خانه » لوازم یدکی تویوتا » لوازم یدکی راوفور » لوازم موتوری راوفور » بخش میل لنگ و پیستون راوفور ۲۰۱۴
۱۱۷۱۱ BEARING, CRANKSHAFT, NO.1
۱۱۷۱۱-۳۶۰۵۰-۰۱ یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۱۱-۳۶۰۵۰-۰۲ یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۱۱-۳۶۰۵۰-۰۳ یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۱۱-۳۶۰۵۰-۰۴ یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۲۱ BEARING, CRANKSHAFT, NO.2
۱۱۷۲۱-۳۶۰۵۰-۰۱ یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۲۱-۳۶۰۵۰-۰۲ یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۲۱-۳۶۰۵۰-۰۳ یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۲۱-۳۶۰۵۰-۰۴ یاتاقان ثابت ۵
۱۱۷۹۱ WASHER, CRANKSHAFT THRUST, UPPER
۱۱۷۹۱-۳۶۰۱۰ بغل یاتاقان ۲
۱۳۰۱۱ RING SET, PISTON
۱۳۰۱۱-۳۶۰۷۱ رینگ موتور ۱
۱۳۰۴۱ BEARING, CONNECTING ROD
۱۳۲۸۱-۳۶۰۲۱-۰۱ یاتاقان متحرک ۸
۱۳۲۸۱-۳۶۰۲۱-۰۲
یاتاقان متحرک
۸
۱۳۲۸۱-۳۶۰۲۱-۰۳ یاتاقان متحرک ۸
۱۳۱۰۱A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
۹۰۵۲۰-۲۲۰۲۵ خار گژنپین ۸
۱۳۲۰۱ ROD SUB-ASSY, CONNECTING
۱۳۲۰۱-۳۹۲۲۶-A0 ۴
۱۳۲۰۱-۳۹۲۲۶-B0 ۴
۱۳۲۰۱-۳۹۲۲۶-C0 شاطون ۴
۱۳۲۱۱ PISTON
۱۳۲۱۱-۳۶۰۳۲-A0 پیستون ۴
۱۳۲۱۱-۳۶۰۳۲-B0 پیستون ۴
۱۳۲۱۱-۳۶۰۳۲-C0 پیستون ۴
۱۳۲۵۱ PIN, PISTON
۱۳۲۵۱-۲۸۰۲۰-A0 گژنپین پیستون ۴
۱۳۲۵۱-۲۸۰۲۰-B0 گژنپین پیستون ۴
۱۳۲۵۱-۲۸۰۲۰-C0 گژنپین پیستون ۴
۱۳۲۶۵ BOLT, CONNECTING ROD
۱۳۲۶۵-۳۱۰۲۰ پیچ شاطون ۸
۱۳۴۰۵ FLYWHEEL SUB-ASSY
 ۱۳۴۰۵ دنده فلایویل
۱۳۴۰۵A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
Not applicable
۱۳۴۰۵B پیج فلایویل
۱۳۴۱۱ CRANKSHAFT
۱۳۴۰۱-۳۶۰۱۱ میلنگ ۱
۱۳۴۳۴A KEY(FOR OIL PUMP DRIVE SPLINE)
۹۵۱۶۱-۳۰۵۱۶ پیچ دنده سر میلنگ ۱
۱۳۴۵۳ GEAR, FLYWHEEL RING
Not applicable
۱۳۴۷۱ PULLEY, CRANKSHAFT
۱۳۴۷۰-۳۶۰۱۰  فولی سر میلنگ ۱
۱۳۴۷۱A KEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۵۱۶۱-۳۰۵۱۶ خار سر میلنگ ۱
۱۳۴۷۱C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
۹۰۱۱۹-۱۶۰۲۰ پیج فولی سر میلنگ ۱
۱۳۵۲۱ GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
۱۳۵۲۱-۳۶۰۱۰ دنده سر میلنگ ۱
 ئخئخ

یک دیدگاه بگزارید

شما باید وارد شوید با بتوانید دیدگاه بگذارید