  واشر پیچ سر سیلندر ۱۰
۱۱۱۰۱J VALVE ASSY, CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL
۱۵۳۳۰-۲۸۰۲۰  سنسور کنترل روغن ۱
۱۱۱۰۲A SENSOR, CAMSHAFT POSITION
۹۰۹۱۹-۰۵۰۲۶  سنسور میل سوپاپ ۱
۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD
۱۱۱۱۵-۲۸۰۴۰  واشر سر سیلندر ۱
۱۱۱۱۷E PLUG, W/HEAD STRAIGHT SCREW, NO.1
۹۰۳۴۱-۲۷۰۰۶  جا شمعی ۲
۱۱۱۱۷J GASKET(FOR CYLINDER HEAD SCREW PLUG)
۹۰۴۳۰-۲۷۰۰۵  واشر جا شمعی ۲
۱۱۱۲۲ BUSH, INTAKE VALVE GUIDE
۱۱۱۲۲-۲۸۰۱۰ گیت استاندارد بنزین ۸ $۱۲٫۷۷
۱۱۱۲۳-۲۸۰۱۰ گیت ۸ $۱۲٫۷۷
۱۱۱۲۶ BUSH, EXHAUST VALVE GUIDE
۱۱۱۲۶-۲۰۰۲۰ گیت استاندارد دود ۸ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۲۷-۲۰۰۲۰ گیت ۵۰ دود ۸ $۱۰٫۹۵
۱۱۱۳۱ SEAT, INTAKE VALVE
۱۱۱۳۱-۲۸۰۲۱ STD, (J) ۸ $۱۱٫۲۳
۱۱۱۳۲-۲۸۰۲۱ O/S 0.03 ۸ $۱۱٫۲۳
۱۱۱۳۵ SEAT, EXHAUST VALVE
۱۱۱۳۵-۲۸۰۴۰ بوش جای سوپاپ ۸
۱۱۱۳۶-۲۸۰۴۰ O/S 0.03 ۸ $۱۱٫۲۳
۱۱۱۵۵A PIN, RING W/HEAD
۹۰۲۵۳-۱۱۰۲۱ ۴ $۲٫۱۳
۱۱۱۵۹A
۹۰۱۰۵-۰۸۳۵۳ ۴ $۱٫۲۷
۱۱۱۵۹C BOLT(FOR HEAD TO CAMSHAFT BEARING CAP)
۹۰۱۱۹-۰۶۹۰۲ ۱۶ $۱٫۰۳
۱۱۲۰۱ COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD
۱۱۲۰۱-۰H090 درب سوپاپ ۱
۱۱۲۰۱H BOLT(FOR CYLINDER HEAD COVER)
۹۰۱۱۹-۰۶۹۰۳  پیچ درب سوپاپ ۲ $۱٫۰۳
۱۱۲۱۳ GASKET, CYLINDER HEAD COVER
۱۱۲۱۳-۰H010 (L)واشر درب سوپاپ ۱ $۳۰٫۶۶
۱۱۲۱۳-۲۸۰۲۱ (J)واشر درب سوپاپ ۱ $۲۹٫۸۰
۱۲۱۰۸ CAP SUB-ASSY, OIL FILLER
۱۲۱۸۰-۰H020 ۱ $۱۸٫۲۷
۱۲۱۸۰-۲۸۰۱۰ ۱ $۱۸٫۲۷
۱۲۱۰۸A GASKET(FOR OIL FILLER CAP)
۹۰۰۸۰-۴۳۰۲۷ واشر درب روغن ۱ $۱٫۹۴
۹۰۴۳۰-۳۷۰۰۴ واشر درب روغن ۱ $۱٫۹۴
۱۲۲۸۱A HANGER, ENGINE, NO.1
۱۲۲۸۱-۲۸۰۱۰  درب سوپاپ ۱ $۱۰٫۷۵
۱۲۲۸۲D HANGER, ENGINE, NO.2
۱۲۲۸۲-۲۸۰۱۰ ۱ $۱۷٫۲۴
۱۲۶۰۱B COVER SUB-ASSY, ENGINE, NO.1
۱۲۶۰۱-۰H050 (L) ۱
۱۲۶۰۱-۲۸۱۵۰ (J) ۱ $۱۵۹٫۵۳
۹۰۱۱۶-۰۶۰۴۸ *** STD. PART $۰٫۷۹
۹۰۱۲۶-۰۶۰۱۴ *** STD. PART $۱٫۶۲
۹۰۱۷۶-۰۶۰۴۵ *** STD. PART $۱٫۰۳
۹۱۵۱۱-B0614 *** STD. PART $۰٫۷۹
۹۱۵۱۱-C0632 *** STD. PART $۰٫۷۵
۹۱۵۱۲-B1020 *** STD. PART $۱٫۰۷
۹۱۶۲۱-J0614 *** STD. PART $۰٫۷۵
۹۴۱۵۰-۸۰۶۴۰ *** STD. PART $۰٫۹۵
G1917-32010 *** STD. PART $۲٫۲۵
 diag_1iBhWIp

 

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید